DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

Základní škola

Kronika ZŠ Slup
 
Informace, níže uvedené, jsou opisem (ne všech) vlastnoručních zápisů ředitelů školy, kteří působily na ZŠ ve Slupi, a které jsou zapsány v kronice ZŠ Slup. Opis však není úplně přesný, vzhledem k nečitelnosti některých zápisů.
Originální a kompletní zápis kroniky je uložena ve Státním okresním archivu ve Znojmě, kde je kdykoliv, v době úředních hodin, přístupný veřejnosti.
Omluvte případné pravopisné chyby.
 
 
Školní kronika obecné a mateřské školy v Čuli 
(od 1. 9. 1947 jen pro obecnou školu),
založeno: 1. 9. 1945, Vít Kudláček
 
 
Historie školy:
Podle knihy: Heimatkunde des politischen Bezirkes Znaim: Do 18. Století neměla Čule školy, ačkoliv byla silně zalidněna. Když v r. 1824 shodil vítr kříž na věži kostela, byly nalezeny v makovici pod křížem 3 spisy datování r. 1735 a na nich podpis čulského učitele Antona Hoffmanna. Je tedy pravděpodobné, že v té době už tu škola byla. V té době byly děti z Micmanic a Oleksoviček přiškoleny k Čuli. V r. 1788 odpojily se Micmanice a postavily si filiální školu ze své obecní obilní pokladny. V r. 1784 vystavěl patron Čule, Marianna hraběnka von Althan, roz. kněžna Pignatelli, majitelka panství Jaroslavic, jednotřídní školu. Přízemní budova stála na východ od kostela a na tomže místě 1829 byla přistavěním zřízena dvojtřídní škola. V r. 1889 obec Čule a Oleksovičky podle plánu stavitele Schiveighofera ze Znojma postavily novou jednoposchoďovou školní budovu se čtyřmi třídami, na tehdejší poměry moderní, zdravotně a hygienicky plně odpovídající. Třetí třída byla v r. 1890 a čtvrtá v r. 1893 otevřena. V r. 1914 přistavěno stavitelem Karlem Schuldesem z Jaroslavic: v přízemí: jedna učebna se 4 okny, záchod pro učitele, komora k bytu správce školy a prádelna; na 1. poschodí: nová učebna se 4 okny, záchod pro učitele, schodiště na půdu a pod ním komora kabinetu.
 
Stav školy v době osvobození:
Vítězná Rudá armáda osvobodila 8. 5. 1945 i naši dědinu. Před tím její letouny shodily několik malých bomb na školu, protože v ní byli ubytováni němečtí vojáci. Tím byla rozbita na třech místech střecha v kruhu o průměru asi 4 m. Na jednom místě byl přeražen i krov. Kulometnými zásahy byla proděravěna i plechová střecha nad záchody. Nejvíce utrpěla okna, v kterých nezůstala téměř ani jedna tabulka skla. Je podivné, že správce školy (Němec) nedal předem jedna okna (vnitřní) ukrýt do sklepa, jak bylo úřady nařízeno. Určitě by se sklo nerozbilo. Školní kronika se tu nenašla. Jistě ji německý správce školy zničil před příchodem Rusů, aby ho nekompromitovala. Do té doby tu byla německá šestitřídní obecná škola. Chodilo do ní 280 dětí, vesměs Němců, a to z Čule asi 240, a Oleksoviček asi 40. Též tu byla německá lidová škola zemědělská. V I. patře byly 4 učebny a 2 kabinety, v přízemí 2 učebny, byt správce školy, byt pro svobodného učitele a školní kuchyň. Po osvobození němečtí učitelé odešli do Rakouska. Správce školy se odstěhoval s nejnutnějšími věcmi na ručním vozíku v červnu 1945. Škola zůstala opuštěna, docházel sem jen učitel Houzar ze Strachotic, aby vyřídil nejnutnější věci.
 
Mateřská škola
Mateřská škola německá byla v domě č. 18, který byl Němci v r. 1939 odňat místnímu lékaři, protože byl židem a musil se odstěhovat. Také u této budovy byla poškozena střecha a rozbita okna, protože před dům spadly bomby. Zařízení (stoličky, stolky, lehátka) bylo později odnešeno do budovy obecní školy.
 
První český správce školy
Koncem srpna 1945 převzal správu školy Vít Kudláček, který přišel ze Lhánic, okr. Třebíč, kde byl pověřen správou jednotřídní obecné školy. Ve škole byl nepořádek, okna jen zatímně v přízemí zabita prkny. V prádelně a dřevníku bylo hodně německých knih z místní obecní knihovny a to knih politických, které byly vydány za války. Zřejmě je tam uschoval správce školy, aby je ukryl před ruskými vojáky. Nábytek v bytě správce školy a v bytě svobodného učitele byl v celku zachován. Potraviny a drobnější věci, v kabinetě pak čočky a obrázky z promítacího přístroje (skioptikomu) byly odcizeny. Později se obrázky našli v německých bytech. Ukradly je německé děti, protože škola nebyla řádně zavřena. Jinak sbírky byly v pořádku a dost početné: celkem na 700 inventárních čísel učebných pomůcek. V učitelských knihovnách (i v žákovské) bylo též dosti knih, v učitelské asi 60, ale vesměs německých. Ty knihy, které se dají upotřebit i pro českou školu, byly ponechány, ostatní dány zatím ke knihám z obecní knihovny až do rozhodnutí co s nimi.

1945 - 1946
Začátek školního roku
Začátek škol. roku 1945-46 byl 3. září 1945. Správce školy provedl zápis. Školní obec tvoří obce Čule a Oleksovičky. Měšťanská škola je Micmanicích, kde je i lidová škola zemědělská. Zapsáno celkem 21 chlapců a 20 děvčat 1. - 5. postup. ročníku. Toho dne snad poprvé zazpívána československá hymna v této škole, aspoň upřímně. Všichni žáci chodili do I. třídy. Vyučováno ještě 4. září, potom se správce školy stěhoval s rodinou a tak začalo řádné vyučování 17. září a to ve třídě v přízemí z kraje. Žáci jsou nejvíce ze Zděchova, okr. Vsetín (40%), také z Boršic (okr. Uherské Hradiště) = 18%; ostatní jsou ponejvíce z Hanácka, také i ze Slovenska. Národnosti jsou české, později přijato i 6 dětí německých, kterých rodiče měli zažádáno o československou státní příslušnost. Náboženství řím.katolického, jen později 1 žák československého a 2 žáci evang.čes.bratr. Osada Knast je přiškolena k Dyjákovičkám.
 
Vyučování
Vyučování trpí tím, že rodiče po přistěhování včas nepošlou děti do školy, děti se stěhují zas nazpět k příbuzným, jsou to žáci z různých školy a vesměs loňského roku mnoho zameškali. Ve školách byli němečtí uprchlíci z fronty (civilní obyvatelé míst, kudy šla fronta). Žáků ve zdejší škole stále přibývá přistěhováním, až v prosinci jich je 75 v jedné třídě! Nebylo topiva, okna nezasklena, děti si samy nosily polínka dřeva, ale málo a tak děti trpěly zimou a průvanem. Chybí až 30% dětí.
 
Oprava školy
27. 9. 1945 spravena provizorně střecha školy. Teprve na jaře 1946 řádně. Jedna třída (ve které se učilo) byla zasklena v říjnu sklem z obrazů, které visely na chodbě. Teprve v únoru se dostalo něco uhlí. Okna zasklena až na jaře, ale špatným tmelem, který vypadává. Dvě třídy dole a 2 nahoře vymalovány také až na jaře. Chodba a podlahy opraveny. Z místnosti dole upravena tělocvična. Celkem vydání s opravou školy: 54.000 Kčs.
 
Doplňování učeb. pomůcek
V září 1945 přidělen okres. školním výborem ve Znojmě radiopřijímač, který je zabaven po Němcích. Je však slabý, ve třídě špatně slyšitelný. Osidlovací úřad ve Znojmě přidělil škole na její žádost piano z domku v Čuli. Bývalo majetkem zdejšího německého učitele. Jiné učební pomůcky se doplňovaly postupně, ale pomalu, protože není v obecní pokladně peněz a vydání je velké. Je zapotřebí doplnit pomůcky těmi věcmi, které Němci neměli a které česká škola potřebuje.
 
Čeští obyvatelé
Počasí na podzim bylo deštivé, mnoho bláta, vyskytuje se časté onemocnění: záškrt, nachlazení. Jsou 3 případy úmrtí na záškrt u dětí do šesti let. Je to také tím, že lidé přišli ponejvíce ze špatného sociálního prostředí (čeleď ze dvorů apod.). Tím také je odůvodněn špatný prospěch ve škole.
 
Oslava 28. října
27. 10. uspořádána školní slavnost 28. 10. Přítomni i rodiče a jim připomenuta povinnost zvláště v pohraničí a důležitost školy. 
 
Ruští vojáci ve škole
Ve dnech 17. – 24. 11. projížděla dědinou Rudá armáda, která se vracela domů. Jeden den byli vojáci ubytováni ve škole. Ten týden se nevyučovalo.
 
Vánoční prázdniny
Vánoční prázdniny byly od 15. 12. – 12. 1. 1946. Byl nedostatek topiva.
 
Druhý učitel
20. 12. nastoupil druhý učitel Vilém Sysel, abiturient reál. gymnasia z Jabloňova, okr. Vel. Meziříčí. Převzal II. třídu. Vyučováno střídavě jedné třídě, protože jen jedna je zasklena a je nedostatek topiva. Učitel vždy na svátky – i včas vyučování – byl v kurzu pro nekvalifikované učitele, aby mohl složit zkoušku učitelské dospělosti.
 
Pololetí
15. 2. končilo první pololetí. Prázdniny do 18. 2. Chování vesměs chvalitebné.
 
Zřízení mateřské školy
Dnem 18. 1. 1946 zřízena zdejší mateřská škola. Zaměstnání v ní započalo 6. 5. 1946, kdy nastoupila uč. mateř. škol. Darja Zadražilová, která přišla z mateř. školy v Podmolí, okr. Znojmo, protože tamní škola byla zrušena. Zapsaných 27 dětí z Čule a Oleksoviček. Správu této školy vede správce obecní školy. Škole je přidělena místnost v přízemí v zadu. Zaměstnání denně mimo čtvrtek. Koncem škol. r. 1945-46 odchází tato učitelka na vlastní žádost na mateř. školu do Dobšic, okr. Znojmo.
 
Místní školní rada
Místní školní rada sestavena v říjnu 1945: 3 členové z Čule a 1 z Oleksoviček. Předseda: Konrád Frey, č. 108 Čule, členové: Pavel Ezechyl, č. 107 Čule, Josef Hloušek č. 82 Čule a z Oleksoviček Josef Paťka, č. 54. Po volbách 26. 5. 1946 sestavena takto: předseda: Pavel Ezechyl, č. 107 Čule, Jan Kuňák, Čule č. 70, členové: Karel Souček, Čule č. 108, František Baroň, Čule č. 193 a z Oleksoviček: Josef Paťka, č. 54. Členy jsou také oba učitelé.
 
Školní rozpočet
Školní rozpočet činí ročně: řádový: 34.000 Kčs (z toho na Čule 30.000 Kčs, na Oleksovičky 4.000 Kčs), mimořádný: v r. 1947: 12.000 Kčs, v. r. 1946: 54.000 Kčs).
 
Normální vyučování
Zasklena okna a vyučuje se ve dvou třídách v 2. poschodí (severní třída) dnem 11. 3. 1946.
 
Příznivci školy
Místní organizace Komunistické strany Československa darovala ze zábavy 1.000 Kčs pro mateřskou školu. Škola obdržela prostřednictvím okres. školního výboru ve Znojmě 10 knih pro žákovskou knihovnu ze sbírky pro pohraničí.
 
Oslavy
7. 3. 1946 vzpomenuto narozeniny T. G. Masaryka.
Velikonoční prázdniny byly od 15. 4. – 23. 4.
5. května oslava Pražské revoluce.
19. 5. uspořádán Den matek. Průvod se státní vlajkou dědinou, před školou proslov, básně, pásmo, tanečky a zpěvy.  Účast jako vždy na oslavách bohužel malá.
27. 5. Pouť v Čuli
28. 5. oslava narozenin prezidenta E. Beneše.
Svatodušní prázdniny byly od 7. 6. – 11. 6.
 
Konec školního roku byl 22. 6. 1946
 
Konec školního roku
Počet dětí koncem roku:
I.tř. = 18 chlapců, 20 děvčat = 38 žáků
II.tř. = 17 chlapců, 19 děvčat = 36 žáků
Celkem: 35 chlapců, 39 děvčat = 74 žáci, z Čule 62, z Oleksoviček 12.
 
Sběr odpadových hmot a léč. bylin
Děti sbíraly po celý rok odpadové hmoty, hlavně papír. Sebraly: 343 kg papíru, 60 kg kostí, 26 kg hadrů. Vše odevzdáno koncem školního roku na radnici. Léčivé byliny odevzdány p. Halovi v Oleksovičkách. Sbírán květ černého bezu a řebříček.
 
Chování dětí
Děti 2. ročníku byly 29. 6. u prvního sv. přijímání.
Množí se krádeže mladistvých. Devítiletí žáci 2. ročníku se 26. 5. vloupali do dvou domů. Když dříve vypozorovali, že obyvatelé šli k volbě, a tam ukradli věci a peníze v hodnotě 15.000,- Kčs (prsteny, zlatý chrup, fotoaparáty, šaty a boty). V druhém domě vzali peníze. Je tu celkem 8 chlapců nezletilých, kteří jsou vyšetřováni soudem pro krádeže!
 
Inspektor
Dne 14. 6. Vykonal okres. škol. inspektor inspekci školy (Jakub Fintajzl).
 
Ostatní učitelé
Náboženství učil Ant. Walla, farář v Čuli. Dív. ručním pracím: Božena Teplá, z měsť. školy v Jaroslavicích.
 
V Čuli dne 31. srpna 1946
Zapsal: Vít Kudláček, ř. uč.
 
 
1946 – 1947
Začátek šk. roku
Začátek nového škol. roku byl 2. září.
Zapsáno: do I. třídy: 48 žáků (30 chlapců, 18 děvčat),
                   II. třídy: 39 žáků (19 chlapců, 20 děvčat).
Třídním učitelem v I. třídě ustanoven ř. uč. Vít Kudláček, v II. třídě uč. Vilém Sysel. Náboženství ř. kat. vyučuje p. Metoděj Kuběna, jenž byl stanoven farářem v Čuli místo p. Ant. Wally. Dívčím ruč. pracím vyučuje od 1. 9. do 30. 9. uč. Božena Teplá z měsť. školy v Jaroslavicích, od 1. 10. do 31. 1. 1947: Božena Šťávová z měsť. školy v Micmanicích a od 1. 2. do konce škol. roku Hedvika Borovcová z měsť. školy v Micmanicích. V mateř. škole ustanovena uč. Věra Cejpková, absolventka rodinné školy z Vladislavě. Od 1. 9 1945 do 19. 3. 1946 je školnicí Němka Manthnerová, když tato byla odsunuta do Německa, stala se školnicí až do konce šk.roku 1945/46 paní Novotná z Čule. Ve škol. roku 1946/47 jest školnicí paní Jašková z Čule. Plat: Němce Manthnerové měsíčně: 300 Kčs, Novotné i Jaškové 500 Kčs.
 
Národnost a náboženství žáků
Podle národnosti bylo zapsáno v obecní škole: 82 Čechů, 3 Slováci, 2 Němci. Podle náboženství: 84 ř.katolíků, 1 českoslov. a 2 čes.bratrského evangelického náboženství. Vyučuje se jen ř.kat. náboženství.
 
Úmrtní den T. G. M.
14. 9. Vzpomenuto na akademii Svazu české mládeže ve škole na úmrtí T. G. Masaryka.
 
28. 10.
Státní svátek oslaven společnou slavností dětí i dospělých ve škole. Děti přednesly básně a zpěvy. Pro školu zaopatřen prapor v československých barvách. Dříve z nedostatku plátna byly dávány do oken při slavnostech papírové praporky.
 
Budovatelský plán a zdravotní tříletka
V říjnu vypracován budovatelský plán na léta 1947 a 1948 v němž plánováno, co vše se vybuduje ve škole. Také začato se zdravotní tříletkou a zapisováno, co vše se již v zdravotním směru vykonalo.
 
Zimní čas
Dnem 2. 12. byl zaveden zimní čas, tj. hodiny posunuty o 1 hodinu dozadu. Protože však to nevyhovovalo – odpoledne šly děti pozdě (za šera) domů, vyučovalo se od 7 hodin zimního času, vlastně tedy od 8 hod. normálního.
 
Mikulášská a Vánoční besídka
5. 12. uspořádána mikulášská besídka. Děti měly žertovné výstupy, promítaly se světelné obrazy. Potom čert, Mikuláš a anděl děti obdarovali z toho, co rodiče připravili (cukroví, jablka).
Také byla uspořádána vánoční besídka s nadílkou 21. 12.
Americký červený kříž poslal a pro naši školu bylo přiděleno: 30 oděvů: svetry, blůzy, dívčí šaty a podobné. Také k Vánocům poslal: kartáčky na zuby, mýdla, tužky apod.
Naše děti poslaly dětem ve Stošíkovicích, okr. Bruntál, balík s ořechy a jablky.
 
Vánoční prázdniny a zimní čas
Vánoční prázdniny trvaly od 23. 12. do 2. 1. 1947.
Protože jsou velké mrazy (až -20°C) a děti se mýlí hodinami, které jdou podle zimního času o hodinu pozadu, a chodí pozdě do školy, stanoven začátek vyučování od 7. 1. zas na 8 hodinu zimního času.
 
Stále je zjišťováno, že všechny děti mají vši.
 
Červený kříž
V lednu poslal a nám přiděleno od Kanadského Červeného Kříže: 60 kg bílé mouky a 5 kg kakaa. Z toho vařeno kakao a z mouky pečeny rohlíky u místního pekaře na přesnídávky pro všechny děti (i z mateřské školy). Mléko si děti nosily domů.
 
Pololetí
31. 1. rozdány školní správy. Prázdniny od 1. 2. do 5. 2. Prospěch je slabý proto, protože většina dětí je z prostředí sociálně slabších lidí, postoj rodičů ke škole je lhostejný a docházka je slabá.
 
Změna v učitelích
Dnem 11. 2. odešel uč. Vilém Sysel na obecnou školu v Banticích, okr. Znojmo. Dnem 12. 2. nastoupil na naší škole učitel Karel Kvitl z obec. školy v Lančově, okr. Znojmo.
 
Nedostatek topiva
Pro nedostatek topiva, nevyučovalo se v době od 19. 2. do 5. 3. Byly v době dávány domácí úkoly dvakrát týdně z jazyka českého a z počtů.
 
T. G. M.
Dne 7. 3. vzpomenuto narozenin T. G. Masaryka.
 
Nemoc
Od 14. 4. do 11. 5. byl uč. Kvitl nemocen a po tu dobu vyučoval v obou třídách střídavě ř. uč. Kudláček.
 
Volyňské děti
V květnu přišli také 2 děti z Volyňska v SSSR. Mluví správně česky, jejich rodiče jsou Čechy. Na Volyni chodily do polské-ukrajinské školy.
 
Správa mateřské školy
Správou mateřské školy od jejího začátku (10. 1. 1946, kdy byla zřízena) pověřen ř. uč. obecní školy Vít Kudláček. Inspekce na MŠ byla provedena okresní dozorkyní 30. 5. 1947.
 
Filmové představení
Děti navštívily celkem 4x filmová představení pro mládež v kině Burda v Jaroslavicích. Také v naší škole uspořádána 2 představení aparátem s úzkým filmem z obecní školy ve Strachoticích.
 
Narozeniny a návštěva prezidenta
28. 5. uspořádána besídka k oslavě narozenin p. prezidenta Dr. E. Beneše.
13. 6. navštívil p. prezident se svou chotí Znojmo. Také naše školní děti tam byly. Odjely tam ráno autobusem, stály na Stalinově náměstí před tribunou. Potom ještě jej pozdravily na chodníku Vídeňské ulice, když odjížděl.
 
Inspekce
14. 6. navštívil školu inspektor okres. J. Fintajsl.
 
Sv. přijímání
15. 6. byly děti z 2. škol. ročníku u prvního sv. přijímání.
 
Konec šk. roku
Školní rok zakončen službami božími ve Strachoticích.
 
MŠR
Z místní školní rady se přestěhoval předseda Jan Kuňák; je proto místo něj povolán náhradník Václav Frýdl a stává se i předsedou.
 
Sběr
Na odpadcích nabráno na 1.000 kg hadrů, 200 kg papíru. Dále 7 kg lípového květu a 3 kg černého bezu.
 
Pozemek
Škole přidělen pozemek ve výměře 2,48 ha v rohu, který tvoří mlýnská strouha levým břehem a hranice obcí Čule a Micmanice. Bude tam školní zahrada, hřiště a zahrada správce školy.
 
Inventář
Stav inventáře je koncem škol. roku tento: 1149 inventárních čísel (spolu s mateřskou školou). Z toho je 28 knih učitelské knihovny (mimo knihy z býv. německé školy) a 51 knih žákovské knihovny.
 
Učitelé pomáhali o prázdninách na žních, jak bylo nařízeno.
 
V Čuli dne 31. srpna 1947.
Zapsal: Vít Kudláček, ř. uč.
 
 
1947 – 1948
Začátek škol. roku
Dne 1. září započal nový školní rok. Protože je větší počet žáků, zřízena jedna zatímní třída a tak se stává naše škola dvojtřídní. Jako nová učitelka ustanovena uč. Jaroslava Kvitlová, absolventka učitel. ústavu ve Znojmě, z Litovan, okr. Mor. Krumlov, manželka zdejšího učitele Karla Kvitla. I. třídu vyučuje uč. J. Kvitlová, II. tř. uč. K. Kvitl, III. tř. ř. uč. V. Kudláček. V I. třídě je 16 chl. + 9 děvčat, celkem 25 žáků, ve II. tř. 22 chl. a 21 děvčat, celkem 43 žáků a ve III. třídě 15 chl. a 14 děvčat, celkem 29 žáků. Celkem tedy ve škole 97 žáků.
 
Rodičovské sdružení
Ustanoveno rodičovské sdružení 14. 10. 1947. Předsedou zvolen Jan Čachotský, Čule čís. 320, členy: Josef Hrbáček, Oleksovičky, č. 9, Vilma Kovářová, Čule 69.
 
Školní rada
Protože se dosavadní předseda MŠR Jan Kuňák odstěhoval, stal se předsedou dnem 1. 9. 1947 Václav Frýdl, Čule č. 79. V únoru 1948 v důsledku politických událostí ustanovena takto: předseda: Josef Novotný, Čule č. 129, členové: Čachotský Jan, Vaněk Josef, oba z Čule a Paťka Josef z Oleksoviček. V červnu 1948 potom ustavena zase takto: předseda Josef Hruška, Čule, členové: Růžena Králová, Jan Čachotský, oba z Čule a z Oleksoviček Josef Paťka.
 
Oslavy a vzpomínky
14. 9. vzpomenuto výročí smrti T. G. Masaryka.
7. 11. připomenut dětem význam české knihy.
V týdnu 2. – 7. 11. zvlášť vzpomenuto Říjnové revoluce a SSSR vůbec.
26. 2.  byli žáci poučeni o únorových událostech, o nové vládě Klementa Gottwalda.
5. 3. vzpomenuto narozenin T. G. Masaryka.
16. 3. vzpomenuto tragické smrti ministra zahraničí Jana Masaryka.
7. 4. vzpomenuto 600. výročí Karlovy univerzity.
9. 4. připomenuto výročí podepsání československo-polské smlouvy.
22. 4. školní oslava vydání nového školského zákona.
28. 5. vzpomenuto narozenin prez. budovatele dr. E. Beneše.
14. 6. poslech rozhlasu o volbě nového prezidenta republiky Klementa Gottwalda.
V červnu připomenut význam XI. Všesokolského sletu v Praze. Také promluveno o Prokopu Divišovi.
28. 10. oslava Dne svobody
29. 11. vzpomínka na korunovaci Karla IV, oslava svátku Jugoslávie
5. 12. konána mikulášská besídka a nadílka.
 
Inspekce
Inspekci školy provedl 30. 9., 9. 10. a 16. 3. školní inspektor Jakub Fintajzl.
 
Pedagogická fakulta
Ve Znojmě je zřízena pobočka pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Všichni členové zdejšího uč. sboru jsou zapsáni a navštěvují přednášky, které jsou konány o svátcích, prázdninách.
 
Úraz
Žák I. třídy si hrál v březnu s nábojem do pušky, který našel, a kterých je tu ještě dosti po válce a při tom náboj vybuchl a urazil chlapci jeden prst na pravé ruce.
 
Kinopředstavení
Žáci občas šli i s učitelem v době vyučování na dobrá kinopředstavení pro mládež do Jaroslavic.
 
Újezd měšťanky
Od tohoto škol. roku navštěvují zdejší i děti z Oleksoviček měšťanskou školu v Jaroslavicích. Je to na žádost rodičů, aby žáci mohli jezdit autobusem, kterým mají výhodné spojení.
 
Vyučování dív. ruč. pracím
Protože uč. Hedvika Borovcová měla v době 1. 11. až 30. 4. mateřskou dovolenou, učila za ni dívčím ruč. pracím uč. Jaroslava Kvitlová.
 
Sběr odpadových hmot
Také letos žáci sbírali odpadní hmoty a sebrali: 238 kg papíru, 18 kg kostí, 167 kg hadru a 1300 kg železa. Také sebrali a usušili 8 kg lípového květu a 1 kg heřmánku.
 
Práce učitelů o prázdninách
Všichni učitelé pracovali o prázdninách na žňových pracích u známých a pomáhali při čištění školy.
 
Chov bource morušového
Žáci za vedení uč. Kvitla chovali bource morušového a odevzdali celkem 19 kg zámotků.
 
Zemědělský útulek
V době od 15. 5. do 28. 8. Byl zřízen v Čuli zemědělský útulek a propůjčena mu jedna učebna a kuchyň obecní školy.
 
Pojištění a spoření
Všichni žáci jsou pojištěni proti úrazu (jednou i vyplacena částka 300 Kčs) a všichni dostali spořitelní knížku s vkladem 10 Kčs od spořitelny v Jaroslavicích. Spoří celkem 62 dětí a uložily celkem 3.240 Kčs.
 
V Čuli dne 31. srpna 1948
Zapsal Vít Kudláček, ř. uč.
 
 
1948 – 1949
 
Začátek školního roku
Začátek školního roku byl 1. září. Byli přítomni rodiče školních dětí, všichni členové místní školní rady a zástupci Rodičovského sdružení i místního národního výboru. Ředitel školy promluvil o novém školském zákoně a jeho významu.
 
Uč. sbor
Učitelé jsou jako loni. V I. třídě je třídním učitelem ředitel školy Vít Kudláček, v II. uč. Jaroslava Kvitlová, ve III. uč. Karel Kvitl.
 
Počet žáků
V I. třídě je zapsáno 16 chlapců a 8 děvčat, ve II. třídě 21 chlapců a 20 děvčat, ve III. třídě 17 chlapců a 17 děvčat.
 
Nové  razítko
Protože škola je státní používá se nové razítko.
 
Doučovací skupiny a zájmové kroužky
Od 1. října jsou zřízeny doučovací skupiny pro počty a jazyk český ve II. a III. třídě. Vyučují třídní učitelé. Ve II. tř. je 18 žáků, ve III. tř. 16 žáků. Trvaly až do konce škol. roku a osvědčily se zájmové kroužky. Zároveň zřízeny 2 zájmové kroužky: čtenářský (18 žáků), pěvecký (21 žák.) Trvaly až do konce škol. roku.
 
Úmrtí a pohřeb pres. E. Beneše
Dne 3. a 8. Září v den úmrtí a pohřbu prezidenta Dr. E. Beneše žactvu připomenuta jeho zásluha o stát na smuteční školní slavnosti.
 
Slovenské povstání
2. září vzpomenuto výročí Slovenského povstání a promluveno o slovenském národě.
 
Dodávky obilí
Také učitelstvo se přičinilo, aby rolníci hleděli splnit předpis dodávky obilí a jiných plodin. Ve škole byl diagram, kde žáci si značili, jak pokračuje výkup obilí. Občanu Františku Sovákovi, čís. 108, který dodal přes 100% obilí, napsali všichni žáci III. třídy děkovný dopis. Ten byl i otištěn v deníku Rovnost.
 
Rozhlasový projev ministra školství
30. 9. poslechli žáci rozhlasový projev ministra školstvím. prof. Zdeňka Nejedlého o novém školském zákoně.
 
Školní pozemky
Podle dřívějšího ustanovení z doby před rokem 1945 patří k užívání správci školy, zahrádka u školy, čís. parcely 311 o výměře: 3,68 a, v katastru Čule patřila parcela č. 2821 pole = 51, 43 a, č. 203 pole = 5, 65 a, č. 170 pastvisko = 0, 40 a, č. 2937/1 vinohrad = 14,10 a, č. 2937/2 pole = 9, 32 a, č. 2938 pastvisko = 0,40 a. Celkem tedy patřilo: 79,13 a pole, 14, 10 a vinohradu (tento byl v r. 1945 úplně vyhynulý a bylo to jen pastvisko) a 34,57 pastviska (louka a meze), celkem tedy = 1, 278 ha.
Po scelování pozemků v obci v r. 1946-47 byly dány k užívání správci školy pozemky jiné a to ve vnitřní trati po obou stranách domku čís. 310, a 3 díly vinohradů s poli v obecním lese na Schatzbergu. Pro školu při parcelování přidělen pozemek o výměře 2, 48 ha. Jako staveniště však zajištěn pozemek jinde a to po levé straně cesty k duby, jak je o tom napsán protokol. Za toto staveniště bude v případě potřeby dán pozemek přidělený.
 
Školní rozpočet
Na školním rozpočtu na r. 1949 jest: řádný: Čule = 54.245 Kčs, Oleksovičky = 8.555 Kčs, celkem = 99.000 Kčs. Ačkoliv obě obce částku na žádaný rozpočet řádně dostávají od zemského nár. výboru, platí špatně. Na mimořádný rozpočet mají udělat vypůjčku, ale nikdy tak neučinili, z nemístné opatrnosti, že by udělali obci dluh. (Ten však platí stát).
 
Tuberkulinová zkouška
Ve dnech 20. a 22. října provedla sociální pracovnice Masarykovy ligy proti tuberkuloze ze Znojma u všech dětí tuberkulinovou zkoušku. Zjištěno 20 dětí pozitivních. O prázdninách 1949 byly všechny děti od 1 do 18 let očkovány ve Strachoticích pod dozorem dánského a švédského Červeného kříže.
 
Slavnost
V předvečer národního svátku 28. října byla školní slavnost za účasti rodičů.
 
První výlov rybníka
Dne 8. listopadu byli žáci při slavnostním prvním znovu obnoveného rybníka v Jaroslavicích.
 
Akce pro mír
V akci pro světový mír také školní děti podepisovali prohlášení a to posláno Světovému mírovému kongresu v Paříži a v Praze.
 
Narozeniny presidenta
 23. listopadu byla oslava presidentových narozenin.
 
Mikulášská besídka
5. 12. byla školní mikulášská besídka
 
Hospitace
Dne 11. února byla na zdejší škole schůze a hospitace učitelů okrsku micmanického za účasti okres. škol. inspektora.
 
Sbírky
Protože některé sbírky zdejší škola nepoužívá, darovala střední škole v Micmanicích přes 200 nerostů a střední škole v Šatově na 50 obrazů.
 
Oslavy a besídky
9. 3. byl ve škole bulharský profesor hudby Pešo Dimitrov a dětem zazpíval bulharské národní písně a pověděl o Bulharsku.
5. 11. vzpomínka na bitvu o Kyjev
6. 11. oslava Velké říjnové revoluce
21. 12. narozeniny gen. Stalina
22. 12. vánoční besídka
3. 1. promluveno o pětiletce
21. 1. vzpomínka na úmrtí J. V. Stalina
25. 2. vzpomínka na únorové události 1948
7. 3. besídka o presidentu T. G. Masarykovi
9. 3. o československo-polském přátelství
10. 3. o významu nutnosti střízlivosti
21. 3. – 26. 3. týden mládeže
11. 4. slavnost míru
18. 4. – 23. 4. světový kongres míru
23. 4. československo-bulharská smlouva
25. 4. - 30. 4. týden lesů
9. 5. den vítězství
23. 5. – 28. 5. IX. sjezd  KSČ.
Oslav bylo velmi mnoho, takže děti nestačí ani vnímat.
 
Inspekce
Okresní školní inspektor Vladimír Novotný, provedl provedl inspekci ve dnech: 30. 11., 7. 12. a 4. 6.
 
Zápis na škol. rok 1949-50
Předběžný zápis na příští škol. rok proveden 30. června. Zapsáno: I. tř. = 31 žáků, II. = 42 žáků, III. = 29 žáků, celkem = 102 žáků.
 
Příspěvky
Ministerstvo školství, věd a umění poskytlo naší škole na zakoupení vnitřního zařízení 10.000 Kčs a na tělocvičné zařízení 5.000 Kčs. Nábytek však není možno brzy koupit, není na skladě. Zatím koupena jedna dvoulistová tabule.
 
Zakončení
Školní rok zakončen 30. června. Učitelé mají přikázáno pracovati nejméně 14 dnů na státních statcích.
 
 
 
1949 – 1950
Zahájení škol. roku
Školní rok byl zahájen 1. září 1949 za účasti všech žáků v počtu 103 a učitelů. Ředitel školy uvítal žactvo a učitelstvo. Připomněl chování žactva ve škole i mimo školu, zejména zdravení občanů atd. Děti byly rozděleny do tříd a třídní učitelé pokračovali v přípravě na vyučování.
 
Změny v učit. sboru
Dne 1. září 1949 převzal správu školy nově ustanovený ředitel školy Bohumil Stejskal, který se přistěhoval z Vracovic, okr. Znojmo, kde byl dosud ředitelem jednotřídní nár. školy.
Jmenovaný ředitel školy se narodil ve Střelicích u Brna 2. ledna 1915 jako syn železničního zřízence. Do školy obecné chodil ve Střelicích. Do školy měšťanské a obchodní chodil v Brně. V roce 1936 maturoval na učitelském ústavě v Brně. Hospodářskou školu prodělal ve Šlapanicích. V roce 1936 nastoupil vojenskou službu a v roce 1938 byl propuštěn v hodnosti ppor. pěchoty. Později byl povýšen na por. pěch. v záloze. Svoji učitelskou dráhu nastoupil v Rosicích, kde působil r. 1938 – 1940. V roce 1940 byl propuštěn jako hodně mladých českých učitelů a ustanoven ve školské službě znovu až v roce 1942 v Dolních Kounicích kde působil jen 2 měsíce. V době propuštění pracoval jako kočí na hospodářství. Od 1. Září 1942 byl ustanoven na obecné škole v Popůvkách, kde působil 3 roky až do osvobození. Po zatčení tamnějšího říd. uč. Haničince gestapem, převzal nuceně správu školy. V roce 1945 se hlásil dobrovolně do pohraničí budovat české školství a působil ve Vracovicích až do 31. srpna 1949. Věnoval se školství i budování české vesnice celou svoji osobností. Byl předsedou MNV, vedoucí brannosti, předsedou KSČ atd., takže plně plnil poslání českého kulturního pracovníka v pohraničí. Na zdejší školu se hlásil dobrovolně a chce se plně zapojit do školství i kulturní práce ve Slupi.
Třídním učitelem III. třídy se stal p. uč. Herzán Zdeněk. Narodil se 26. 6. 1930 v Nedvědicích pod Pernštejnem jako syn obchodního dozorčího ZME. Obecnou školu navštěvoval ve Žďáru a i měšťanskou školu navštěvoval tamtéž. Do učitelského ústavu vstoupil v Novém Městě v roce 1944 v roce 1945 byl učitel. ústav přestěhován do Jihlavy a tudíž tam v roce 1948 jmenovaný maturoval. Po absolvování učitelského ústavu byl jmenovaný ustanoven na národní škole v Příměticích, okr. Znojmo a dne 1. září 1949 na zdejší školu.
Třídním učitelem II. tř. je pí. uč. Eliška Pitourová, narozená 28. ledna 1929 v Babicích, okr. Moravské Budějovice, jako dcera poručíka SNB. Do školy obecné chodila v Ošťadicích na Slovensku a v Mor. Budějovicích. Do měšt. školy chodila v Blížkovicích. Na učitelský ústav vstoupila v roce 1945 a to hned do 2. ročníku pro osvobození. Tamtéž v roce 1948 maturovala. Svou učitelskou dráhu nastoupila v Jevišovicích, okr. Znojmo. Na zdejší školu přišla 1. září 1949.
 
Rozdělení tříd a žactva
I. třída 30 žáků vyučuje Bohumil Stejskal
II. třída 44 žáků vyučuje Eliška Pitourová
III. třída 30 žáků vyučuje Zdeněk Herzán.
 
Průkopnický závazek učitelstva
Dne 28. září učitelstvo se sešlo, aby pojednalo o průkopnickém hnutí na škole. V další schůzi konané 7. října 49 byl přijat všemi učiteli tento průkopnický závazek:
Zavazujeme se na svou čest a svědomí, že budeme plnit tyto námi vytyčené úkoly:
 1. Budeme hledat nové formy socialistické výchovy nového člověka
 2. Učitelský sbor se zavazuje k pravidelnému studování časopisu Var.
 3. Do učitelských konferencí budou zařazeny pravidelné referáty z oboru politického a hospodářského
 4. Podle možnosti zřídíme loutkové divadlo a provedeme několik her
 5. Prohloubíme činnost žákovské organizace
 6. Zavazujeme se k uskutečnění žákovských relací v místním rozhlase
 7. Přičiníme se o zvýšení úrovně zájmových kroužků
 8. Budeme vychovávat děti k lásce k manuální práci
 9. Založíme ve Slupi tělocvičnou jednotu Sokol.
 
Den boje za mír
V sobotu na žákovském shromáždění promluvil o boji za mír v celém světě p. uč. Zdeněk Herzán. V referátu vystihl celkovou situaci dvou táborů. Jednoho, který chystá další válku a porobu lidstva, tábor imperialistů a druhý, který usiluje o mír, tábor demokracie semknuté okolo SSSR.
 
Dukla
Výročí  bojů u Dukly bylo vzpomenuto na žákovském shromáždění ředitelem školy Bohumilem Stejskalem, který zhodnotil význam slovenského povstání a pomoc SSSR při těžkých dukelských bojích. Padlých hrdinů bylo vzpomenuto a jejich památka uctěna povstáním. Na konci vzpomínky byla zazpívána hymna ČSR.
 
Sdružení přátel školy
Dne 16. října 1949 byla svolána místním rozhlasem schůze rodičů a přátel školy. Na schůzi se dostavilo celkem 24 osob. Ředitel školy po uvítání přítomných vysvětlil celkovou činnost sdružení. Ve volbách byli zvoleni do výboru:
Předseda: Čachotský Josef, důchodce, Místopředseda: Šimková Kateřina, v dom., Členové výboru: Jelenková Milena, v dom., Bohumil Stejskal, ředitel školy, Eliška Pitourová, učitelka, Věra Cejpková, učitelka mateř. školy. Po volbách byli volné návrhy a navrženo, aby veškeré úsilí směřovalo k tomu, aby bylo na škole zřízeno: 1) Loutkové divadlo, 2) Projekční přístroj, 3) Rozhlas ve škole.
 
Hospitace – schůze
Dne 19. října 1949 byla na zdejší škole hospitace učitelstva micmanického okrsku a po hospitaci schůze téhož učitelstva. Hospitace byla: I. tř: Jazyk vyučovací, Prvouka, Vyučoval ředitel školy Boh. Stejskal. II. tř: Vlastivěda, vyučoval učitel Zdeněk Herzán. Oba vyučující se zhostili svého úkolu celkem dobře, což potvrdil také přítomný okres. školní inspektor p. František Novotný.
 
Přejmenování obce
Rozhodnutím ministerstva vnitra byla zdejší obec přejmenována na Slup. Proto nová úřední razítka vypadají takto:
 
 
Oslava výročí osvobození
Dne 28. října bylo vzpomenuto 31. výročí našeho osvobození a zřízení ČSR. Byla provedena celá besídka, kterou potom škola provedla i pro občanstvo a to v neděli 30. října. Celá oslava vyzněla již jako zahájení dnů československého–sovětského přátelství. Oslava byla plakátovaná a občané pozváni rozhlasem. Je dlužno poznamenati, že téměř všechny čísla programu nacvičil p. uč. Zdeněk Herzán, ačkoliv i ostatní učitelé věnovali oslavě péči velkou. V neděli odpoledne byla celá oslava provedena v Oleksovičkách. Při oslavě se provedla sbírka na vybudování loutkového divadla a vybralo se: Oleksovičky 300 Kčs, Slup 703 Kčs, celkem 1003 Kčs. Tento obnos je uložen jako fond loutkového divadla.
 
 
Dny přátel ČSR – SSSR
Dne 2. listopadu byly zahájeny dny československého přátelství. Ve škole na žákovském shromáždění promluvil ředitel školy Bohumil Stejskal a večer byla svolána slavnostní schůze MNV ve Slupi a všech jeho složek. Dostavilo se 8 lidí. O významu dní přátelství promluvil opět ředitel školy. Potom byl poslechnut projev p. prezidenta republiky, který v rozhlase velmi krásně promluvil o významu dní přátelství ČSR – SSSR. Celá slavnostní schůze byla ukončena hymnami ČSR a SSSR. V Oleksovičkách byl slavnostním řečníkem p. uč. Zdeněk Herzán za účasti 35 osob. Současně byla zahájena podpisová akce pozdravu J. V. Stalinovi k jeho 70. narozeninám.
 
Oslava Velké Říjnové revoluce
Dne 7. listopadu 1949 bylo vzpomenuto společně na celé škole výročí Velké Říjnové Revoluce. Byla uspořádána besídka s tímto programem:
 1. Když v ohni jsme řekli lávě.
 2. Svátek
 3. 17. Let proletářské revoluce
 4. Jeřáb
 5. Proslov ředitele školy
 6. Zedník
 7. Pochod úrody
 8. Čest rudé vlajce
 9. Lidstvo s námi
 10. Poděkování sovětskému svazu
 11. Rudé náměstí
 12. Píseň práce
 13. Hymna ČSR.
 
Hospitace učitelství
Učitelstvo zdejší školy navštívilo dne 16. 11. 1949 s učitelstvem I. okrsku, národní školu v Křídkůvkách, kde bylo přítomno hospitačně vyučování. Přes nepříjemné počasí se zúčastnili všichni učitelé zdejší školy. Po hospitaci byla schůze okrsku.
 
Den studentstva
Dne 17. listopadu 1949 bylo vzpomenuto třídními učiteli výročí popravy našich vysokoškolských studentů, které před 10ti lety popravili okupanti.
 
Oslava narozenin prezidenta
Dne 23. listopadu 1949 bylo vzpomenuto na žákovském shromáždění narozenin našeho pana presidenta Klementa Gottwalda. Jeho životní dílo zhodnotil ve svém referátu ředitel školy Boh. Stejskal a zvláště vyzvedl jeho práci pro pracující vrstvy obyvatelstva.
 
Besídka
Dne 4. prosince byla uspořádána besídka s nadílkou. Besídku nacvičili všichni učitelé sboru za spolupráce ČSM, který přispěl velkým podílem na zdaru celé besídky.
 
Výstava knih
Dne 11. prosince 1949 byla uspořádána ve škole výstava české knihy. Výstavu navštívilo asi 100 občanů, kteří projevili zájem o výstavu a odkoupili knihy za 3.000 Kčs. Celou výstavu aranžoval p. učitel Zdeněk Herzán.
 
Oslava narozeni J. V. Stalina
Vyvrcholením přátelství SSSR – ČSR byla na škole oslava 70 tých narozenin Generalizsima J. V. Stalina. Program obstarali žáci zdejší školy a o životě a dále J. V. Stalina promluvil Boh. Stejskal. Oslavě byli přítomní zástupci MNV, SČM, pobočky přátel SSSR- ČSR a MAV.
 
Vánoční prázdniny
Vánoční prázdniny na škole byly od 23. prosince 1949 do 2. ledna 1950 včetně.
 
Pietní vzpomínka na V. I. Lenina
Dne 26. Ledna 1950 bylo vzpomenuto šestadvacáté výročí úmrtí V. I. Lenina.
 
Pololetní prázdniny
Pololetní prázdniny na školy byly ve školním roce 1949/50 zahájeny dne 1. února 1950 a končily 5. února 1950. Žákům byly vydány školní zprávy dne 31. 1. 1950 poslední hodinu vyučovací.
 
Vzpomínka na únor 1948
Ve společném shromáždění žactva bylo vzpomenuto druhé výročí únorových událostí proslovem ředitele školy.
 
Divadlo v Jaroslavicích
Dne 3. dubna 1950 se zúčastnili všichni žáci divadla „Chlapci z rybářské ulice“, které zahráli žáci a žačky střední školy v Jaroslavicích.
 
Narozeniny V. I. Lenina
Dne 22. 4. 1950 bylo vzpomenuto v žákovském shromáždění narozenin V. I. Lenina.
 
Politické školení
Od 14. května do 27. května 1950 byl ředitel školy Bohumil Stejskal na politickém školení v Letovicích.
 
    Kurs politického školení - Letovice
 
Školení pro rekreaci
Od 29. 5. do 3. 6. 1950 byl učitel Zdeněk Herzán na školená pro vedoucí rekreačních středisek o prázdninách.
 
Květen – MM.
Dne 19. 5. 1950 vyučoval na zdejší škole p. Ezechýl Miroslav, studující v rámci dnů KMM. Učitel Zdeněk Herzán zastupoval předsedu MNV.
 
Konec školního roku
Školní rok byl ukončen dne 30. června 1950. Byla provedena menší besídka se zpěvy, recitacemi a tanci za účasti rodičů. Byl zdůrazněn účel prázdnin, zapojení žactva i učitelstva pokud možno do žňových prací. Zdůrazněno chování žactva a celá slavnost byla zakončena rozdáním školních zpráv a zazpíváním „Písně práce“ a státní hymny.
 
Ve Slupi dne 31. 8. 1950
Zapsal Bohumil Stejskal
ředitel školy.
 
 
1950 – 1951
Zahájení školního roku
Školní rok byl zahájen dne 1. září 1950. Ředitel školy uvítal žactvo, učitele i rodiče. Po připomínkách o chování žactva ve škole i mimo školu byli žáci rozděleni do jednotlivých tříd podle postupných ročníků. Učitelé pak pracovali ve svých třídách samostatně různé třídnické práce zahajovací.
 
Učitelský sbor
Na místo uč. Zdeňka Herzána byl ustanoven na zdejší školu uč. Jiří Beneš, který dosud učil v Dyjákovičkách. Uč. Zdeněk Herzán byl pověřen správou školy ve Vrbovci. Na místo uč. Elišky Pitourové, která odešla na národní školu do Jaroslavic, byla na zdejší školu ustanovena nově vystudovaná učitelka Květuše Novotná.
 
Životopisy učitelů
Třídním učitelem III. třídy se stal uč. Jiří Beneš. Narodil se na Mírově, okr. Zábřeh (21. dubna 1928) jako syn čet. strážmistra. Obecnou školu navštěvoval v Hradečné, okr. Šternberg (tři třídy), ve Znojmě (čtvrtou) a v Blížkovicích (pátou třídu). Od r. 1940 navštěvoval měšťanskou školu v Blížkovicích (4 třídy). V roce 1943-44 se začal učit zámečníkem u fy. Jan Gastinger v Blížkovicích a za krátkou dobu byl totálně nasazen v továrně bratří Smrčků v Mor. Budějovicích, kde pracoval nejdříve jako topič a později jako soustružník. Roku 1945 konečně mol studovat na státním reálném gymnáziu ve Znojmě, kde roku 1949 složil zkoušku dospělosti. Svoji učitelskou dráhu začal jako výp. učitel na střední škole v Prosiměřicích, odtud byl přeložen na národní školu v Dyjákovičkách a dekretem ONV ze dne 17. července ustanoven na zdejší školu od 1. Září 1950.
Třídním učitelem II. třídy se stala uč. Květuše Novotná. Narodila se v Dyjákovicích (25. srpna 1930) jako dcera respicienta finanční pohraniční stráže. Obecnou školu navštěvovala v Písečné nad Dyjí, dokončila ji v r. 1941 ve Vel. Děšově u Mor. Budějovic. R. 1941 začala navštěvovat měšťanskou školu v Bítově, kam chodila do r. 1945. V tomto roce byla přijata do 4. Třídy reálného gymnasia ve Znojmě, kde roku 1950 složila zkoušku dospělosti. Svoji učitelskou dráhu začala jako učitelka na národní škole ve Slupu (1. září 1950).
 
Rozdělení správ škol
Jelikož na mateřskou zdejší školu byla jmenována učitelka s platností od 1. září 1950 byla správa mateřské školy oddělena od národní školy a některé věci byly protokolárně předány.
 
Den svobody – oslava
Dne 27. října 1950 bylo vzpomenuto ve všech třídách poslední vyučovací hodinu 32. výročí naší samostatnosti. Učitelé přednesli referáty podle VMŠVV – Praha a vysvětlili jej podle vyspělosti žáků.
 
Velká říjnová revoluce – oslava
V sobotu dne 4. listopadu 1950 v 19 hodin bylo vzpomenuto „Velké říjnové revoluce“, jejího 33. výročí. Učitelé nacvičili různé zpěvy a básně se žactvem národní školy. Besídka byla za účasti veřejnosti.
Program: 1. Hymna, 2. Proslov referenta s řed. stř. školy v Micmanicích Fortelného. 3. Lenin jde světem. 4. Patero hvězd nad Kremlem. 5. Národní písničky. 6. Básně dobové. 7. Pochod rytířů. 8. Internacionála, píseň práce.
Oslava měla celkem dobrou úroveň, přesto, že učitel Beneš měl referát ve Strachoticích a nemohl se slavnosti účastnit, ač měl velký podíl na cvičení jednotlivých čísel programu. Slavnosti se zúčastnilo asi 150 osob.
 
Sjezd ŽO ve Znojmě
V pondělí 6. 11. 1950 konal se sjezd zástupců žákovských organizací. Za zdejší národní školu byly vyslány: Frýdlová Vítězslava a Ezechylová Jiřina, obě žačky 3. třídy.
 
Dnem 1. Září 1952 převzal jsem správu školy. Jelikož ve školní kronice chybí zápis od listopadu 1950, doplňuji tuto za uplynulou dobu zápisy dle materiálu, který se mi podařilo v úředních spisech zjistiti. Tento je velmi nepatrný – není záznamů – a proto moje zápisy jsou neúplné a nepodávají úplný obraz činnosti školy.
Rud. Filipský, ředitel
 
Dne 23. 11. vzpomenuto na společném shromáždění žactva narozenin prezidenta rep. Kl. Gottwalda.
20. prosince konána besídka na oslavu narozenin J. V. Stalina.
24. ledna vzpomněli tř. učitelé výročí smrti V. I. Lenina.
První pololetní školní rok 1950/51 ukončen dne 31. 1.
 
Změna v učit. sboru
Výnosem ONV ve Znojmě ze dne 6. 2. 1951, přeložen dnem 1. 2. 1951 řed. školy Boh. Stejskal na okres Židlochovice. Na jeho místo ustanoven učitel Jan Doubek, který výnosem KNV ze dne 20. 1. 1951, přeložen na okres Znojmo a ONV ve Znojmě ustanoven řed. nár. školy ve Slupi.
 
Školní rok 1950/51 zakončen dnem 28. 6. 1951.
 
 
1951 – 1952
Školní rok 1951/52 zahájen 1. září 1951.
 
Uč. sbor
Na škole vyučují: Jan Doubek, ředitel, učitel Rud. Filipský, který přeložen z Oblekovic, absolventka PG uč. Blanka Mácová.
 
Počet žactva
Stav žactva k 1. 9. 1951:
I. tř. – 6 chlapců + 9 děvčat = 15 žáků
II. tř. – 25 chlapců + 16 děvčat = 41 žáků
 
Třídnictví
V I. tř. vyučuje řed. Jan Doubek, ve II. tř. učitel Rudolf Filipský, ve III. tř. uč. Blanka Mácová. Na začátku škol. roku provedena prověrka vědomostí žáků ve II. a III. třídě. Objevily se zvláště ve II. třídě velké nedostatky v prospěchu. Zřízeny proto v obou třídách doučovací skupiny z jazyka českého a počtu. Ustanovena skupina PO. Vedení PO převzala uč. Blanka Mácová.
 
1.9. slavnostní zahájení škol. roku.
25. 9. besídka: Den armády
5.9. návštěva zeměď. výstavy ve Znojmě
6. 10. návštěva kasáren ve Znojmě
6. 11. oslava výročí Velké říjnové soc. revoluce
10. 11. výstava drobného zvířectva v Jaoslavicích
23. 11. společná oslava 55. naroz. pres. rep. K. Gottwalda
21. 12. vzpomenuto 72. narozenin J. V. Stalina
4. 1. společné zahájení 4. roku pětiletky
25. 2. oslava Vítězného února. Pionýři složili slib
1. 5. účast žactva na oslavách 1.máje v Jaroslavicích
8. 6. oslava dne Vítězství a osvobození RA.
 
Zapsal Rud. Filipský, ředitel.
 

1952 – 1953

Zahájení
Školní rok 1952/53 zahájen dne 1. září 1952. Na společném shromáždění přivítal p. ředitel žactvo, rodiče a zástupce organizací. Následoval program žactva. Účast z řad veřejnosti velmi slabá.
 
Počet žactva
I. tř. – 16 chlapců + 14 děvčat = 30 žáků
II. tř. – 17 chlapců + 18 děvčat = 35 žáků
III. tř. – 23 chlapců + 11 děvčat = 34 žáků
Celkem tedy 56 chlapců + 43 děvčat = 99 žáků
 
Uč. sbor
Řediteli školy Janu Doubkovi udělena do 1. 10. 1952 dovolená. Správou školy pověřen uč. Rudolf Filipský, dále působí na škole Blanka Mácová, uč- zdejší školy a absolventka PG s. Marie Pešková. I. tř. vyučuje Rudolf Filipský, II. tř. Marie Pešková a III. tř. Blanka Mácová.
 
Mimotřídní a mimoškolní činnost učitelů
Tříd. uč. II. tř. převzala správu učitelské a žákovské knihovny, spoření žactva a vedení ŽO. Tříd. uč. III. tř. převzala vedení PO na škole, správou pomůcek a směr odpad. hmot. Rud. Filipský je instruktor zákl. ovy. KSČ, učitelem RSŠ, ogr. ved. DŠP. Blanka Mácová je učitelem RSŠ – zákl. kurs, zapojí se do ČSM. Marie Pešková provede LKR a bude činna v RŽ.
 
Doučovací skupiny
Pro zlepšení prospěchu žactva ustaveny doučovací skupiny. Ve III: tř. ustaven zájmový kroužek – ovocnářsko-včelařský. Přihlásilo se 12 žáků. Vede je p. řed. Filipský.
 
Den armády
6. října pořádána beseda na oslavu Dne armády. Kdo se nedostavil? – zástupci armády.
 
28. 10.
28. října vzpomněli tř. učitelé význam znárodnění průmyslu a obchodu pro budování socialismu v naší vlasti.
 
7. 11.
7. listopadu vyslechlo žactvo rozhlasem projev náměst. mim. šk. p. Zajíce k 35. výročí Vel. říj. soc. revoluce. Při večerní veřej. Oslavě, zařazena do programu kulturní vložka žáků.
 
18. 11. Vzpomenuto ve třídách 100. narozenin Mikuláše Aleše.
 
Narozeniny pres. rep.
Na společném shromáždění žactva, dne 22. listopadu, oslaveny 56. narozeniny presidenta republiky Klementa Gottwalda. Po proslovu p. ředitele následoval pořad připravený žactvem: písně, recitace.
 
Narozeniny J. V. Stalina
20. prosince na společném shromáždění žactva národní a mateřské školy vzpomenuto narozenin J. V. Stalina. Na oslavu přišel Děda Mráz, který vyřídil pozdrav sovětských dětí. Následoval společný odchod k vánočnímu stromku. Pod vánoč. stromkem děti tančili, zpívaly, hrály zábavné hry. Malá účast z řad rodičů, zástupci MNV a organizací se nedostavili.
 
5LP
Po vánočních prázdninách slavnostní zahájení 5 roku gottwaldovy pětiletky. Po proslovu řed. školy recitace a budovatelské písně žáků.
 
V. I. Lenin
21. ledna vzpomenuto smrti V. I. Lenina.
 
Ukončení I. pololetí
První pololetí škol. r. 1952/53 ukončeno dne 28. ledna. Na společném shromáždění žactva zhodnocena práce za I. pololetí. Za patronátní závod – JZD Slup – přítomný předseda p. Němec odměnil knihou nejlepší žáky.
Koncem pololetí je tento stav žactva: 56 chlapců + 42 děvčat = 98 žáků.
 
Pololetní prázdniny
Rozhodnutím min. škol. trvaly pololetní prázdniny od 30. 1. – do 14. února.
 
Vítězný únor
V týdnu kolem 25. února zaměřeno vyučování k únorovým událostem v r. 1948 a pochopení vítězství pracujícího lidu.
 
Uč. sbor
Na základě rozhodnutí  ONV ve Znojmě přeložena p. Pešková na dobu 2 měsíců – od 1. března do 30. dubna na národní školu v Křídlůvkách.
 
J. V. Stalin
5. 3. Zemřel spolupracovník V. I. Lenina, budovatel Sovětského svazu, neohrožený ochránce všech utiskovaných, bojovník za lepší život pracujícího lidu na celém světě, praporečník tábora míru – náš osvoboditel a ochránce: J. V. Stalin.
9. 3. vyslechlo žactvo rozhlas. vysílání smuteč. obřadů.
 
Kl. Gottwald
14. března dodýchalo srdce velkého syna naší vlasti, bojovníka za práva pracujícího lidu, našeho učitele a věrného žáka Lenina a Stalina, budovatele naší socialistické vlasti a spolutvůrce nové socialistické školy, presidenta republiky, soudruha Klementa Gottwalda.
19. března vyslechlo žactvo smuteční obřady z pohřbu Kl. Gottwalda.
 
Nový školní zákon
Dne 24. dubna schválilo Národní shromáždění nový školský zákon.
 
1. máj
Žactvo zdejší školy zúčastnilo se v plném počtu oslavy 1. máje v Jaroslavicích. P. Pešková se vrátila od 1. 5. na nár. školu do Slupi.
 
Květen 1945
Na společném shromáždění žactva 8. května vzpomenuto památných květnových dnů r. 1945 a osvobození naší země sovětskou armádou.
Školní rok 1952/53 zakončen společným shromážděním žactva dne 30. června. Po proslovu řed. školy a zástupce MNV a patronát závodu JZD Slup, rozdány školní zprávy.
 
Rud. Filipský, ředitel
 

1953 – 1954

Zahájení
Školní rok 1953/54 zahájen dne 1. září 1953. Žactvo shromáždilo se ku slavnostnímu zahájení školního roku ve společné místnosti. Pozváni rodiče, MNV, KSČ a ostatní místní korporace. Dostavili se: za MNV tajemník Kukla a za místní JZD V. Vacula. Rodiče a ostatní korporace neprojevili zájem pro školu.
 
Organizace a stav žactva
Ve škol. r. 1953-54 bude vyučováno ve 3 třídách.
I. tř. 12 chlapců + 16 děvčat = 28 žáků
II. tř. 25 chlapců + 26 děvčat = 51 žáků
III. tř. 19 chlapců + 13 děvčat = 32 žáků
Celkem 56 chlapců + 55 děvčat = 111 žáků.
 
Uč. sbor
Na škole vyučují: Rud. Filipský, ředitel, Marie  Pešková, uč. a Zdeněk Jedlička, uč. přeložen z nár. školy v Jaroslavicích.
I. tř. vyučuje Marie Pešková, II. tř. Rud. Filipský a III. tř. Zdeněk Jedlička.
 
Mimotřídní činnost učitelů
ŽO povede ředitel, PO uč. M. Pešková, která má správu knihoven, spoření, sběry a správu kabinetu p. Zdeněk Jedlička.
 
Zájmové kroužky
Ustaven mičurin kroužek, do kterého se přihlásilo 14 žáků. Vedoucí zájmového kroužku p. Jedlička. Pozemek dá škole JZD.
 
Mimoškol. činnost učitelů
Rud. Filipský: instruktor MO KSČ, učitel RSŠ, org. ved. DŠP.
Marie Pešková: knihovník veřej. knihovny, učitel LKR, kult. ref. ČSM, org. ved. SČSP.
 
SRPŠ
Na schůzi rodičů a přátel školy, konané dne 1. 9., ustaveno SRPŠ pro škol. r. 1953 – 54. Ředitel ve svém referátu seznámil přítomné s novým škol. zákonem. Dále diskutováno o spolupráci školy s rodinou v otázkách výchovy a kázně. Předsedou zvolen:  Kateřina Šimková.
 
7. 11.
7. 11. shromáždilo se žactvo, aby oslavilo výročí Velké soc. revoluce. Program: recitace, zpěvy, proslov p. uč. Peškové.
 
23. 11.
Třídní uč. vzpomněli narození K. Gottwalda, přečteny úryvky líčící mládí K. G.
 
Zdravotní prohlídka
Dne 11. 12. provedl obvod. lékař zdravotní prohlídku všeho žactva.
 
Naroz. pres. republiky
19. 12. vzpomenuto narozenin presidenta republiky Ant. Zápotockého.
 
„Děda Mráz“ besídka
23. 12. pořádaná společně s mateř. školou besídka: přišel Děda Mráz. Kolem ozdobené jedličky shromáždilo se žactvo. Předvedeny tanečky, recitace, zazpívány koledy. Po příchodu Dědy Mráze, rozdělil tento dětem dárky. Malá účast rodičů.
 
21. ledna
Ve třídách vzpomenuto 30. výročí úmrtí V. I. Lenina a žactvo seznámeno s velikou prací Leninovou.
 
Pololetní prázdniny
I. pololetí škol. roku skončilo dne 30. ledna. Pololetní prázdniny trvají od 1. února do 7. února.
 
Zahájení II. pololetí
Následkem chřipkové epidemie prodlouženy pololetní prázdniny do 15. února. Po zahájení vyučování trpěla docházka onemocněním žáků, neboť chřipková epidemie probíhala ve zdejší obci od poloviny února. Aby byl splněn učebný plán, bylo nutno upraviti učebnou látku tak, aby byly probrány nejdůležitější partie učeb. látky.
 
25. únor
V týdnu kolem 25. února – Dne vítězství pracujícího lidu – zaměřeno vyučování i výzdoba k událostem únoru 1948.
 
Výročí schůze JZD
Na výročí JZD přečetli žáci pozdravný dopis a doplnili program jednání kulturní vložkou.
 
J. V. Stalin
Dne 5. 3. vzpomněli tř. uč. 1. výročí úmrtí vůdce pracujícího lidu celého světa a neohroženého bojovníka za mír J. V. Stalina.
 
K. Gottwald
Na společném shromáždění žactva v den 1. výročí úmrtí, seznámeno žactvo s životním dílem K. Gottwalda.
 
Dnem 1. dubna sníženy maloobchodní ceny zboží. Tř. uč. na shodných příkladech seznámili žactvo s výhodami, které snížení přináší našemu pracujícímu lidu.
 
1. máj
V týdnu před 1. májem provedena výzdoba školní budovy a tříd, provedeny přípravy pro účast žactva. Zhotovena hesla, praporky, nacvičeny písně. Oslav 1. máje ve Strachoticích zúčastnilo se všechno žactvo za doprovodu učitelů. Dopravu žáků obstaralo JZD Slup.
 
9. května
Na oslavu 9. výročí našeho osvobození konána besídka. Po referátu p. ředitele žactvo svými projevy: písně, recitace, dramatizace, projevilo svůj dík našim osvoboditelům, hrdinné Sovětské armádě.
 
Mičurin. pole
Po dlouhém jednání s JZD přidělen škole pozemek za mlýnem nedaleko školy, ve výměře 15 arů. Jelikož přidělení pozemku provedeno pozdě (až v květnu), bude předán svému účelu začátkem škol. r. 1954-55.
 
Školní rok ukončen dne 27. června.
 
Zapsal: Rud. Filipský, ředitel

1954 – 1955

Zahájení
Školní rok 1954-55 zahájen slavnostním shromážděním žactva dne 1. září, na které pozvány MNV, patronátní závod, veřejné organizace a rodiče. Nutno však konstatovati, že správní orgány, patronátní závod a míst. org., se vůbec na zahájení škol. roku nedostavili, za MNV přišel tajemník p. Kukla a z řad rodičů pouze dvanáct maminek žáků I. třídy. Soudruh ředitel zahájil a přivítal přítomné a pozdravil žáky v novém školním roce, kdy se bude pracovat dle nových učebných osnov a s novými učebnicemi. Tajemník MNV ve svém pozdravu nabádá žáky k pilné a svědomité práci ve škole. Po poslechu projevu ministra školství k zahájení nového škol. roku, besedují učitelé se žáky. Střídají se recitace, písně a veselá vyprávění z prázdnin. V radostné náladě odcházejí žáci se svými třídními učiteli do přidělených tříd, aby vyslechli pokyny učitelů a přijali nové učebnice.
 
Organizace školy
Pro škol. rok 1954-55 byla škola organizována jako škola čtyřtřídní. Pro nedostatek učitelů nedošlo však k otevření 4. třídy.
 
Stav žactva
I. tř. – 7 chlapců + 12 děvčat = 19 žáků
II. tř.  – 23 chlapců + 25 děvčat = 48 žáků
III. tř. – 17 chlapců + 14 děvčat = 31 žáků
Celkem 47 chlapců + 51 děvčat = 99 žáků
 
Učitel. sbor
V učit. Sboru nenastalo změn. I. tř. Marie Pešková, II. tř. Rudolf Filipský a III. tř. Zdeněk Jedlička.
 
Mimotřídní činnost učitelů
Rudolf Filipský je vedoucím OB a učitel RSŠ v organizaci Slup. Marie Pešková je členem MNV – škol. referent, knihovníkem veřejné knihovny, učitelem LKR, předsedkyně VŽ. Zdeněk Jedlička nemá mimoškol. funkce, neboť denně dojíždí ze Znojma.
 
Do náboženství se přihlásilo 47 žáků.
 
SRPŠ
Dne 11. září konána ustavující schůze rodičovského sdružení. P. ředitel promluvil o nových učebních osnovách a spolupráci školy s rodinnou.
 
Zájmový kroužek
Ustaven mičurinský kroužek. Přihlásilo se do něho 15 žáků. JZD Slup poskytlo pozemek u mlýna ve výměře asi 15 arů a slíbilo tento pozemek oplotiti. Vedoucím kroužku je uč. Zdeněk Jedlička.
 
Ve třídách promluveno o významu znárodnění.
 
Volby do NS
Učitelé zdejší školy se zapojili do agitační práce, aby přispěly k zdárnému výsledku voleb do NS. Soudruh řed. je vedoucí agitačního střediska. Volby hladce proběhly a navržený kandidát s. Sedláček zvolen. Doba předvolební zasáhla i do školní práce. Žactvo seznámeno s významem voleb. Spolupracovalo na výzdobě agitač. střediska, nástěnek, přispělo i kulturní vložkou při veřejném shromáždění voličů.
 
Měsíc ČSSP
Na zahájení měsíce ČSSP pořádala škola veřejnou besídku. O významu VŘSR promluvil s. ředitel. Návštěva občanstva velmi slabá.
 
SRPŠ
12. listopadu konaná celoškolní schůze. Rodičům oznámen výsledek ¼ klasifikace. Projednány otázky chování žactva a kontrola práce žáků rodiči.
 
Sběr léčivých bylin
Žactvo přičinilo se o zdárný výsledek sběru léčivých bylin. Odevzdáno celkem 80 kg léč. bylin a škole poukázán obnos 602,80 Kčs. Částka  tato použita k zakoupení radiového přijímače.
 
Péče o zdraví žactva
V polovici listopadu provedena OÚNZ kontrola zraku žactva. 12 žáků odesláno k odbor. prohlídce.
 
Oprava střechy
Střecha škol. budovy byla v takovém stavu, že při dešti voda promáčela stropy. Provedena oprava svépomoci. JZD darovalo krytinu a práce pokrývačské provedl brigádnicky s. Kukla.
 
23. 11.
Třídní učitelé vzpomněli narozenin velikého bojovníka za práva pracujícího lidu K. G.
 
18. 12.
18. 12. vyslechlo žactvo vysílání škol. rozhlasu k narozeninám pres. republiky A. Zápotockého.  
 
Děda Mráz
Dne 22. 12. pořádána besídka za spoluúčasti mateř. školy. Spotřební družstvo Jednota v Jaroslavicích darovala každému žáku balíček sladkostí. I tato besídka navštívena velmi slabě rodiči.
 
Vánoce
Žactvo zaslalo pohranič. strážnímu útvaru Jaroslavice vánoční blahopřání.
 
Nový rok 1955
Nový rok 1955 zahájen dne 3. ledna na společném shromáždění. V míst. rozhlase promluvil řed. školy a zástupce MNV.
 
SRPŠ
25. ledna konána celoškolní schůze. Rodičům oznámeny výsledky pololetní klasifikace. Po referátu s. ředitele rozvinuta diskuze na námět: Mají rodiče učiti děti? Účast z řad rodičů velmi slabá – 18 přítomných.
 
Stav žactva
Ke dni 30. ledna navštěvuje: I .tř – 21 žáků, II. tř. – 50 žáků, III. tř. -  33 žáků, celkem – 104 žáků.
 
Chování žactva
Chování žactva celkem dobré. Jen dva žáci dopustili se hrubých přestupků – vloupali se do cizích bytů a odcizili peníze.
 
Pololetí
Pololetní prázdniny trvaly od 31. ledna do 6. února.
 
Radio
V únoru zakoupen pro školu radiopřijímač za 1440,- Kčs.
 
25. únor
V den výročí únorových událostí vyložen žactvu význam vítězství pracujícího lidu a únor 1948 pro budování naší socialistické vlasti.
 
Visitace školy
Dne 5. března 1955 provedl okr. šk. insp. Fr. Dokulil visitaci školy.
 
14. 3.
V den druhého výročí úmrtí Kl. Gottwalda vzpomenuto velkého díla prvního dělnického presidenta a jeho učitele J. V. Stalina.
 
V. I. Lenin
22. dubna vzpomenuto 85. výročí narozenin V. I. Lenina.
 
Příušnice
V únoru a březnu rozšířilo se onemocnění žactva příušnicemi, takže nepřítomnost ve vyučování v I. a II. třídě dosáhla až 30%.
 
1. máj
K 1. máji provedena výzdoba školy a tříd. Vyučování zaměřeno k zápasu dělnické třídy o spravedlivý sociální řád. Žactvo se účastnilo májového průvodu ve Strachoticích.
 
Den vítězství 9. 5.
Na oslavu 10. výročí osvobození naší vlasti pořádala škola tyto akce: Běh vítězství za účasti 76 žáků a učitelů. Dále pořádána besídka pro veřejnost, na níž žáci předvedli pásmo: Vítězný květen. Ani o tuto významnou událost neprojevila veřejnost zájem – nedostavili se členové a funkcionáři MNV, KSČ, ČSSP.
 
Očkování
V květnu provedeno očkování žactva proti záškrtu.
 
PO
Během škol. roku vykonalo 13 žáků pionýrský slib. Stav koncem roku 20 pionýrů.
 
Školní rok 1954-55 ukončen dne 19. června slavnostním shromážděním žactva. Na toto shromáždění pozváni rodiče a veřejnost. Po zábavném programu rozdána vysvědčení.
 
Ve Slupi 31. srpna 1955
Zapsal: Rud. Filipský, řed.

1955 – 1956

Zahájení
Školní rok 1955-56 zahájen dne 1. září 1955.  Zahájení přítomen zástupce samosprávy a patronát. závodu. Z rodičů přišlo několik maminek žáků I. ročníku.
 
Organizace školy a počet žactva
Ve šk r. 1955-56 je škola organizována jako čtyřtřídní.
I. tř. – 21 žáků
II. tř. – 19 žáků
III. tř – 28 žáků
IV. tř. – 40 žáků
Celkem 108 žáků
 
Učitelé
Uč. Zdeněk Jedlička odchází na jiné působiště a na zdejší školu ustanoveni uč. Zdeněk Herzán a Eliška Herzánová.
 
Třídnictví
V I. tř. vyučuje uč. Marie Přibilová, roz. Pešková, v II. tř. řed. Rudolf Filipský, ve III. tř. uč. Eliška Herzánová a ve IV. tř. uč. Zdeněk Herzán.  
 
Mimotřídní činnost učitelů
Marie Přibilová povede správu učitelské a žákovské knihovny, je vedoucím PO a spoření. Zd. Herzán je správcem kabinetu, vedoucím sběru a mičurin. kroužku.  Eliška Herzánová je skup. ved. PO, Rud. Filipský vede zájmový kroužek: včelařství.
 
Mimoškolní činnost učitelů
Rud. Filipský je vedoucím OB a učitelem RSŠ v míst. org. KSČ ve Slupi, předsedou včelař. spolku v Jaroslavcích, Zd. Herzán knihovníkem veřej. Knihovny, kronikářem a vedoucím dramatického kroužku, El. Herzánová učitelkou LKR a M. Přibilová člen MNV, předseda škol. komise a úsek. důvěrník ROH.
 
Rodičovské sdružení
Ustavující schůze SRPŠ konaná dne 10. září. Předsedou zvolena Irena Jelénková. Ředitel školy podal vysvětlení k usnesení ÚO KSČ a prodiskutována náboženská otázka.
 
PO
Proveden nábor do PO. Získáno 9 nových přihlášek. Celkem navštěvuje pionýr. schůzky 23 žáků.
 
Den armády
Ku Dni armády připravena beseda s příslušníky PSÚ. K velikému zklamání žáků beseda se nekonala, neboť členové PSÚ nepřišli.
 
Prohlídka
26. 10 . 1955 provedena prohlídka žactva lékařem Fr. Kuřitkem z Jaroslavic.
 
Zájmový kroužek
Ustaven včelař. zájmový kroužek. Přihlásilo se 19 žáků. Vyučuje řed. školy.
 
Mičurin. pole
JZD přidělilo škole jiný pozemek a to pod mlýnem na pravém břehu náhonu. Pozemek však nebyl několik roků obděláván. Bylo však přislíbeno, že JZD dá pozemek do takového stavu, aby mohl sloužiti svému účelu. Do konce škol. r. se však na stavu pozemku nic nezměnilo, ač ředitel školy v jeho úpravě jednal s představiteli JZD.
 
SRPŠ
Dne 12. Listopadu konána celoškolní schůze SRPŠ na které projednán prospěch žáků a chování.
 
7. listopad
Na veřejné schůzi občanů, pořádané v rámci měsíce ČSSP – dne 6. 11. – doplnilo žactvo program kult. vložkou.  7. 11. , v den výročí VŘSR, vzpomenuto tříd. učiteli této dějinné události si žactvo na společném shromáždění vyslechlo vysílání škol. rozhlasu.
 
Návštěva divadla
Návštěva hry: Šípková růženka v divadle ve Znojmě. Vstupné a dopravu pro všechny žáky hradilo JZD Slup.
 
23. 11.
23. 11. Vzpomenuto tř. uč. 59. Narozenin K. Gottwalda.
 
18. 12.
18. 12. Poslech škol. rozhlasu vysíleného k narozeninám pres. republiky Ant. Zápotockého.
 
Děda Mráz
22. 12. pořádána společně s mateř. školou vánoční besídka s nadílkou. Na nadílku přispěli rodiče obnosem: 684 Kčs, JZD Slup: 300 Kčs a Jednota Jaroslavice 232,50 Kčs. Po zábavném programu pohoštění všichni žáci a rozděleny dárkové balíčky. Účast rodičů na besídce se oproti dřívějším letům zlepšila.
 
Vánoční prázdniny trvaly od 23. 12. do 3. ledna. 3. ledna pořádány třídní besedy, na nichž vysvětlen význam nástupu do 2. pětiletky.
 
Spojení tříd
Od 10. ledna spojeny I. a II. tř., neboť tříd. Uč. I. tř. Marie Přibilová přikázána na národ. šk. ve Chvalovicích. Jmenovaná vrátila se 1. února.
Vysvědčení za I. pololetí šk. r. rozdána dne 28. ledna. Pololetní prázdniny trvaly od 29. 1. do 6. 2.
 
Chování ž.
Chovní žactva uspokojivé. Pro hrubé porušování škol. řádu – kouření, lhaní, hrubé chování – snížena známka s chování na 3. stupeň třem žákům.
 
Školní docházka
Školní docházka se stává pravidelnější. Je porušována ve větší míře žáky z Oleksoviček.
 
Nedostatek otopu
Od 19. února do 23. února vyučováno na směny ve 2 třídách. Od 24. 2 do 27. 2. nevyučováno. Od 28. 2. do 2. března opět na směny. Od 3. 3. pravidelné vyuč.
 
Od 5. března do 18. března hospitovala ve IV. tř. žákyně PŠ ve Znojmě Olga Adamcová.
 
Pionýr. slib
Dne 14. března vykonalo 9 žáků pionýrský slib. Na škole celkem 23 pionýrů.
 
Inspekce školy
Inspekce školy vykonána okr. šk. inspektorem Fr. Dokulilem dne 5. a 18. května 1956.
 
1. máj
Za pomoci žáků z PO provedena výzdoba školy u práva okolí školy. Všechno žactvo účastnilo se májové manifestace a průvodu v Jaroslavicích. Dopravu žactva obstaralo místní JZD.
 
Den Vítězství
Na oslavu dne Vítězství konáno 8. května společné shromáždění žactva. O významu 9. 5. promluvil s. řed. školy. Následoval program připravený PO.
 
Školní výlet
Dne 30. května pořádán škol. výlet – jednodenní – na Macochu a prohlídka zoolog. zahrady v Brně.
 
Generál. oprava školy
Dle rozhodnutí ONV, IV. ref. ve Znojmě provedla se o prázdninách výměna oken ve staré škol. budově. Oprava vyžádá si nákladu 50.000,- Kčs. Práce provede okres. staveb. podnik ve Znojmě.
 
Patronátní smlouva
Aby byl prohlouben styk s patronátním závodem JZD Slup, vypracována patronátní smlouva, která byla představenstvem JZD Slup jednomyslně schválena.
 
Ukončení šk. roku
Školní rok 1955-56 ukončen dne 30. června. Dne 29. června odpoledne pořádána beseda s programem: Na prázdniny. Po zábavném pořadu podáno žákům občerstvení. Potřebné naturálie dodali rodiče žáků a JZD Slup.
 
Slup, 31. 8. 1956
Zapsal: Rud. Filipský, řed.
 

1956 – 1957

Zahájení
Školní rok 1956-57 zahájen dne 3. září. Žactvo 1. třídy se shromáždilo s rodiči. Po přivítání s ředitelem besedovala tř. uč. se žáky a maminkami o práci ve škole.  Ostatní žactvo shromáždilo se v jedné třídě. Z rodičů nepřišel nikdo.  Za patronátní závod – JZD Slup, dostavili se 2 zástupci, za lidosprávu s. tajemník. Po přivítání s ředitelem, projevech zástupců a poslechu škol. rozhlasu, odešli žáci do tříd, kde s. uč. provedli kontrolu přítomných a sdělili žákům své pokyny.
 
Organizace školy a stav žactva
Škola je organizována jako čtyřtřídní.
Stav žactva 3. 9.:
I. tř. – 17 chlapců + 8 děvčat = 25 žáků
II. tř. – 11 chlapců + 26 děvčat = 37 žáků
III. tř. – 9 chlapců + 15 děvčat = 24 žáků
IV. tř. – 12 chlapců + 12 děvčat = 24 žáků
Celkem 49 chlapců + 61 děvčat = 110 žáků.
 
Třídnictví
I. tř. – s. uč. M. Přibilová
II. tř. – s. řed. Rud. Filipský
III. tř. – s. uč. E Herzánová
IV. tř. – s. uč. Zd. Herzán
 
Mimotřídní činnost
Správu kabinetu převzal s. uč. Herzán, správu žák. knihovny s. uč. Herzánová, učitelskou knihovnu s. uč. Přibilová, s. učitelky povedou zájmový kroužek ruč. prací.
 
Mimoškol. činnost
Rud. Filipský: učitel RSŠ, vedoucí úsek. metod. sdružení, předseda včelař. spolku Jaroslavice, předseda TJ Sokol Jaroslavice, člen výboru OVOS.
Zd. Herzán: obecní kronikář, člen výboru ČSSP, uč. LKR.
E. Herzánová: knihovník veřej. knihovny, členka VŽ.
M. Přibilová: člen MNV, předsedkyně škol. komise.
 
Generální oprava školy
O prázdninách vyměněna okna, vybudovaná záchodová žumpa. Na jiné opravy už nezbylo, neboť stanovený obnos 50.000 Kčs uvedenými pracemi již překročen.
 
7. listopadu
K 39. výročí Velké říjnové soc. revoluce konány třídní besedy o významu VŘSR.
 
Péče o zdraví ž.
V listopadu prohlídl škol. lékař všechno žactvo zdejší školy.
 
PO
Stav PO k 1. 9. 1956 je 12 pionýrů. Jelikož s řad učitelů nikdo nepřevzal vedení PO, žádán OV SČM a KV SČM o pomoc při získání vedoucích z řad míst. organizace ČSM. Uplynulo první čtvrtletí a stav nezměněn. Po provedení náboru do PO přihlásilo se 12 žáků. Přípravu ke slibu byl nucen pro nezájem členů uč. sboru, převzíti s. ředitel.
 
Děda Mráz
20. prosince odpoledne pořádána besídka s nadílkou. Po programu, do kterého přispěli žáci všech tříd, rozdány dárky, které pro děti připravili maminky. Poprvé zúčastnili se rodiče ve větším počtu.
 
Vánoční prázdniny prodlouženy do 6. ledna včetně.
 
Chřipková epidemie
V prvé polovici ledna propukla chřipková epidemie. Nejvíce onemocněných bylo ve II. tř., v ostatních třídách bylo jen několik případů, takže nebylo důvodu k přerušení vyučování, a stav onemocnění ve II. tř. rychle klesal.
 
Výroč. schůze JZD
Žactvo IV. tř. navštívilo dne 26. ledna výroční chůzi JZD Slup a kulturní vložkou doplnilo program výroč. schůze.
 
Chování žáků jeví zlepšení, takže nebylo třeba snížiti známku z chování – všichni mají známku 1. stupně.
 
Zápis do I. třídy
Při zápise dne 11. února zapsáno do I. třídy 24 dětí.
 
Pionýr. slib
Dne 23. 2. složilo 11 žáků pionýrský slib. Přítomno několik maminek, za lidosprávu přítomen tajemník, za míst. org. KSČ s. předseda. PO na škole má 23 pionýrů. Konečně! Za vedoucí PO získání: Jos. Zetík a Kateřina Šimková, členové míst. org. ČSM.
 
25. únor
Na paměť únor. vítězství provedena výzdoba ve třídách, s. tř. uč. v besedách se žáky vysvětlil žákům únorové události r. 1948.
 
1. máj
Učitelé a žactvo zúčastnili se oslav 1. Máje v Jaroslavicích. Dopravu ž. obstaralo JZD Slup.
 
9. května
Na společné besedě vzpomenuto osvobození naší vlasti hrdinou sovět. armádou.
 
Inspekce
Dne 24. května visitoval zdejší školu okres. škol. inspektor Fr. Dokulil.
 
Mičurin. pole
Nutno konstatovati, že patronátní závod nesplnil ani v tomto roce svůj závazek a neprovedl nejnutnější úpravu přiděleného pozemku.
 
Školní rok 1956-57 zakončen 29. 6. rozdáním vysvědčení. Dne 28. 6. Po dopolední vycházce spojené se zpěvem, hrami, dostalo žactvo občerstvení, které opatřilo SRPŠ z prostředků věnovanými tomu účelu rodiči žáků.
 
Ve Slupi 31. srpna 1957
Zapsal Rud. Filipský, ředitel.
 

1957 – 1958

Zahájení šk. roku
Školní rok byl slavnostně zahájen v jedné třídě ředitelem školy. Za lidovou správu byli přítomni soudruh Vacula, předseda MNV, s. Smolíková, členka ONV a soudružka Doubková, předsedkyně školské a kulturní komise při MNV ve Slupi. Dostavil se též okresní školní inspektor s. Dokulil. Z rodičů bylo přítomno kolem dvaceti maminek.
 
Organizace školy
Škola byla opět organizována jako čtyřtřídní.
 
Učitelský sbor
Dosavadní ředitel školy R. Filipský odešel jako zástupce osmileté střední školy do Jaroslavic. Novým ředitelem byl ustanoven učitel zdejší školy Zdeněk Herzán. Jako další členové učitelského sboru zůstávají nadále Eliška Herzánová a Marie Přibilová. Nově byla ustanovena Libuše Hubertová, která přišla do Slupi z Prosiměřic.
 
I. tř. vyučuje M. Přibilová (22 žáků)
II. tř. vyučuje El. Herzánová (21 žáků)
III. tř. vyučuje L. Hubertová (37 žáků)
IV. tř. vyučuje Zd. Herzán (24 žáků)
 
Mimotřídní a mimoškolní činnost učitelů
Správou učitelské a žákovské knihovny byla pověřena M. Přibilová. Kabinet převzala El. Herzánová s L. Hubertovou, sběry a výzdobu Zd. Herzán. Zd. Herzán zastává funkci obecního kronikáře, je též členem SČSP. E. Herzánová je knihovnicí MLK ve Slupi a členkou rady žen. L. Hubertová a Přibilová, které do obce dojíždějí, budou pracovat v redakční rozhlasové radě při MNV. M. Přibilová je též členkou Komise národ. Pojištění při zaměstnanecké skupině ROH.
 
PO
Stav pionýrů začátkem škol. roku je 38. Během roku se vystřídalo několik vedoucích, kteří se neukázali jako dostatečně odpovědni. Velmi svědomitě pracovala celý rok zdejší studentka pedagogické školy – Jiřina Klusková. Práce byla prováděna podle plánu. Pionýři se aktivně podíleli na kulturních pořadech při různých veřejných akcích spolu s celou školou. Pionýři  vystupovali jako samostatná skupina. Pionýrský slib nových pionýrů byl proveden u příležitosti oslav únorových událostí.
 
Vánoční besídka
Těsně před vánočními prázdninami pořádala škola besídku Děda Mráz s nadílkou. Děda Mráz a jeho průvod představovali členové útvaru PS, jejichž velitelství nám v této věci velmi obětavě vyšlo vstříc.
 
Nemoci
Koncem dubna propukla mezi dětmi epidemie zarděnek, spalniček a angíny.
 
Patronát
Byla obnovena smlouva mezi školou a místním JZD. V rámci tohoto patronátu provedlo JZD výsev heřmánku pravého na pozemku, který dal řed. školy pro tuto věc k dispozici. Pro  abnormální sucha letošního jara semeno začíná vycházet až na samém konci školního roku. V této době lze velmi nejistě dělat nějaké konkrétní závěry o výtěžku, který byl určen pro nutné opravy a zařízení školy.
 
Spolupráce s veřejností
Na schůzkách rodičů byla v průměru poloviční účast. Velmi aktivním zástupcem rodičů z Oleksoviček byl s. Otto Lang. Na poslední schůzce konané 13. května se zavázalo 10 otců, že zavedou brigádně do učeben elektrický proud. Světlo bylo až dosud pouze v jediné třídě.
V této době je již dokončeno dlabání tříd a chodby. Vlastní odbornou práci provede začátkem prázdnin s. Frant. Prčík. Dále je nutno jmenovat další obětavé občany, kteří se o tuto věc nejvíce zasloužili: Rybnikář Josef, Vinš, Šumaj Adolf, Feranec Stanislav, Jos. Mašan mladší, jiní rodiče zapůjčili žebříky. Materiál byl zakoupen z finanční částky, kterou z výtěžku své činnosti darovala škole zdejší rada žen.
 
Prospěch a závěr roku
Na konci škol. roku propadá na škole celkem 6 žáků. Po každém čtvrtletí byli odměňováni nejlepší žáci veřejnou pochvalou místním rozhlasem ve Slupi i Oleksovičkách.
Školní rok byl ukončen 28. června 1958.
 
Zapsal: F. Herzán, ředitel.
 
 

1958 – 1959

Zahájení a organizace školy
K slavnostnímu zahájení škol. roku se sešli žáci i učitelé v nově vymalovaných učebnách. Přítomni byli též zástupci MNV, patronát. závodu JZD a mnozí rodiče. Škola má opět 4 třídy. I. tř.- 24 žáků, II. tř. -23 žáků, III. tř. – 35 žáků, IV. tř.- 21 žáků.
 
Učitel. sbor, funkce
Ve spolupráci s MNV byly v obci zajištěny byty pro svobod. učitele a obědy. Protože s. uč. Hubertová i Přibilová žádaly z rodinných důvodů o přeložení ustanovil školský odbor ONV nové učit. síly, které by opět po dlouhé době bydlely v obci.
Přišla s. uč. Bílková Helena – absolventka pedag. školy ve Znojmě, vyučuje ve II. třídě. Bydlí v domku ve dvoře MNV. Byla pověřena nácvikem Spartakiády s žactvem, což velmi dobře a se zájmem plnila. Kromě toho je předsedkyní MO ČSM.
Druhá nová s. učitelka – Božena Šustková přišla z jiného okresu, kde působila 1 rok jako vychovatelka družiny mládeže. Bydlí ve škole. Převzala Místní lidovou knihovnu a pracuje též v ČSM. Vyučuje ve III. třídě.
Z min. škol. roku zůstávají na škole: Zd. Herzán, vyučuje IV. třídu. Je obecním kronikářem a instruktorem CO.
Eliška Herzánová pracuje v I. třídě. Mimo školu vykonává funkci jednatelky výboru žen při MNV, pracuje rovněž v KNP při odborářské skupině. Vyučovala do 15. dubna, pak nastoupila mateř. dovolenou a místo ní přišla na zastupování do konce škol. roku učitelská důchodkyně, Růžena Šmardová z Jevišovic.
 
Spolupráce s veřejností, SRPŠ, rodiči
V zápisu z min. škol. roku byla zmínka o připravované akci na zavedení elektric. osvětlení do učeben. Tato záslužná věc byla provedena brigádně během prázdnin 1958 pomocí rodičů dětí. Bylo odpracováno hodně přes 200 hodin. Největší zásluhu měli Fr. Prčík ml., Jos. Rybnikář. Desítky hodin odpracoval (při vysekáván í zdí pro vedení) i řed. školy. Zástupcem SRPŠ za Slup je již jmenovaný Jos. Rybnikář (bydlící naproti školy) a za Oleksovičky Otto Lang. Spolupráce je velmi dobrá. Oba rodiče jsou ve svých obcích současně zastoupeni v MNV či JZD, takže i zde mohou působit ve prospěch školy. MNV ve Slupi i Oleksovičkách spolu se SRPŠ pomáhají škole i materiálně (dary palivového dříví).
Účast rodičů na schůzkách se pohybuje okolo 50%.
 
Generál. oprava škol. střechy
V podzimních měsících byla provedena generál. oprava střechy na škol. budově. Střecha byla velmi poškozena silnou větrnou bouří v létě 1958. Protože nebyla dlouhá léta opravována, byla po bouři v takovém stavu, že při silnějších deštích teklo až do tříd. Vzhledem k potřebě nepředvídaní a poměrně vysoké finanč. částky a snad i vzhledem k určité nepružnosti úřadů i okres. stavebního podniku ve Znojmě, prosazovala škola téměř půl roku nutnost rychlé opravy.  Po široké mobilizaci MNV, SRPŠ, zástupce ONV (s. Smolíkové), okrskového velitele SNB  i zástupce KNV (s. Lad. Ondrovčáka – který velmi obětavě a patrněji nejúčinněji spolupůsobil) bylo věci dosaženo.
 
PO
Na začátku šk. roku bylo na škole 32 pionýrů, polovina z nich složila slib u příležitosti 1. máje 1959. Velmi obětavou a dobrou vedoucí byla J. Klusková, studující pedag. školu ve Znojmě. Oddílovu vedoucí je J. Sklářová z Oleksoviček, rovněž studující učitelství.
 
Ostatní akce
Jako každoročně, tak i v tomto škol. roce pořádala škola různ. oslavy ve škole i na veřejnosti s kulturním pořadem. Byla uskutečněna i besídka před vánoč. prázdninami. Tři žáci školy byli vysláni i na STM v oboru sólového zpěvu, recitace i výtvar. výchovy. Z nich dva se dostali do okresního kola (K. Anderlík a E. Vaňková). 16 žáků cvičilo na okres. spartakiádě ve Znojmě. K výchově k práci byli žáci vedeni ošetřováním a sběrem heřmánku, zasetého na škol. pozemku. Z výtěžku plánuje ředitelství školy zakoupení elektric. vysavače.
 
Inspekce
Dne 20. ledna 1959 provedl na škole inspekci s. Fr. Dokulil. Jeho radami a pokyny se řídil učit. sbor ve zbývající části šk. roku. 
 
Výchova prospěch, chování, docházka
Práce uč. sboru vyplývala z celoročního i krátkodobého plánu. Upevnili jsme opět již téměř tradiční pomoc starších spolužáků slabším žákům v učení podle pokynů tříd. učitelů. Tato opravdu uvědomělá, dobrovolná a systematická práce dětí má i velký výchovný význam pro utváření charakteru budoucích budovatelů republiky.
Docházka byla celý rok velmi dobrá.
 
Vybavování školy novým nábytkem
Během škol. roku byly přiděleny škol. odborem ONV nové velmi pěkné pracovní stolečky a židličky pro žáky dvou tříd. Využili jsme tohoto výchovně a podařilo se dosáhnout toho, že uvedený nábytek je koncem škol. roku jako nový.
 
Ukončení šk. roku
Škol. rok byl ukončen 27. června 1959 rozdáním ško. správ a udělením pokynů k chování žactva o prázdninách tříd. Učiteli i okrskovým velitelem SNB s. Košíkem. Během roku se ukázalo, že závazek vařit obědy pro svobod. učitele nebyl ze strany dotyčné občanky důsledně dodržován, proto svobodné učitelky (s. Bílková a s. Šustková) nebudou moci pravděpodobně v obci bydlet a působit.
 
Úpravy školy o prázdninách
Mimo generální úklid a malbu byl proveden z vlastních prostředků nátěr všech dveří v budově a některých oken. Před školou byl opraven chodník a částečně i fasáda budovy.
 
                  
                                                  
                                                                                                                                  Sběr heřmánku
 

1959 – 1960

Zahájení
Letošní školní rok 1959/60 byl zahájen za přítomnosti rodičů a veřejných činitelů 1. září 1959.
 
Organizace školy
Škola má dále čtyři třídy
I. třída – 22 žáků
II. třída – 24 žáků
III. třída – 23 žáků
IV. třída – 33 žáků
 
Učitelský sbor
Učitelský sbor zůstává z valné části nezměněn: řed. školy – Zdeněk Herzán  - III. třída. Ve II. třídě pracuje učitelka s. Božena Šustková, ve IV. třídě vyučuje s. Helena Bílková. Novým členem sboru ej od 1. září učitelka s. Vlasta Čechová, bydlištěm v Dobšicích. Na zdejší školu dojíždí. Předchozím jejím působištěm byl Starý Petřín.
 
Veřej. činnost
Vcelku pracují učitelé školy v růz. funkcích těchto organizací: KSČ, ČSM, PO, MOB, ROH. K přípravě voleb nebo při volbách (12. Června 1960, volby do národních výborů a národního shromáždění) spolupracovali 3 členové uč. sboru. V předvečer a den voleb účinkovali žáci v obecním rozhlase. Dvouhodinovým pásmem zpěvů a recitací. Pionýři spolu s místními svazáky vítali voliče rozdáváním pozvánek, které žáci školy sami vyrobili.
 
SRPŠ
Zástupci SRPŠ jsou nadále: Jos. Rybnikář (Slup) a Otto Lang (Oleksovičky). Z 56 žáků (II. – IV. třída) není do vyučování náboženství přihlášeno 21 žáků.
 
PO
Pionýrů je v letošním školním roce 36. Jsou rozděleni do dvou oddílů. Oddílovými vedoucími jsou Marie Škůlová a Karla Mikulenčáková ze Slupi. Skupinovou vedoucí je J. Sklářová z Oleksoviček. Během roku se ukázalo, že poslední jmenovaná má pro tuto práci málo odpovědnosti.
Za školní rok odpracovali žáci za vedení svých učitelů 300 brigád. hodin, uspořili 3 403 Kčs. Sebrali celkem 7,5 q odpadků ( z toho 2,5 q starého papíru – jako výraz poděkování za rozhodnutí KSČ o bezplatném používání všech školních pomůcek žákům od příštího školního roku).
Ve školním roce byli organizovány obvyklé oslavy a besídky, žáci vystupovali s kulturními pořady na veřejnosti.
 
Inspekce
Inspekci provedl okresní školní inspektor s. Frant. Dokulil dne 16. února 1960.
 
Školní docházka, prospěch a chování
Školní docházka nebyla ze strany žádného žáka hruběji porušována.
 
Zastupování
Od 1. do 21. března zastupoval ředitele Zd. Herzána učitelský důchodce Rudolf Filipský z Jaroslavic – předcházející ředitel zdejší školy. Z. Herzán měl v této době studijní dovolenou na přípravu k státním zkouškám na VPŠ v Brně, kde dálkově studoval.
 
Ukončení šk. roku, změny učit. sboru
Školní rok 1959/60 byl ukončen v sobotu, 18. června.
Na vlast. žádost odcházejí ze zdejší školy: Bílková Helena do Lančova, pravděpodobně i Šustková Božena (mimo okres), a Čechová Vlasta, která nastoupí mateřskou dovolenou. Zdeněk Herzán bude působit na jedenáctileté střed. škole v Mor. Budějovicích (spolu s manželkou, která do minulého škol. roku vyučovala též na zdejší škole a po narození dcery přerušila svoje povolání).
 
                                  III. třída

1960 – 1961

Zahájení
Školní rok 1960-61 byl slavnostně zahájen za přítomnosti rodičů a představitelů národního výboru a VO- KSČ sne 1. září 1960.
Starší žáci přednesli několik básniček, zazpívali písně a uvítali do školy žáky 1. ročníku. Po slavnostním zahájení odešli žáci s učiteli do svých tříd.
 
Škola má 4 třídy:
I. tř. – 30 žáků
II. tř. – 24 žáků
III. tř. – 23 žáků
IV. tř. – 19 žáků
Celkem 96 žáků
 
Učitelský sbor
V učitelském sboru nastaly změny. Všichni učitelé, kteří doposud působili na škole, odešli na vlastní žádost na jiná pracoviště. Ředitel školy Zd. Herzán odešel do Mor. Budějovic.  Na místo ředitele byl ustanoven Miloslav Krejčí, ředitel školy z Bačkovic (okr. Mor. Budějovice). Učitelky Alena Traxlerová, Marie Vráblová a Jiřina Kuráňová.
 
1.třídu – s. Vráblová, 2. Třídu – s. Traxlerová, 3. Třídu – s. Kuráňová, 4. Třídu  - s. Krejčí.
 
Veřejná činnost
Učitelé pracují v různých funkcích. Ředitel školy Mil. Krejčí je členem výboru VO-KSČ, propagandistou RSŠ, předsedou OB a kronikářem. S. učitelka Traxlerová je skupinovou vedoucí PO-ČSM, knihovnicí a členkou výboru ČSM.
 
SRPŠ
Činnost SRPŠ byla aktivizována. Předsedou byl zvolen s. Šiška a členy výboru s. Dobrovolný, s. Lang a s. Jelénková. Bylo 6 schůzí členských a 4 výborové. V lednu 1961 uspořádalo SRPŠ 1. ples, jelikož čistý výtěžek byl věnován škole na potřeby (1242 Kčs). Na schůzích byl projednáván prospěch žáků a témata pedagogické propagandy. Vedoucím včelařského kroužku se stal s. Kadleček. Zájmový kroužek navštěvuje 20 žáků.
 
PO
V pionýrské organizaci je 8 členů a jako kandidáti se přihlásilo 35 žáků. Skupinovou vedoucí byla ustanovena s. uč. Traxlerová.
Oddílovou vedoucí jsou s. Klusková a Štulová. V den výročí narozenin V. I. Lenina byl proveden slavnostní slib pionýrů. Slib složilo 26 žáků. Z peněz SRPŠ byl zakoupen pro náš oddíl prapor a 2 vlajky.
 
7. listopad VŘSR
Žáci a učitelé připravili oslavu výročí VŘSR. Žáci přednášeli básně, zpívali písně a předvedli několik kozáckých tanečků. Referát přednesl ředitel školy. Oslavy se zúčastnilo na 80 občanů.
 
Děda Mráz
Dne 22. 12. 1960 byla uspořádána besídka s nadílkou. Děti dostaly dárky v ceně 10 Kčs. Na nadílku přispěl JZD Slup, JZD Oleksovičky a SRPŠ. Pořad byl velmi pěkný a všichni účastníci byli spokojeni.
 
Přeložení uč. Vráblové
Dne 1. ledna 1961 odešla na vlastní žádost učitelka s. Vráblová a na její místo nastoupila učitelka Krejčová.
 
Nový název školy
Podle nového školského zákona, byla škola přejmenována na základní devítiletou školu s 1. – 5. ročníkem. Do používání byla zavedena nová razítka.
 
 
Přejmenování naší republiky
Protože v naší vlasti byl vybudován socialismus, byl změněn název naší republiky na: Československá socialistická republika ČSSR a státní znak, jak je patrno na razítku školy.  Škola byla vybavena nástroji pro polytechnickou výchovu (rýče, hrábě, konve, motyky, kladívka, nože apod.).
 
Návštěva školy
V lednu navštívila školu poradkyně inspektora s. Ambrožová. Hospitovala u všech učitelů. S prací školy byla spokojena.
 
Oslava 25. února
Byla uspořádána oslava výročí únorového vítězství lidu.
 
Proniknutí člověka do vesmíru
Dne 22. dubna 1961 byla v SSSR vypuštěna kosmická loď „Vostok 1“, která vynesla prvního člověka Jurie Gagarina do vesmíru. Žáci se dívali na televizor při příjezdu prvního kosmonauta do Prahy.
 
Oslava 1. máje
Všichni učitelé a žáci se zúčastnili v Jaroslavicích radostných oslav 1. máje.
 
Mezinárodní den dětí
Na svátek mezinárodního dne dětí bylo uspořádáno školou tělovýchovné odpoledne a závody o ceny. K větší radosti zahrála dětem hudba kapelníka Teličky. Od školy vyšel průvod, nejprve pionýři v krojích, potom žáci v národních krojích a chlapci na ozdobných kolech. Na hřišti se sešli téměř všichni obyvatelé obce a program se všem velmi líbil.
 
Školní výlet
8. června odjelo 42 žáků pod vedením učitelů na školní výlet do Brna, zoo, Pernštejn. Náklady na výlet si hradili žáci z úspor.
 
Zakončení škol. roku
30. června byl slavnostně zakončen školní rok a žákům rozdána vysvědčení.
V tomto školním roce byla uzákoněna přestavba školství. Byly zřízeny nové typy škol a vyučování bylo v duchu nového pojetí, kdy škola má být polytechnická a sepjatá se životem obce a veřejnosti. Byly učiněny první krůčky z uskutečnění tohoto programu. Vyučování bylo vedeno tak, aby žáci byli dobře obeznámeni s prací místního JZD, byly konány exkurze do hospodářských objektů JZD a pomáháno při práci na poli, a to proto, aby žáci poznali práci svých rodičů a sami poznali obtížnost práce. Kromě toho pracovali žáci na školním pozemku, kde pěstovali různé druhy zeleniny. Ani veřejně prospěšnou práci žáci nezanedbávali, měli na starosti parčík před MNV a uklidili okolí školy.

1961 – 1962

Mezinárodní situace
Situace v Evropě však byla i nadále neuspokojivá. Západoněmecký revanšismus je stále výbojnější. Berlín, hlavní město německé demokratické republiky je z části okupován americký, anglickým a francouzským vojskem a stal se ohniskem nepokojů proti socialistickým zemím. Sovětský svaz ústy předsedy rady ministrů s. Chruščova prohlásil, že je třeba, aby se Berlín stal svobodným demilitarizovaným městem a tím, aby byla udělána tečka za druhou světovou válkou.
 
Výchova a vyučování
Naše strana a vláda vkládá velké naděje na novou mladou generaci. Proto také školství a kultura je v našem státě na jednom z nejpřednějších míst. V letošním školním roce se bude pracovat ve škole podle usnesení  ÚV-KSČ z dubna 1960 a usnesení celostátní konference učitelů ze srpna 1961.
Naše škola má dát mládeži nejen dobré znalosti ve všech předmětech, ale má se stát v prvé řadě hlavním vychovatelem mládeže v duchu socialistických a komunistických idejí. Výchova a vyučování ve škole má být v těsném spojení se životem naší vlasti.
 
Zahájení škol. roku
Školní rok byl slavnostně zahájen dne 1. září ze přítomnosti představitelů obce a rodičů žáků. Škola je organizována jako čtyřtřídní s 93 žáky. V učitelském sboru nastaly změny. Ředitelem školy je i nadále Miloslav Krejčí, který bude vyučovat II. třídu s 26 žáky. I. třídu bude vyučovat s. Marie Krejčová. Třídní učitelkou III. třídy zůstává s. Alena Traxlerová. IV. třídu bude vést s. Naděžda Virglerová, která byla na zdejší školu přeložena ze ZDŠ z Prosiměřic. Bydlí ve Znojmě a do školy bude denně dojíždět. Během prázdnin byla ve školní budově provedena oprava malby a ředitel školy spolu se SRPŠ provedli nátěr všeho nábytku v I. třídě. Školní budova celkem vyhovuje, bylo by však potřeba zavést do budovy vodovod a vyměniti podlahy.
 
Přestavba školství
Ve 2. třídě se v letošním školním roce začalo pracovat podle nových učebnic. Nové učebnice jsou takové, jaké dosud v našich školách nebyly. Jsou nové obsahem i provedením. Je v nich mnoho krásných barevných obrázků a desky jsou omyvatelné. V ostatních ročnících budou dány nové učebnice v příštích letech. Snahou všech učitelů bylo, aby učivo bylo probádáno i procvičeno ve škole. Z valné části jsou oba rodiče zaměstnáni a nemají mnoho času se dětem věnovat. Také hodně pozornosti bylo věnováno dětem po stránce výchovné. Učitelé si vypracovalis začátku školního roku celoroční rámcový plán práce, ve kterém si stanovili úkoly ve výchově a vyučování. Jednotlivý třídní učitelé si měsíčně ustavovali výchovné plány třídy. I když naše práce byla plánována, i když se učitelé snažili, přece nebylo dosaženo ve výchově a vyučování takových výsledků, které by odpovídaly vynaloženému úsilí.
 
Výchova a vyučovací výsledky
Někteří rodiče nejeví ani nejmenší zájem o prospěch a chování svých dětí. V rodinách se ještě hojně používá alkohol a dokonce i některé děti občas pijí víno. Do zvláštní školy byli navrženi 2 žáci, oba budou opakovat třídu.
I v chován některých žáků jsou nedostatky. Je překvapující, že dost žáků z 2. ročníku velmi poškodilo učebnice, které dostali zdarma, i když ze strany učitele byli žáci vedeni k tomu, aby je šetřili. Je třeba však říci, že většina žáků a rodičů má ke škole dobrý poměr a nejsou ojedinělé případy, kdy rodiče přicházejí do školy, aby se poradili co s dětmi.
 
Akce školy
6. listopadu uspořádala škola besídku k výročí VŘSR, na které žáci předvedli program, který se naučili v PO. Před zimními prázdninami jsme uspořádali novoroční slavnost s nadílkou. Na nadílku přispělo JZD a SRPŠ. Program byl velmi pestrý, tanečky, básně, vyprávění, zpěv.
V lednu, jako už několik roků, pořádalo SRPŠ již druhý ples. Výtěžek 1080 Kčs byl věnován škole. Rodiče i ostatní občané na tento ples rádi chodí a vždy přispějí víc, než pouze vstupné.
3. března pořádala škola oslavu k MDŽ, na které dostaly maminky dárky jednak od dětí, ale také z JZD. (- šátky, zástěry)
20. dubna k výročí narozenin s. Lenina skládali naši nově přijatí pionýři svůj slib.
1. května se všichni žáci školy i s učiteli zúčastnili májového průvodu v Jaroslavicích. Před ním si žáci v ručních pracích vyrobili mávátka, květiny a různé transparenty.
Druhou neděli v červnu jsme uspořádali tělovýchovné odpoledne k MDD. Děti ukázaly rodičům na hřišti svou tělovýchovnou zdatnost. Závody byly zajímavé a vítěze čekala sladká odměna.
Poslední týden před skončením vyučování jsme odjeli na výlet na Vranov. Cílem bylo poznat různé druhy dopravy. Jeli jsme do Znojma autobusem, ze Znojma do Šumné vlakem a ze Šumné do Vranova autobusem. Potom jsme cestovali lidí na Bítov, takže děti poznaly tři druhy dopravních prostředků. Zájezd jsme spojili s prohlídkou zámku na Bítově a na Vranově.
 
Na podzim jsme několik půl dnů věnovali sběru brambor po vláčení. Celkem jsme nasbírali 60q, není to mnoho ale je třeba uvážit, že tyto brambory by JZD vůbec nemělo.
Z jara jsme se zúčastnili hubení mandelinky bramborové (asi 3000 brouků).
 
PO
Pionýrská skupina měla 35 členů. Vedoucí skupiny byla s. uč. Alena Traxlerová, vedoucí oddílu studentka SVVŠ s. Stůlová. Schůzky byly pravidelně ve středu. Na jaře byli pionýři 3 dny na táboře na Vranovské přehradě. S. Traxlerová zajistila ubytování i stravování. Dětem se tábor velmi líbil.
 
SRPŠ
Předsedou SRPŠ byl opět s. Ludvík Šiška. Schůze byli pravidelně konány jednou za měsíc. Schůzí se však většinou zúčastňují pouze maminky. Na schůzích byli rodiče pravidelně podrobně informováni o prospěchu a chování dětí. Učitelé přednášeli vždy některou z přednášek pedagogické propagandy. Škoda, že ti rodiče, jichž děti ve škole slabě prospívají, na schůze chodí zřídka nebo vůbec ne.
 
Návštěva školy
Dne 3. 10. navštívil školu s. inspektor Dokulil. Prohlédl celou budovu a zúčastnil se vyučování ve všech třídách. S učiteli pobesedoval a dal jim náměty k zlepšení výchovné a vyučovací práce. Po druhé navštívil školu 17. 5., zúčastnil se vyučování u s. Janáčkové, absolventky PI v Jihlavě, která byla na naší škole na praxi. Učila IV. třídu místo s. uč. Virglerové, která v prosinci 1961 odešla na mateřskou dovolenou.
 
Koncem roku se celá škola věnovala sběru léčivých bylin a nasbírali jsme přes 50 kg.
Školní rok byl slavnostně zakončen 30. 6. 1962.

1962 – 1963

Mezinárodní situace
Uplynulý rok byl tak jako všechny minulé léta velmi bohatý na politické události v celém světě. Na podzim 1962 byla mezinárodní situace velmi napjatá a hrozila vypuknutím světového konfliktu, když američtí imperialisté se chystali přepadnout Kubu, první socialistický stát na americké pevnině. Kuba má spojeneckou smlouvu se SSSR. Sovětský svaz dodal na obranu Kuby rakety a Spojené státy se cítily ohroženy. V nejkritičtější situaci s. Chruščov předseda vlády SSSR rozvahou a umírněností dosáhl s presidentem USA Kenedym dohody, že odveze li Sovětský svaz rakety s Kuby, nenapadnou spojené státy Kubu. Tak byla zajištěna bezpečnost Kuby na jedné straně a odvrácena válka, která by byla termonukleární a zachvátila by celý svět.
V tomto roce došlo k neshodám mezi Čínou a Albánií na jedné straně a Sovětským svazem a ostatními socialistickými státy na straně druhé. Důvodem neshod je mírová politika Sovětského svazu a nedodržování usnesení komunistických stran.
 
Vnitřní situace
Nejdůležitější vnitřní politickou událostí byl v prosinci 1962 XII. sjezd KSČ. Sjezd, který ustanovil postup naší strany a vlády na další léta při rozvíjení socialistické společnosti. Sjezd ukázal na krásné výsledky, kterých bylo při budování naší vlasti dosaženo ale také se kriticky podíval na dosavadní hospodaření.
 
Výchova a vyučování
Úkoly, které naše společnosti klade na školství, se ani v letošním roce nezměnily. Byly pouze doplněny usnesením XII. sjezdu, ve kterém je hlavní důraz kladen na prohloubení komunistické výchovy nejen na našich školách, ale v celé veřejnosti. Učitelům ukládá zavádět nové formy výchovy a výuky. Na naší škole byl kladen důraz na rozvíjení prvků komunistické výchovy. I v zavádění nových metod ve výuce jsme pokročili. Více jsme využívali učebních pomůcek, využívali jsme rozhlasu, televize a diaprojektoru.
Učitelé a žáci pomáhali při zemědělských pracích na státním statku, pěstovali zeleninu na školním pozemku, kterou věnovali závodní jídelně státního statku, sbírali léčivé byliny (63 dkg na 1 žáka), upravili okolí školy a MNV, přestěhovali veřejnou lidovou knihovnu a zabalili všechny knihy v knihovně.
 
Zahájení školního roku
Školní rok byl slavnostně zahájen 1. září za přítomnosti rodičů a představitelů obce. Škola je v letošním roce organizována jako trojtřídní s 81 žáky. Dětí v obci stále ubývá, protože se ještě nyní rodiče stěhují do vnitrozemí.
V učitelském sboru nastaly změny. Ředitelem školy je i nadále Miloslav Krejčí, který bude vyučovat II. třídu s 26 žáky. I. třídu učitelka Marie Krejčová s 31 žáky a III. třídu učitelka Helena Rezková, která byl na naši školu přeložena ze ZDŠ z Hnanic. Soudružka učitelka bydlí ve Znojmě a bude do školy denně dojíždět. Učitelka Alena Traxlerová byla přeložena do Šanova a uč. Anděla Janáčková odešla na vlastní žádost na okres Bruntál.
Letošní školní rok byl zahájen v nevymalovaných třídách, protože OSP nestačil všechny školy uvést do pořádku. Malování bylo zahájeno až 7. září a trvalo celý týden. Učilo se venku před školou. Štěstí, že bylo velmi pěkné počasí. Začátek vyučování tím byl značně narušen.
O prázdninách byly postaveny příčky mezi mateřskou školou a ZDŠ a mezi bytem ředitele školy a ZDŠ.
V letošním roce byly zavedeny nové osnovy a učebnice do III. třídy. To znamená, že podle nových osnov a učebnic již budou vyučování všichni žáci školy. Všechny učebnice jsme dostaly včas, kromě učebnic na ruštinu. Žáci přijali učebnice s radostí. Jsou velmi pěkné, barevně ilustrované a lze doufat, že se z nich bude i dobře učit.
Do zdejší školy chodí žáci, jichž rodiče většinou pracují na státním statku a jsou oba zaměstnáni. Dalo by se říct, že rodiče veškerou svou výchovu a výuku nechávají na škole a učitelích. Zúčastňují se ale akcí školy, ale během týdne se dětem jen velmi málo a v ojedinělých případech věnují. Proto, i když učitelé věnují dětem velkou péči, nejsou výchovné a vyučovací výsledky takové abychom mohli být spokojeni. Je pravda, že propadá pouze 1 žák ale jen dost žáků, kteří mají znalosti pouze dostatečné.
V chování byli klasifikováni druhým stupněm dva žáci.
 
Akce školy
5. listopadu uspořádala škola oslavu VŘSR. V době zimních prázdnin jsme uspořádali novoroční slavnost s nadílkou.
V lednu pořádalo SRPŠ 3. ples. Je to ples, na který přicházejí téměř všichni občané a vždy přispějí více než pouze vstupné. Výtěžku používalo SRPŠ ke svému hospodaření.
8. března jsme měli besídku k MDŽ.
20. dubna k výročí narození V. I. Lenina skládali naši pionýři a jiskřičky slib.
1. května se žáci a učitelé zúčastnili májového průvodu v Jaroslavicích. V posledním školním týdnu jsme v rámci MDD udělali celodenní vycházku do Jaroslavic k našim pohraničníkům, kteří nám ukázali výcvik psů a prohlédli jsme si kasárnu a nechali nás střílet ze samopalů. Návštěva se všem dětem velmi líbila. Potom jsme zašli do cukrárny a prostředků SRPŠ byly děti pohoštěny.
 
Pionýrská organizace
Pionýrská skupina měla 32 členů a 18 jiskřiček. Předsedou byl František Prčík. Skupinovou vedoucí byla učitelka Rezková, oddílovými vedoucími svazačky Lída Pavelková a Emílie Němcová. Schůzky bývaly pravidelně v úterý. Škoda, že oddílové vedoucí mají málo zkušeností a někdy jsou schůzky formální. Práce PO se řídil celoročním plánem.
 
SRPŠ
Předsedkyní byla zvolena s. Ludmila Sýkorová. Během roku jsme měli 6 schůzí. Programy schůzí připravoval ředitel školy spolu s předsedkyní. Na každé schůzi bývaly přednášky z pedagogické propagandy a diskuse. Ani v letošním roce se schůzí nezúčastňovali rodiče těch žáků, kteří slabě prospívají nebo mají závady v chování. Učitelé tyto rodiny navštěvovaly v jejich domech.
 
Návštěva školy
V prosinci 1962 navštívil školu s. inspektor Dokulil. Zúčastnil se vyučování, pobesedoval s učiteli a upozornil je na nedostatky, které mají ve své práci a vytkl úkoly, které je nutno v tomto školním roce splnit. Jeho pokyny jsme se ve zbývající části roku řídili.
 
Zapsal: Miloslav Krejčí
Ředitel školy

1963 – 1964

Jak pracoval uč. sbor
Naše práce ve školním roce 1963/64 se řídila usnesením ÚV-KSČ o prohloubení spojení školy se životem, usnesením ÚV-KSČ ke zvýšení úrovně komunistické výchovy na školách a usnesení celostátní konference učitelů.
 
Komunistická výchova
Celou výchovu a výuku v jednotlivých předmětech učitelé vedli v duchu uvedených usnesení a snažili se v místních podmínkách uvést tato usnesení v život.
 
Využívání uč. látky
Učební látky bylo soustavně ale cílevědomě výchovně využíváno. Při vyučování byli žáci seznamováni s děním v obci, byli vedeni k dobrému poměru k socialistickému vlastnictví, byla pěstována láska k vlasti a k KSČ. Bratrství národů, zvláště s národy SSSR bylo rozvíjeno ve vlastivědě. K úctě k představitelům strany a vlády, k činitelům MNV byli žáci vedeni v tom směru, aby si uvědomili, že se většinou jedná o lidi, kteří vedle svého zaměstnání pracují pro blaho obce.
 
Péče uč. o chování žactva
Zdravení, slušnost vůči učitelům a dospělým i navzájem mezi sebou byla ze strany učitelů požadována na každém kroku. Učitelé se snažili vychovat dobré občany ze svěřených dětí. Občané však často dětem nedávali dobrý příklad. Děti se často setkávaly s opilci, slyšely velmi hrubé nadávky, rodiče nechávali děti dost dlouho venku ve večerních hodinách. Než dospějeme k tomu, aby celá veřejnost naší obce děti a  mládež vychovávala a ne kazila, bude ještě dosti dlouho trvat.
 
Výzdoba pracovního prostředí
Žáci byli vedeni svými třídními učiteli k vhodné výzdobě pracovního prostředí, pěstování pokojových květin, úpravě zevnějšku, čistotě a podobně. Učitelé i žáci navzájem prováděli kontroly osobní čistoty. Byla organizována soutěž čistoty a úpravnosti tříd.
 
Hygiena na škole
Hygienické nedostatky na škole nezávisí na učitelích ale na finančních prostředcích školy.
 
Vyučovací výsledky
Základní učivo bylo téměř u všech žáků naučeno. Na škole jsou 3 žáci, kteří by měli navštěvovat zvláštní školu. Chvalitebných výsledků bylo dosaženo ve vyučování počtů. Pouze 6 z 72 žáků bylo klasifikováno známkou 4. stupně. Učitelé učivo probírané z učebnice doplňovali místní tematikou. V uplynulém školním roce bylo upuštěno od častého individuálního zkoušení. Učitelé se přesvědčovali o znalostech žáků při hromadném zkoušení, při kterém i žáci méně průbojní se nebojí odpovídat. Vyzkoušeli jsme také metodu zkoušení na konci vyučovací hodiny. Po zkušenostech jsme přesvědčeni, e je nutné občas žáka vyzkoušet individuálně, chceme-li zjistit jeho skutečné znalosti.
 
Nový klasifikační řád
Nový klasifikační řád byl zaveden na škole v plné míře. Při každé schůzi pedagogické rady učitelé podrobně probírali zásady nového řádu. Při stanovení známek  nebylo přihlíženo k výkyvům ve znalostech, ale k celkovém zvládnutí učiva. Rodiče byli informováni o prospěchu dětí hlavně na schůzkách SRPŠ v individuálních pohovorech. Bylo upuštěno od zapisování nepodstatných známek do žákovských knížek, aby rodiče nebyli milně informováni.
 
Práce PO
Práce PO pod vedením s. uč. Libuše Kaššaiové byla po celý rok soustavná a cílevědomá. Dobrou oddílovou vedoucí byla studentka SVVŠ Němcová. Místní skupina ČSM projevila zájem o práci PO a členové pomohli při zajišťování mimoškolní činnosti dětí na př: různé hry, oslavy apod. Děti se staraly o pořádek a okolí školy a MNV, udržovaly parčík na návsi, prováděly sběr léčivých bylin, předváděli kulturní program na předvolebních schůzích apod.
 
Co je třeba udělat
Na budově by bylo třeba provést GO. Ve škole je nedostatek vody – nutno zřídit vodovod, splachovací záchody, dokončit výměnu podlah, vyměnit okna v 1. třídě a opravit omítku celé budovy.
 
Co jsme udělali
V letošním roce byla položena parketová podlaha v tělocvičně školy, opravena střecha na celé budově školy, vyměněny okapové roury, vybudována školní zahrada (oplocení, vysázení stromků, zavedení vody a postavení pumpy).
 
Nedostatky v chování
Přes veškeré úsilí učitelů se nepodařilo, aby se žáci nedopouštěli přestupků v chování, někteří žáci značně poškodili školní učebnice. Bude nutné, aby MNV chování mládeže a školních dětí v době mimo vyučování sledoval a svou autoritou škole pomáhal. Práce školy, ředitele a učitelů není ze strany nadřízených orgánů a MNV narušováno.
 
Práce ředitele
Ředitel školy pravidelně hospitoval ve vyučování. Po hospitacích byly prováděny rozbory metodického postupu probíraného učiva, dobré byly zevšeobecňovány v celém učitelském sboru. V některých případech při probírání obtížnějších partií učiva se učitelky s ředitelem radily na metodickém postupu.
 
SRPŠ
Při každé schůzi SRPŠ jsme přednášeli témata z psychologie a pedagogicky. Během roku bylo 8 členských schůzí SRPŠ. Je škoda, že práce v SRPŠ se zúčastňují rodiče žáků, kteří dobře prospívají. Předsedkyní byla Ludmila Sýkorová.
 
Inspekce školy
Dne 24. září provedl inspekci školy okresní školní inspektor s. Dokulil. S prací učitelského sboru byl v celku spokojen. Zúčastnil se vyučování u všech učitelů. Drobné nedostatky vyučujícím vytkl a dal jim návod, jak je odstranit.
 
Učitelský sbor
Došlo ke změně učitelského sboru. S. Rezková byla přeložena na ZDŠ do Znojma jako vychovatelka a na její místo nastoupila Libuše Kaššaiová. Dříve působila jako vychovatelka v dětském domově ve Vranově. Bydlí ve Znojmě a do školy bude denně dojíždět.
 
Vyučování ve třídách
1 tř. – Marie Krejčová – 15 žáků
2. tř. – Libuše Kaššaiová – 30 žáků
3. tř. – Miloslav Krejčí – 27 žáků
 
Odstěhování
Během roku se odstěhoval žák Ladislav Boudný. Chlapec byl celkem hodný, matka, pokud to bylo v jejích silách se o děti dobře starala. Otec nenapravitelný rváč se vrátil z vězení a probodl matku nožem. Byl odsouzen na 12 roků do vězení. Matka zápasí se smrtí v nemocnici.
 
Zakončení školy
Školní rok byl slavnostně zakončen dne 27. června. Toho dne se žáci sešli v tělocvičně školy, kde všichni společně dostávali vysvědčení.

1964 – 1965

Zahájení školního roku
Školní rok 1964/65 byl slavnostně zahájen dne 1. září 1964. Slavnostního zahájení se zúčastnili zvláště rodiče žáků 1. ročníku a zástupce MNV. Projev předvedl ředitel školy.
 
Organizace školy
Naše škola byla v letošním roce opět organizována jako trojtřídní:
I tř.- 7 chlapců + 7 dívek =14 žáků
II. tř. – 15 chlapců + 13 dívek = 28 žáků
III. tř. – 17 chlapců + 11 dívek = 28 žáků
Celkem 39 chlapců + 31 dívek é 70 žáků
 
Učitelský sbor
Učitelský sbor zůstává beze změny.
I tř. – Marie Krejčová
II. tř. – Miloslav Krejčí
III. tř. – Libuše Kaššaiová
 
Mimotřídní a mimoškolní činnost
Miloslav Krejčí zastává funkci předsedy OB ve Slupi a je soudcem okresního soudu mimo své povolání. Učitelka Marie Krejčová je knihovnicí MLK a důvěrnicí OPM. Soudružka učitelka Kaššaiová je skupinovou vedoucí PO. Kromě uvedených funkcí všichni učitelé společně organizují oslavy a zjišťují kult. besedy.
 
SRPŠ
I v letošním roce SRPŠ pracovala pravidelně. Předsedkyní byla opět s. Ludmila Sýkorová na každé schůzi byla přednesena pedagogická přednáška některým z učitelů. Po přednášce bývala diskuse.
 
PO
Na škole zřízeny 2 pionýrské oddíly. Vedoucími jsou studentky SVVŠ s. Tkadlecová a s. Pavelčíková. Skupinovou vedoucí je s. Kaššaiová. Pionýrů na škole je 32. Práce pionýrů byla zaměřena na tělovýchovu, sport a vycházky.
 
Výchova a vyučování
Hlavní úkoly stanovené celoročním plánem práce školy byly v podstatě splněny. V uplynulém školním roce byla práce naší školy soustavná a nebyla ani v nejmenším narušována. Na zdejší škole máme my učitelé ztíženější podmínky: velké procento málo nadaných žáků – 4 žáci uznáni po psychiatrickém vyšetření za nezpůsobilé pro vzdělání na normální škole.
 
Výchovné působení učitelů
Výchovné působení učitelů se setkává se zdarem u většiny dětí, část dětí z rodin alkoholiků a z rodin rozvrácených se vymyká výchovnému působení školy i veřejnosti. Bude třeba v příštím školním roce přísněji zakročovat při nedodržování školního řádu prostřednictvím kulturně školské komise MNV.
I letos někteří žáci byli nuceni zaplatit poškozen učebnice, i když byli ze strany učitelů vedeni k péči o svěřený státní majetek. Jednotlivý rodiče si bez řádné omluvy nechávali v době vyučování své děti doma. Zameškané hodiny nebyly omluveny a ve dvou případech šlo o záškoláctví – žáci potrestáni snížením známek z chování. Výchovný význam 20. výročí osvobození naší vlasti Sovětskou armádou od německých fašistů byl uplatňován ve vyučování po celý rok. Slavnostní zasedání MNV k uvedenému výročí bylo doplněno velmi pěkným kulturním pořadem žáků naší školy.
 
Studium učitelů
Všichni učitelé se během roku podrobně seznamovali s obsahem časopisů Komenský a Pedagogika.
 
Řízení školy
Ředitel školy osobním příkladem vedl obě učitelky ke svědomité a poctivé práci ve škole.
 
Zavedení vodovodu do budovy školy
Ke konci školního roka byla zahájena práce na zavedení vodovodu do budovy školy. Ve sklepě byla vykopána studna a zaveden vodovod do předsíní všech záchodů, do mateřské školy a bytu ředitele školy. Na financování akce přispěl MNV 10.000 Kčs a ONV-OŠK 4000 Kčs. Je nutno zdůraznit, že MNV uvolnil peníze zásluhou předsedy MNV s. Smutného, který má ke škole velmi dobrý poměr a snaží se škole všem pomoci a vyhovět. Až na drobné úpravy je práce na vodovodě ukončena. Během prázdnin byla také v části bytu šatna pro všechny žáky školy.
 
Inspekce školy
Dne 6. ledna 1965 provedl inspekci s. Dokulil
 
Odstěhování
V červenci 1965 se odstěhovaly z obce tyto žákyně: Ludmila Sýkorová, Slavomíra Sýkorová, Marie Ondrovčáková a Zdena Ondrovčáková. Všechny čtyři žákyně se velmi dobře učily a měly vzorné chování.
 
30. června 1965 byl slavnostně zakončen školní rok.
 
Zapsal: Miloslav Krejčí, ředitel školy
Ve Slupi dne 31. srpna 1965

1965 – 1966

Zahájení škol. roku
Nový školní rok byl jako v předchozích letech zahájen slavnostním shromážděním všech žáků školy. Přítomni byli rovněž rodiče žáků a zástupci MNV. Uvítání hostí a žáků provedl ředitel školy. Starší žáci předali prvňáčkům kytičky s přáním, aby se jim ve škole líbilo.
 
Organizace školy
1. třída – M. Krejčová -16 žáků
2. třída – L. Kaššaiová - 25 žáků
3. třída – M. Krejčí - 29 žáků
Celkem 70 žáků
 
Výchova a vyučování
Práce školy se řídila podle celoročního plánu práce, který byl doplněn podle návodu s. inspektora Dokulila, a to konkrétně jakým způsobem se bude pracovat individuálně s žáky a jak budou prohlubovány a utvrzovány hygienické návyky na škole. Žáci si dobře uvědomují význam pojmu socialistické vlastnictví, nedochází k svévolnému ničení majetku školy, cítí odpovědnost za všechno, co se ve škole děje. Většina si též uvědomuje, že základnou života a blahobytu je lidová práce, že neexistují nadpřirozené bytosti, které by ovlivňovaly váš život. Žáci, kteří navštěvují vyučování náboženství, jsou k tomu většinou nuceni rodiči a náboženské vyučování podstatně neovlivňuje jejich úsudek a jednání. Poukázáním na dosažené socialistické vymoženosti jsme dosáhli toho, že si děti nedovedou představit, že by si někdo mohl přát jiné zřízení než socialistické. Prostředí školy, které se podstatně zlepšilo, oproti minulým rokům dobře ovlivňuje estetické cítění dětí. Možno říci, že děti dbaly ve větší míře o osobní čistotu, využívali zavedeného vodovodu. Při sebemenším znečištění se snaží sami uvést vše do pořádku.  Nebylo ještě dosaženo u všech žáků, aby i sešity a školní učebnice měli ve vzorném pořádku. Je to velmi často způsobeno tím, že domácí prostředí nedovoluje žákům pracovat domácí úkoly v klidu a čistotě. Byla důsledně dodržována zásada, že na den pracovního klidu se úkoly nezadávají.
Nachování velké většiny žáků nejsou stížnosti. Přestupků proti pravidlům chování se dopouštějí stále titíž žáci, z rodin, které nejsou samy schopny zajistit řádnou výchovu svých dětí. Vyskytlo se ve dvou případech záškoláctví.
Učební pomůcky jsou podle možností doplňovány. I audiovizuálních pomůcek máme k dispozici: diaprojektor, magnetická tabule, radio a magnetofon.
Úspěšná byla práce učitelky Marie Krejčové v 1. třídě s magnetickou tabulí. Diaprojektor a magnetofon byl využíván hlavně v hodinách vlastivědy a jazyka českého.
Poměrně dobrých výsledků bylo dosaženo v počtech. Všichni učitelé věnovali s úspěchem značnou péči řešení slovních úloh. Slabších výsledků bylo dosaženo v jazyku českém. Obyvatelstvo v obci je různého národnostního původu, v domácím prostředí užívá různých nářečí. Téměř všichni žáci se známkami 4. a 5. stupně mají rodiče, kteří sami nemají dokončené základní vzdělání a nevidí nutnost žádného studia u svých dětí. Téměř všichni mají poměrně slušné pracovní příjmy. Značná část podléhá vlivu alkoholu (asi 9 případů). V obci je několik velmi početných rodin, jejichž rodiče i děti mají malou inteligenci a děti ve škole prospívají jen s velkými. V případě 2 žákyň je situace taková, že nemohly být klasifikovány, protože duševním vývojem odpovídají tříletému dítěti.
 
Spolupráce s MNV
Dobrá spolupráce je mezi školu a místním národním výborem. Rada MNV má dobrý poměr ke škole. V rámci možností vychází potřebám školy vstříc. Upevňuje autoritu školy.
 
PO
Skupinovou vedoucí PO je uč. Kaššaiová. Skupina má 39 členů. Oddíly pracovaly pravidelně. Odpovědně si vede oddílová vedoucí uč. mateřské školy Milena Chudíčková.
 
SRPŠ
SRPŠ mělo 6 schůzí. Zatím se nedaří zajistit účast těch rodičů, jejichž děti slabě prospívají.
 
Odstěhování
Během roku se odstěhoval s rodiči žák zdejší školy Miroslav Šiška do Polné.
 
Inspekce školy
Dne 20. října 1965 provedl s. Dokulil inspekci školy. Závěr inspekce: Ředitel školy pokračuje dobře v péči o školní budovu, její zařizování, pořádek a jiné. Úřední písemnosti má v pořádku. Řízení obou učitelek je uspokojivé, potřeba větší kontroly a pomoci učitelce Kaššaiové.
 
Branné cvičení
Ve dnech 27. a 28. června bylo uskutečněno branné cvičení žáků. Všichni žáci nocovali společně se svými učiteli pod stany. 29. června nás vojáci odvezli autem na vojenskou střelnici, kde nám předvedli zbraně, spojovací techniku a nechali nás střílet.
 
Zakončení škol. roku
Dne 30. června 1966 byl slavnostně zakončen školní rok.
 
Ve Slupi dne 31. srpna 1966
Zapsal Miloslav Krejčí
ředitel školy

1966 – 1967

Zahájení školního roku
Stalo se dobrou tradicí, že zahájení nového školního roku je slavnostní za účasti rodičů, zvláště maminek žáků 1. ročníku. Program prvního školního dne byl obvyklý: několik básniček a písní starších žáků školy, přivítání prvňáků, proslov ředitele školy, odchod žáků do tříd, seznámení se s režimem školy a školním řádem a rozdělování školních učebnic a potřeb pro žáky.
 
Organizace školy
Škola zůstává organizována jako trojtřídní. Všichni učitelé už působí na zdejší škole delší dobu. Ředitel školy 7 roků, uč. Krejčová 7 roků, uč. Kaššaiová 4 roky.
 
I. tř. – 21 žáků – Marie Krejčová
II. tř. – 22 žáků – Libuše Kaššaiová
III.- tř. – 18 žáků – Miloslav Krejčí.
 
Výchova a vyučování
Hlavní úkoly školy byly zachyceny v plánu práce, který byl během roku doplňován. Kontrola plnění byla prováděna 1x za čtvrt roku. Při každé kontrole plnění plánu jsme si vytýčili úkoly pro následující čtvrtletí a způsob, jakým budeme postupovat, abychom dosáhli úkolů školy. Učitelé získali všestrannou znalost každého žáka, jeho zájmů, jeho rodinných poměrů a ostatních podmínek, v nichž žije. Získaných poznatků využívali k individuálnímu působení na jednotlivé žáky. Ve třídách bylo vytvořeno takové veřejné mínění, které podporovalo výchovné požadavky.
Prostředí školy je celkově vyhovující a dobře ovlivňuje estetické cítění dětí. Osobní čistota, čistota prostředí, dodržování hygienických návyků se téměř u všech žáků stalo samozřejmostí. Nedostatky v ošetřování učebnic u jednotlivých žáků jsou způsobeny tím, že domácí prostředí nedovoluje dětem pracovat domácí úkoly v klidu a čistotě.
Byla zavedena akce mléčných přesnídávek, která se velmi osvědčila. Celou organizaci měli na starosti žáci posledního ročníku.
 
Na chování většiny žáků nejsou stížnosti. Jeden žák 3. ročníku se dopustil krádeže v Jednotě, byl naveden staršími spolužáky. Případ byl vyšetřován VB a projednán ředitelem školy s rodiči. Jeden žák se dopustil záškoláctví, případ projednán před soudem MNV. Drobné přestupky žáků proti školnímu řádu jsou třídními učiteli projednávány s rodiči. Většina rodičů má ke škole důvěru. Vzhledem k obtížnosti práce na zdejší škole jsou výchovné a vyučovací výsledky dobré.
3 žáci neprospěli. V obci je několik početných rodin, jejichž rodiče i děti mají malou inteligenci a děti ve škole prozpívají s velkými obtížemi.
 
Zavedení volných sobot
Od druhého pololetí letošního školního roku Ministerstvo školství povolilo zavést na školách 1x za 14 dnů volnou sobotu při nezměněném počtu vyučovacích hodin.
 
SRPŠ
Předsedkyní SRPŠ byla s. Vosmanská. Více jako polovina rodičů žáků školy se pravidelně zúčastňovala schůzí.
 
Odstěhování
Ve druhém pololetí se ze školy odhlásila žákyně Ludmila Doležalová. Rodiče se odstěhovali na Třebíčsko.
 
Inspekce
Dne 4. ledna 1967 provedl inspekci s. Dokulil.
 
Školní výlet
Žáci III. ročníku v posledním školním týdnu uskutečnili školní výlet na Vranov. Úkolem výletu bylo, aby se žáci seznámili s dopravními prostředky, pro ně neobvyklými – vlak, loď.
 
Exkurze do vojenských kasáren
28. června celá škola odešla do vojenských kasáren PS v Jaroslavicích. Vojáci seznámili žáky školy s životem vojáků a politický pracovník útvaru provedl s žáky besedu o ochraně státních hranic.
 
Zakončení školního roku
Dne 30. června na společném shromáždění všech žáků školy bylo vyučování slavnostně zakončeno.
 
Ve Slupi 31. srpna 1967
Zapsal Miloslav Krejčí
ředitel školy.
 
     
               I. třída                                       II. třída
 

1967 – 1968

Zahájení školního roku
Jako obvykle byl zahájen školní rok společným shromážděním všech žáků, učitelů a mnoha rodičů, zvláště maminek žáků 1. ročníku. Projev přednesl ředitel školy, starší žáci přednesli několik básniček, zazpívali písně a přivítali mezi sebe prvňáčky. Po slavnostním zahájení se žáci rozešli do tříd.
 
Organizace školy
Škola je organizována jako trojtřídní. Ani letos nedošlo v učitelském sboru ke změnám. Učitelé jsou velmi dobře obeznámeni s rodinným prostředím všech žáků, všechny rodiče znají osobně. I děti, které přicházejí do 1. třídy nejsou učitelům neznámé. Jednak jsme v úzkém styku s učitelkami z mateřské školy, jednak protože už jsme učili jejich sourozence víme, co od kterého dítěte můžeme očekávat a jak nám budou rodiče pomáhat nebo ne. Obtížnost práce ve zdejší škole tkví v tom, že značná část žáků jsou děti, které by měly být zařazeny do zvláštní školy.
I třída – Marie Krejčová – 17 žáků
II. třída – Libuše Kaššaiová – 23 žáků
III. třída – Miloslav Krejčí – 15 žáků
Celkem 55 žáků.
 
Výchova a vyučování
Učitelky Kaššaiová a Krejčová navštěvovaly cyklus přednášek z pedagogické psychologie pořádaných OPS ve Znojmě. Ředitel školy ukončil dvouleté funkční studium ředitelů ZDŠ 1.-5 ročník. Prostředí školy se v uplynulém školní roce podstatně zlepšilo. Byly renovovány záchody a zřízeny splachovací, vybudována šatna, obloženy zdi tělocvičny dřevotřískou, zabudována hrazda a šplhadla. Před školou byl opraven chodník a vybudována předzahrádka. V 1. Třídě byla vyměněna okna, ve sborovně položeno gumové linoleum. ONV – odbor školství přidělil škole nový televizor.
Osobní čistota žáků, čistota prostředí, dodržování hygienických návyků se stalo u většiny žáků samozřejmostí. O velkých přestávkách byly podávány žákům mléčné přesnídávky. O dovoz mléka a rohlíků z Jednoty se starali starší žáci, sami rozdávali mléko po třídách, umývali láhve a starali se o odvoz. Nutno však také připomenout, že koncem školního roku většina rodičů děti odhlásila, protože poplatky za mlíko a rohlík se jim zdáli příliš vysoké. (1/4 l mléka stálo 0,75 Kčs, rohlík 0,30 Kčs – průměrný plat dělníka na státním statku u nás byl v roce 1967 – 1675 Kčs).
Ředitel školy provedl důkladný průzkum rodinného prostředí žáků, péče rodičů o děti, alkoholismu v rodinách, stravování dětí a jiné. Získaných poznatků a zkušeností ředitele školy bylo použito při zpracování kolektivní práce ředitelů škol ve Slupu, Hrádku, Valtrovic, Křidlůvkách a Karlova „Problematika vesnické školy a nejjižnější části znojemského okresu“. Tato písemná práce byla jako zdařilá vydána OPS pro vnitřní potřebu škol.
Někteří žáci se vymykají výchovnému působení školy, zanedbávají školní docházku, toulají se pozdě večer, dopouštějí se krádeží a podobně. Rodiče těchto žáků slibují nápravu, avšak zpravidla ji nesjednají.
 
SRPŠ
Předsedou byl zvolen s. Sklář Josef z Oleksoviček. Během roku bylo 6 schůzí.
 
Přistěhování a odstěhování
V březnu 1968 se přistěhoval žák 1. třídy Růžička z Mikulova. O prázdninách se odstěhoval žák 3. třídy Josef Ďurech.
 
Inspekce školy
15. 11. 1968 a 18. 2. 1969 provedl inspekci školy nový okresní školní inspektor s. Nehybka.
 
Ve Slupi dne 31. Srpna 1968
Zapsal Miloslav Krejčí
ředitel školy.

1968 – 1969

Zahájení škol. roku
Letošní školní rok byl zahájen za velmi tísnivé politické situace. Po změnách, které se staly v lednu a na jaře ve vedení státu a strany, odstoupení presidenta republiky Antonína Novotného, zvolení nového prvního tajemníka Aleksandra Dubčeka a některých jiných změnách na vedoucích funkcích ve státě a v KSČ, nastalo po několika jednáních nedorozumění mezi komunistickými stranami SSSR, Polska, Maďarska, Bulharska a NDR a naši stranou. Vojska těchto pěti států vyřešila spory tím, že dne 21. srpna 1968 v ranních hodinách v síle asi 600 000 vojáků vstoupila na naše území a obsadila je.
Vyučování jsme zahájili společným shromážděním všech žáků, učitelů a některých rodičů dne 2. září 1968.
Po proslovu ředitele školy, přivítání žáků 1. ročníku a přednesení několika básní a písniček se žáci rozešli se svými učiteli do tříd.
 
Organizace školy
Škola je opět organizována jako trojtřídní. V učitelském sboru nenastaly změny.
I třída – 22 žáků – s. Krejčová
II. třída – 17 žáků – s. Kaššaiová
III. třída – 11 žáků – řed. Krejčí
Celkem 50 žáků.
 
Výchova a vyučování
V obtížných podmínkách zdejší školy dosáhli učitelé dobrých výsledků. Rodina a prostředí jen zřídka napomáhá škole, častěji je patrno, že značná část rodičů na vzdělání a výchovu neberou patřičný důraz, protože vzdělání většiny rodičů je minimální. Školu navštěvovalo v uplynulém roce 50 žáků, z nichž neprospělo 10. Důkladným zkoumáním žáka, prostředí a rodiny jsme zjistili, že ani jeden žák z těchto neprospívajících není normálně duševně vyvinutý. Všichni jsou debilní a to většinou tak, že nejsou schopni řádného vzdělání ani na zvláštní škole. Jen malá část žáků má skutečně vhodné domácí prostředí a jim se rodiče patřičně věnují.
 
Odstěhování
Na konci školního roku se odstěhovali žáci Antonín Zimčák a Jaroslav Růžička.
 
Spolupráce s MNV
I v letošním roce byla mezi školou a MNV velmi dobrá spolupráce. Zásluhu na tomto má předseda MNV Smutný.
 
Letos jsme ve škole zavedli teplou vodu do umýváren.
 
Inspekce školy
Nový školní inspektor s. Nehybka provedl ve dnech 25. 11. 1968 a 18. 2. 1969 inspekci školy.
 
Ve Slupi dne 31. srpna 1969
Zapsal Miloslav Krejčí
ředitel školy.
 

1969 – 1970

Zahájení
Nový školní rok byl zahájen slavnostním shromážděním žáků, učitelů a rodičů. Všechny maminky žáků 1. ročníku se zúčastnily. Několik slov k dětem přednesl předseda MNV s. Smutný. Slavnostní projev přednesl ředitel školy Miloslav Krejčí.
 
Organizace školy
V organizaci školy nenastalo změn. Škola je opět organizována jako trojtřídní, i když počet dětí se soustavně snižuje.
 
I třída – 18 žáků – Marie Krejčová
II. třída – 17 žáků – Libuše Kaššaiová
III. třída – 12 žáků – Miloslav Krejčí
Celkem 47 žáků.
 
Mimoškolní a mimotřídní činnost
Ve funkcích učitelů nenastaly změny. V prosinci 1969 se těžce zranil předseda MNV s. Smutný. Ředitel školy Miloslav Krejčí byl zvolen do národního výboru a pověřen zastupováním předsedy MNV po dobu jeho nemoci. Tato funkce vyžaduje mimořádné vypětí, protože i tajemník MNV s. Mikulka je těžce nemocen a ředitel školy zajišťuje celý chod národního výboru sám.
 
Výchova a vyučování
Látka předepsaná osnovami byla ve všech ročnících probrána a procvičena. Výchova k socialistickému vlastenectví a proletářskému imperializmu byla prováděna vhodným využíváním probíraného učiva. V prospěchu bylo dosaženo úspěchu u těch žáků, kteří jsou schopni výchovy a vzdělání. Na škole je stále značné procento nevzdělaných žáků. Škola podnikla jednodenní výlet. Navštívili jsme Špilberg a Brněnskou přehradu.
Učitelé a žáci odpracovali přes 400 brigádnických hodin v rámci závazku k 15. výročí osvobození ČSR při úpravě okolí školy, veřejných prostranství a budovy MNV.
Žáci úspěšně pomáhali při přesvědčování rodičů, aby se zapojili do dobrovolné práce při úpravě obce.
Do sběru odpadků se škola také zapojila. Žáci nasbírali 205 kg starého papíru a hadrů.
Škola je zapojena do soutěže „Za školu krásnější“.
Ke škole vede nová asfaltová silnice, jsou položeny obrubníky a vybudovány květinové záhony. Na prostranství před školou bylo zabudováno 7 velkých květináčů. Také vybavenost školy moderními pomůckami se zlepšila. Škola dostala nový magnetofon, byl zakoupen nový nábytek a tělocvičné nářadí.
Veškeré oslavy a kulturní pořady v květnu 1970 k 25. výročí osvobození zajišťovali učitelé a žáci školy. Na slavnostním shromáždění 8. Května byla celá řada občanů a funkcionářů národního výboru vyznamenána za zásluhy a výstavbu obce.
 
Inspekce školy
S. Nehybka provedl dne 4. 11. 1969 inspekci školy. Shledal, že práce učitelů je dobrá, ale jejich námaha je neúměrná výsledkům, školu navštěvuje značné procento dětí debilních.
 
Ve Slupi 31. srpna 1970
Zapsal Miloslav Krejčí.
 
 

1970 – 1971

Zahájení
Také letošní školní rok byl zahájen slavnostním shromážděním žáků, učitelů a rodičů. Po krátkém kulturním pořadu přednesl zahajovací projev ředitel školy. Jako obvykle, všechny maminky žáků prvního ročníku se slavnostního zahájení zúčastnili.
 
Organizace školy
Škola zůstává organizovaná jako trojtřídní. V učitelském sboru nenastalo změn.
I tř. – 8 chlapců + 2 dívky = 10 žáků – Marie Krejčová
II. tř.  – 9 chlapců + 9 dívek = 18 žáků – Libuše Kaššaiová
III. tř. – 9 chlapců + 6 dívek = 15 žáků – Miloslav Krejčí
Celkem je na škole 43 žáků.
 
V lednu 1971 se přistěhovala k babičce žákyně Jana Hořáková.
V dubnu 1971 se odstěhovala žákyně Mária Ondrušíková – na Slovensko.
 
Mimoškolní funkce učitelů
Soudruh Krejčí je zastupujícím předsedou MNV. Od 15. února 1971 zastává funkci tajemníka MNV. Marie Krejčová je knihovníkem MLK a důvěrnicí ODM. Soudružka Kaššaiová dojíždí ze Znojma a v obci veřejné funkce nezastává.
 
Onemocnění
Po celý měsíc říjen, prosinec a leden byla ve stavu nemocných učitelka Kaššaiová. Žáci II. třídy byli rozděleni do I. a III.
 
Přeložení
Na vlastní žádost byla učitelka Libuše Kaššaiová přeložena na ZDŠ – ulice Mládeže ve Znojmě. Od 1. března nastoupila na její místo učitelka Helena Demková ze Znojma. Měla dva roky mateřskou dovolenou. K prvnímu květnu 1971 byla soudružka Demková přeložena do Hodonic a na její místo nastoupila učitelská důchodkyně Květoslava Bartůšková ze Znojma, která pracovala na škole do konce školního roku.
 
Výsledky v ideově zal. výchově
Vlastivědu ve třídách vyučují třídní učitelé. Na začátku roku prostudovali brožuru „Nástin programu komunistické výchovy“ a referáty přednesené na konferenci o komunistické výchově na školách I. cyklu. Byly uskutečněny besedy se žáky, sledovány televizní rozhlasové pořady. Učitelé a žáci připravili stuhy a zúčastnili se štafetového běhu k 50. výročí založení KSČ.  Intenzivní individuální péče byla věnována zaostávajícím žákům, kterých je na škole téměř polovina. Byla prohloubena hygienická výchova, dbáno na pořádek a čistotu prostředí.
 
Inspekce
Třikrát navštívil školu nový okresní inspektor s. Jelínek. Prohlédl si vybavení školy, pohovořil s učiteli a dal nám rady jak zlepšit výchovu i vyučování.
 
Odchod školnice
V listopadu 1970 skončila po dvacetileté službě školnice Barbora Brodská. Bylo jí již 70 roků. Na její místo nastoupila Anna Burdelová.
 
Slup 31. 8. 1971.
 

1971 – 1972

Zahájení
K zahájení školního roku se žáci a učitelé shromáždili ve 2. třídě. Z rodičů se slavnostního zahájení zúčastnili hlavně maminky dětí z 1. ročníku. Projev přednesl ředitel školy, učitelka Krejčová s žáky předvedla kulturní pořad.
 
Organizace školy
Protože nastal opět úbytek dětí, škola bude organizována jako dvojtřídní.
I. třída – 11 chlapců + 8 dívek = 19 žáků – Marie Krejčová
II. třída – 9 chlapců + 7 dívek = 16 žáků – Miloslav Krejčí
Celkem 35 žáků
 
Během školního roku se odstěhovali Frntišek Ondrušík a Maria Ondrušíková.
 
Založeno PO-SSM
Na škole byl v říjnu 1971 založen pionýrský oddíl SSM, má 12 členů, vedoucí je studentka SEŠ Anna Burdelová.
 
Veřejná činnost učitelů
I v letošním školním roce byli učitelé veřejně činní: Miloslav Krejčí až do voleb v listopadu 1971 zastával funkci tajemníka MNV, je soudcem z lidu u okresního soudu ve Znojmě, předsedou osvětové besedy a knihovníkem MLK. Marie Krejčová je důvěrnicí ODM.
 
Výchovné vzdělávání a práce školy
Ideově politická výchova probírala celou výchovně vzdělávací práci školy. Významné výročí jak VŘSR, Únorové vítězství lidu, Den osvobození aj. byly výchovně využity k prohloubení internacionální výchovy. Na nástěnkách byli žáci informováni o událostech u nás i v cizině. Oba učitelé se pravidelně zúčastňovali politického školení při ZV-ROH v Jaroslavicích. Soudruh Krejčí obdržel čestné uznání rady ONV a věcný dar za obětavou práci při organizování soutěže „Za socialistický znojemský okres“. Učitelé a žáci provedli úpravu okolí školy, MNV a místní lidové knihovny. Zásluhou obou učitelů je MLK ve vzorném pořádku a co se týká prostředí je podle vyjádření pracovnice OK jednou z nejlepších v okrese.
 
Sluchátkové soupravy
V letošním školním roce bylo při vyučován maximálně využíváno audiovizuálních pomůcek jako magnetofon, televizor, gramofon aj. V obou třídách byly zřízeny sluchátkové soupravy. Magnetofonu bylo využíváno hlavně v jazyku českém a ruském.
 
Návštěva školy
Několikrát během roku navštívil naši školu s. inspektor Nehybka.
 
Úprava školy
V letošním školním roce se opět zlepšilo školní prostředí. Položeno gumolino ve třídách, natřeny vstupní dveře, obložena vstupní chodba, zřízeno elektrické vytápění záchodů a zřízen sál na promítání filmů.
 

1972 – 1973

Zahájení školního roku
Školní rok byl zahájen dne 4. září 1972 za účasti rodičů žáků 1. ročníku a žáků MŠ, kteří podarovali žáky 1. ročníku kytičkami. K žákům promluvil řed. školy o významu výchovy a vzdělání pro život a práci v naší socialistické vlasti.
 
Učitelé
Jelikož ředitel školy s. Miloslav Krejčí byl přeložen na ZDŠ v Hrádku, okres Znojmo, kam byla přeložena i s. Marie Krejčová, bylo nutno školu nově obsadit. Ředitelem školy byl ustanoven s. Josef Illek ze Znojma a druhým učitelem byl ustanoven s. Josef Veselý, učitelský důchodce, rovněž ze Znojma.
 
I tř. – 19 žáků s. - Illek
II. tř. – 14 žáků - s. Veselý
Celkem 33 žáků.
 
V době od 1. listopadu do 21. listopadu 1972 byl řed. školy Illek na lázeňském léčení. V této době vyučoval v I. třídě učitelský důchodce s. Vladimír Musil ze Znojma. S. uč. Veselému skončila pracovní smlouva dne 13. Listopadu 1972, skončil až 21. 11. 1972, kde se s Illek vrátil z lázní. S. Musil přešel do II. třídy, ve které vyučoval do zimních prázdnin.
Dne 31. prosince 1972 odešel do důchodu s. Josef Illek a po dobu 14 dnů musil přerušit zaměstnání.
Od 3. 1. 1973 nastoupil opět s. Veselý a od 15. 1. 1973 s. Illek a v tomto obsazení také skončil školní rok.
 
Žáci
Během roku se jeden žák 1. ročníku odstěhoval a jedna žákyně do 1. ročníku se přistěhovala, takže školní rok skončil s 33 žáky a to s 18 chlapci a 15 dívkami.
Žáci chodili pravidelně do školy, doma zůstávali jen byli-li nemocni – chřipka. V únoru onemocněla žákyně Emilie Truhlářová žloutenkou.
 
Péče o žactvo
6. 10. 1972 prohlídka dětí dětskou lékařkou, očkování
11. 10. prohlídka a oprava chrupu žáků ve zdrav. stř. v Jaroslavicích
21. 2. 1973 očkování všech žáků a učitelů proti žloutence
2. 5. prohlídka a oprava chrupu
 
Výchovně vzdělávací akce
Pro výchovně vzdělávací práci byl vypracován „Pracovní plán školy“, který obsahoval:
1. zkvalitnění vyučovacího procesu
2.  sepěti školy se životem
3. zkvalitnění výchovné práce:
a) komunistická výchova
b) ideově politická výchova
c) společenská výchova vedoucí ke kulturnímu chování.
 
Tento plán byl na pedagogických poradách čtvrtletně upřesňován.
Všichni žáci získali tolik vědomostí a znalostí, aby mohly postoupit do vyššího ročníku. Jen jedna žákyně 1. ročníku s velmi sníženou inteligencí bude od 1. 9. 1973 chodit do zvláštní internátní školy ve Znojmě.
 
Sepětí školy se životem se uskutečňovalo seznamováním s událostmi a životem v obci, okrese a v celé naši socialistické vlasti.
Letošní školní rok dával dosti příležitostí k ideově politické výchově, neboť jsme vzpomínali několika významných dnů, které charakterizují naši socialistickou společnost.
 
Oslavy
Oslava VŘSR a 50. výročí založení SSSR.
Oslava výročí 25. února.
Oslava MDŽ.
Oslava MDD.
1. máj v Jaroslavicích.
9. květen: vzpomínka na osvobození Sovětskou armádou.
28. říjen 1918, 1945, 1948
1. 6. 1973 – vlastivědný zájezd školy a SRPŠ: Znojmo, Jaroměřice, Třebíč, Pernštejn, Tišnov, Brno.
 
Děti vše prožívaly a rády veřejně vystupovaly čímž získávaly i na společenské výchově.
Jinak nebylo opomenuto kladného poměru k dělnické třídě, k ostatním pracujícím, lásky k rodičům, mateřskému jazyku, činorodého vztahu ke kolektivu, k výstavbě socialistické vlasti a k SSSR, socialistickému vlastenectví a kladnému poměru k práci.
 
Brigády
Žáci se zúčastnili i veřejně prospěšné práce – brigád – na úpravě okolí školy a akci „Za socialistický Znojemský okres“.
 
Nový šk. inspektor
Zdejší škola spadá do obvodu nového okresního šk. inspektora s. Josefa Hose, který nastoupil po s. Bohuslavu Nehybkovi. S. Hos vykonal na naší škole dne 5. června 1973 inspekci a z jeho zprávy vyplývá, že byl s prací ve výchovně vzdělávacím procesu spokojen.
 
SRPŠ
Schůzky SRPŠ měli dobrou úroveň, byly početně navštěvovány, rodiče se začali dětem více věnovat, což se projevilo i ve prospěchu žáků. Žáci se dobře a slušně chovají – až na malé vyjímky. Novou předsedkyní byla zvolena s. Marie Prokůpková z Oleksoviček.
 
PO
Na škole je 1 oddíl PO s 13 pionýry, vedoucí PO je žákyně SPŠ ve Znojmě s. Anna Burdelová. Během školního roku byly uskutečněny tyto akce:
22. 2. 1973 – Štafeta k vítěznému Únoru
V měsíci únoru  - Veselé odpoledne
8. 3. 1973 – MDŽ
V měsíci červnu – MDD, sportovní odpoledne
 
Sběry
Individuálně odevzdávali do sběru textil a papír skoro všichni žáci.
Kolektivně jsme sbírali bez černý, kterého bylo odevzdáno cca 8 kg.
 
Během školního roku bylo vyměněno několik dveřních zámků a všechny okenní rozvory na dolních křídlech oken v obou třídách.
 
Školní rok 1972 – 73 byl ukončen dne 29. června 1973 rozdáním vysvědčení a poučením o chování během prázdnin.
 
Zapsal Josef Illek
řed. šk.

1973 – 1974

Zahájení škol. roku
Školní rok byl slavnostně zahájen dne 3. září 1973 v budově školy za přítomnosti zástupců MNV, KSČ, společenských organizací a rodičů.
 
Změna v uč. sboru
Od nového školního roku vyučujíc škole Alois Hiess a učitelka s. Olga Hiessová, kteří byli na zdejší školu přeloženi ze Šafova.
 
Organizace školy
V tomto školním roce je škola zase dvojtřídní.
I tř. – 5 chlapců + 10 děvčat = 15 žáků – Olga Hiessová
II. tř. – 10 chlapců + 6 děvčat = 16 žáků – Alois Hiess.
Celkem 31 žáků.
 
V průběhu prázdnin se odstěhovali Fafílek Pavel do Mar. Lázní a Táborská Ivana a Táborská Jana do Znojma.  Přistěhoval se Vojtěch Vacula ze Strachotic.
 
Práce školy
Na začátku školního roku byl vypracován plán práce školy a jeho jednotlivé úkoly byly průběžně plněny. Hlavním úkolem byla politicko-výchovná  práce. Ve spolupráci s MNV a ZO KSČ se podařilo snížit počet žáků, kteří byli přihlášeni do náboženství. Výchovně bylo využíváno všech významných výročí. Kromě školních oslav byly připravovány kulturní vložky také na veřejné oslavy v obci, a to: VŘSR, Únoru, MDŽ. K dalším výročím byly pořádány besedy se žáky, např. k výročí letu J. A. Gagarina, k narozeninám V. I. Lenina, k Únoru, k 1. máji, 9. květnu, 25. výročí založení PO apod. v březnu „Měsíci knihy“ byli uspořádány dvě besedy o knihách pro mládež. K získání zájmu dětí o dění v obci byla provedena beseda s předsedou MNV o práci národního výboru.
 
Dopisování
Náš okres navázal družbu s okresem Nové Zámky na Slovensku. Začali jsme si dopisovat se žáky ze školy v Kamenném Mostě, a to kolektivně individuálně.
 
Návštěva kult. pořadů
V průběhu školního roku jsme se žáky navštívili v JMD ve Znojmě divadelní hru Strašidýlko a Čertova královna, v kině v Jaroslavicích film Dny zrady a divadelní představení, kteří sehráli žáci ZDŠ Jaroslavice.
 
Plavání
Učitelé jezdili pravidelně 1x za 14 dní se žáky na výcvik v plavání do městských lázní do Znojma. Výcviku se zúčastňovalo pravidelně 14 žáků.
 
Sport
Na škole bylo zavedeno pravidelné sledování sportovních výkonů žáků v běhu na 50 m a v hodu kriketovým míčkem.
 
Brigády, sběr
Učitelé a žáci se zúčastňovali i veřejně prospěšné práce v obci. Bylo to hlavně při úpravách okolí školy a zlepšování školního prostředí. Učitelé odpracovali 90 hodin, žáci 168 hod. Pionýři a žáci nasbírali v průběhu roku 1389 kg odpadových surovin.
 
PO
vedoucími PO v obci byly studentky SEŠ s. A. Burdelová a Jar. Vykopalová. Jejich práce byla řízena skupinovou vedoucí ze ZDŠ v Jaroslavicích. Obě soudružky obětavě pracovaly s pionýry ve svém volném čase. V zimním období např. s. Burdelová spolu s organizací SSM zorganizovala dětský karneval. K 25. výročí založení PO bylo oběma vedoucím na návrh naší školy předáno čestné uznání od rady MNV ve Slupi.
 
Prospěch a chování
Situací v prospěchu a chování se pravidelně zabývala pedagogická rada. Byli vybráni prospěchově slabší žáci a na základě rozboru nedostatků v jejich znalostech prováděno individuální doučování. V 1. pololetí ani na konci 2. pololetí nepropadl žádný žák. Se samými jedničkami na konci školního roku byli 3 žáci. Při hodnocení chování bylo použito také pochval a uloženy důtky. Na konci školního roku dostala 2. stupeň z chování 1 žákyně za neomluvenou docházku a velmi špatné plnění školních povinností. Jinak všichni žáci obdrželi z chování známku 1. stupně.
 
Inspekce
Dne 3. 12. 1973 provedl inspekci na zdejší škole okresní školní inspektor s. Hos.
 
Hospitace
Dne 7. 12. 1973 byla na zdejší škole provedena hospitace v hodině počtů v 1. tř. u s. Hiessové. Hospitace se zúčastnili všichni učitelé ze ZDŠ v jaroslavicích.
 
Zájezd učitelů
Metodické sdružení uspořádalo zájezd učitelů na ZDŠ v Habrovanech na Vyškovsku, kde jsme se seznámili s využíváním moderních audiovizuálních pomůcek ve vyučovacím  procesu.
 
Spolupráce s MŠ
Rozvíjela se i spolupráce naší školy s mateřskou školou. S. učitelka Hiessová byla na hospitaci v MŠ a budoucí školáci z MŠ byli zas na hospitaci se s. řed. Lajzovou v 1. třídě.
 
SRPŠ
Výbor SRPŠ vypracoval plán práce, který v průběhu roku plnil. Byl zorganizován kurs šití, ples SRPŠ. Ze svých prostředků zaplatilo SRPŠ žákům vstupenky na divadelní představení a přispělo na školní výlet.
 
Výlet
Dne 13. 6. 1974 byl uspořádán školní výlet do Bratislavy. Žáci viděli dálnici do Bratislavy, navštívili hrad, Slavín, projeli se lodí po Dunaji, navštívili obchodní dům Prior a zoologickou zahradu.
 
Nový klasifikač. řád.
Od 1. 1. 1974 vstoupil v platnost nový klasifikační řád pro ZDŠ, podle něhož byl hodnocen prospěch a chování žáků.
 
Úpravy ve škole
V průběhu školního roku byla vybudována nová velká odpadní jímka a jedna stará zrušena. Dále byla opravena střecha kůlny, nově instalována světla v e třídách, opravena el. Instalace ve školním bytě, upraveny květinové záhony před školou. V části budovy se budují školní kuchyň s jídelnou. Bude otevřena v příštím školním roce. U vchodu do mateřské školy zřízena krytá veranda.
 
Zakončení škol. roku
Školní rok byl slavnostně zakončen dne 28. června 1974. Žákům byla vydána vysvědčení a poučeni o chování v době prázdnin.
 
Zapsal Hiess
Srpen 1974
 
2. díl školní kroniky
Od 2. září 1974 do 31. 8. 1986
 

1974 – 1975

Zahájení škol. roku
Školní rok byl slavnostně zahájen dne 2. září 1974 v budově školy za přítomnosti zástupců MNV, KSČ, příslušníků PS-útvaru v Jaroslavic z rodičů.
 
Organizace školy
Škola byla organizována jako dvojtřídní.
I tř. – 12 žáků – Olga Hiessová
II tř. – 16 žáků – Alois Hiess
 
Práce školy
Náplní práce školy bylo plnění úkolů, obsažených v ideově pedagogických pokynech a pedagogicko-organizačních opatřeních, které pro školy vydalo ministerstvo školství. Stěžejním úkolem bylo zvýšení efektivnosti výchovně vzdělávacího procesu. Veškerá výchovně vzdělávací práce školy byla ovlivněna 30. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou. K začátku školního roku byl připraven kulturní program k 30. výročí Slovenského národního povstání, v průběhu roku byla konána celá řada besed se žáky, např. v květnových dnech o povstání v Praze, spojená s výstavou obrázků, beseda se s. Královou, která za války spolupracovala s partyzány, navštíven film Němá barikáda, na mapě ČSSR sledován postup osvobozovacích bojů Sovětské armády, provedena beseda o s. Klementu Gottwaldovi a Ludvíku Svobodovi, promítány diafilmy o budování nového Československa, ve spolupráci s MNV a PO provedena Štafeta přátelství apod. Na oslavy 30. výročí osvobození jsme se žáky připravili kulturní program, dále pak lampionový průvod, který byl na místním hřišti zakončen táborákem. K 30. výročí osvobození byla zaměřena i beseda s předsedou MNV s. Kučerou, která pojednávala o práci NV v obci a o budování obce od roku 1945 do dnešní doby. Také celková výzdoba tříd i celé školy, výstavba výtvarných prací a výstavka knih byly zaměřeny k 30. výročí osvobození. Ve vyučování byly využívány ukázky z knih a časopisů, hovořící o boji našeho lidu proti fašistům.
Kulturní pořady se žáky byly připravovány také na tradiční každoroční oslavy: VŘSR, Únor, MDŽ. V přímém televizním přenosu sledovali žáci dne 29. 5. 1975 volbu prezidenta republiky s. Gustáva Husáka.
Ke zvýšení efektivity vyučovacího procesu bylo využíváno moderních vyučovacích pomůcek – diafilmů, televizních pořadů, poslech rozhlasu a gramodesek. Slabším žákům byla věnována zvýšená individuální péče. Učivo bylo pravidelně opakováno po tématech.
Na škole se v tomto školním roce nevyučovala náboženství.
 
Návštěvy kult. pořadů
V průběhu školního roku jsme se žáky navštívili 3 divadelní představení, dvě v Jaroslavicích (Popelka, Babička) jedno ve Znojmě (Neohrožený Mikeš). V rámci MČSP jsme navštívili v kině v Jaroslavicích 2 sovětské filmy.
 
Sport – plavání
I v tomto školním roce jezdili učitelé se žáky do Znojma do lázní na výcvik plavání – zúčastňovalo se ho 20 žáků 1x za 14 dní. V rámci III. celostátní spartakiády jsme se zapojili do lehkoatletických soutěží. Provedeny byly soutěže v běhu na 50 m, na 300 m, v hodu kriketovým míčkem do dálky a soutěž hlídek. V průběhu školního roku byla provedena 2 branná cvičení.
 
Péče o zdraví žáků
Pravidelné prohlídky a očkování žáků prováděla dětská lékařka V. Chloupková ze zdravotního střediska v Jaroslavicích. Také chrup žáků byl 2x za rok ošetřen lékařem na zubním oddělení ÓUNZ v Jaroslavicích. V zimním období se u žáků projevovaly plané neštovice, u několika žáků vši.
 
Práce učitelů
Kromě kulturně- politické práce se žáky a organizování různých akcí k 30. výročí osvobození připravovali učitelé přednášky pro rodiče na schůzc SRPŠ, prováděli besedy se žáky o knihách, promítali diafilmy. S. Hiessová navštěvovala ideově politické vzdělávání učitelů při ZDŠ v Jaroslavicích, s. Hiess vedl stranické školení v ZO KSČ ve Slupi. Protože už v letošním roce byla připravována nová koncepce ZDŠ, navštěvovala s. Hiessová školení učitelů. S. Hiess navštěvoval ve Znojmě 1.ročník funkčního studia ředitelů, pořádaného KPÚ. S. Hiess  - předseda OB, s. Hiessová – vedoucí MLK.
 
Pionýr – jiskry
Byla obnovena činnost Pionýra a Jisker na škole. Vedoucí Jisker byla Hana Hápová, vedoucí pionýra František Urban. Dne 4. Dubna 1975 složilo 9 pionýrů pionýrský slib a 6 dětí slib Jisker. K činnosti PO a Jisker byla po dohodě s MNV poskytnuta klubovna v budově obecní knihovny.
V měsíci únoru uspořádaly pionýrské oddíly společně pionýrský karneval v tělocvičně školy.
 
SRPŠ
Spolupráce se SRPŠ byla celkem dobrá. Předsedkyní SRPŠ byla s. Prokůpková Marie. SRPŠ uspořádalo ples, rodiče se zapojili do brigád při provádění ústředního topení ve škole, přispěli finanční částkou na vstupné do divadla pro žáky a na školní výlet.
 
Spolupráce s ČSSS
Velmi dobrá byla v letošním roce spolupráce s hospodářstvím státního statku ve Slupi. Vedení ČSSS nám pomohlo při odvozu smetí, dále při částečné úpravě pozemku na hřiště a hlavně při budování ústředního topení (průrazy zdí).
 
Brigády
Brigády zaměstnanců školy a žáků byly zaměřeny hlavně na úpravu okolí školy a budování ústředního topení. Celkem bylo odpracováno 388 hodin.
 
Spolupráce s MŠ
Podle plánu se rozvíjela i spolupráce s mateřskou školou. Byla to hlavně vzájemná výměna zkušeností, hospitace učitelek, poznávání prostředí, ukázky prací. Žáci MŠ používali tělocvičny školy k provádění tělesné výchovy.
 
Inspekce
V průběhu školního roku provedl inspekci na škole s. inspektor Keselica, a to ve dne 3. A 10. října a 19. května.
 
Školní výlet
Koncem školního roku byl uspořádán školní výlet na Machochu, do Punkevní jeskyně, Balcarky, dále do Dědic (rodiště K. G.) a do zoo v Brně.
 
Prospěch a chování
Na konci školního roku nepropadl žádný žák, 3 žáci dělali opravnou zkoušku. Prospělo všech 29 žáků. Z chování obdrželi všichni žáci známky 1. stupně. Byla udělena 1 důtka ředitele školy a 2 důtky tříd. učitele. pochvala ředitele školy za vzorné chování a svědomitou práci byla udělena 2 žákyním.
 
Počet žáků
V průběhu školního roku se přistěhoval ze Studence žák Jaroslav Bečka (bydlí u dědečka Ant. Dobrovolného). Na konci školního roku bylo celkem 29 žáků.
 
Stravování
V 1. poschodí v budově školy byla zřízena školní kuchyně MŠ, z jedné třídy provedena jídelna a od 1. 10. 1974 započato vaření pro děti. Stravují se hlavně děti z mateřské školy a 14 žáků naší školy. Problémem zůstává to, že se zatím nemohou stravovat všichni zájemci.
 
Úpravy ve škole, pomůcky
V průběhu škol. roku byla provedena rekonstrukce šatny. Ve školním bytě byla zřízena spíž. Nákladem asi 200 000 Kčs byla provedena přístavba uhelny. Vystavěn nový komín a vybudováno v celé budově ústřední topení. Průrazy, zazdívání děr, nátěry a další pomocné práce byly zajišťovány brigádnicky. Zbývá dokončit práce vodoinstalací a izolatérské.
Z nových pomůcek byl pro školu získán promítací přístroj KP8-Super. Nedostatkem je zatím to, že jen pro něj málo filmů.
 
Závěr škol. roku
Školní rok byl slavnostně zakončen dne 27. června 1975, žákům byla vydána vysvědčení a byli poučeni o chování o prázdninách.
 
Zapsal: Al. Hiess, Srpen 75
 

1975 – 1976

Zahájení škol. roku
Školní rok byl slavnostně zahájen dne 1. září 1975 v budově školy, z přítomnosti rodičů, zástupců MNV, KSČ a vedení ČSSS.
 
Organizace školy
Škola zůstává dvojtřídní.
 
O hlavních prázdninách se přistěhovali Igor Šmerda a Hana Blažková.
 
Práce školy
Hlavní úkoly, obsažené v pokynech ministerstva školství v 5 bodech, byly rozpracovány do plánu práce školy. Výchovná práce byla zaměřena na prohlubování komunistické výchovy. Zaměřena byla k oslavám význačných výročí (VŘSR, Únor a p.), ale hlavně také k významným politickým akcím, které se v průběhu roku konaly: XXV. sjezd KSSS, XV. sjezd KSČ a oslavy 55. výročí založení KSČ. Kromě besed, které k těmto významným politickým akcím proběhly, byla prováděna také i aktuelní výzdoba školy. K oslavám v obci byly prováděny kulturní vložky se žáky. Na slavnostní otevření kulturního domu v obci dne 8. 5. 1976 byl se žáky nacvičen kulturní program. V průběhu školního roku byly pořádány různé výstavky (k 55. výročí založení KSČ – o boji KSČ za lepší život, o okresním městě Znojmě, výstavky knih, obrázků spisovatelů, prací žáků apod. Bylo také uspořádáno několik besed pro žáky -  politice KSČ, o K. Gottwaldovi, L. Svobodovi, G. Husákovi, ke Dni armády, besedy o knihách. Žáci také byli seznamováni s plněním volebního programu v obci s prací ČSSS. Pozornost byla věnována i dopravní výchově a výchově k brannosti.
Ve vyučovacím procesu byla opět věnována zvýšená individuální péče slabším žákům, na pedag. poradách byly prováděny rozbory příčin nedostatků a činěna opatření k jejich odstranění. Ve větší míře bylo také využíváno moderních vyučovacích pomůcek (televizní pořady pro školy, filmové smyčky apod.) Pozornost byla věnována i slušnému chování žáků ve škole, ve školní jídelně i na veřejnosti.
 
Náboženství se na škole vyučovalo 1x za měsíc (3 přihlášení).
 
Návštěva kult. pořadů
V průběhu školního roku jsme se žáky navštívili 2 divadelní představení v JMD ve Znojmě: Vodník Mařenka, Alenka v říši divů a 2 představení v Jaroslavicích: Bylo nás pět, Soví princezny.
 
Plavání, sport
Také v tomto školním roce jsme jezdili na plavecký výcvik do lázní ve Znojmě. 10 žáků splnilo limit 10 m, 5 žáků limit na 25 m (obdržely „mokré vysvědčení“). Dále jsou sledovány výkony žáků v běhu a hodu míčkem jako v minulém školním roce. Pozemek, který jsme upravovali jako školní hřiště, byl MNV předán jako stavební místo na stavbu rodinného domku. Školní tělocvična byla v zimním období využívána i místním TJ a ke cvičení žen (ČSŽ).
 
Péče o zdraví
Pravidelné prohlídky, očkování a ošetření chrupu prováděly opět lékař z OÚNZ – obvod. střediska v Jaroslavicích. Na ošetření chrupu byli na středisko pozváni jen žáci, u nichž byly závady zjištěny při preventivní prohlídce ve škole a tím zabezpečeno minimální narušení vyučovacího procesu.
 
Práce učitelů
Oba učitelé byli zapojeni do kulturně politické činnosti v obci. Ke zlepšení práce a politické angažovanosti byly uzavřeny závazky na počest XV. sjezdu KSČ. Ke všem oslavám a význačným politickým akcím byly připravovány se žáky kulturní vložky. S. Hiess vedl dále stranické školení ZO KSČ, byl předsedou OB, instruktorem OVOS, úsekovým důvěrníkem ROH aj. S Hiessová vedla logopedickou poradnu, je členkou rady OB, vedoucí MLK, kde získala za svou práci okresní uznání. Učitelé pomáhali při zabezpečování výzdoby v obci, v kulturním domě apod. v rámci dalšího vzdělávání navštěvovala s. Hiessová IPVU v Jaroslavicích a dále školení k nové koncepci ZDŠ. S. Hiess dokončil funkční školení ředitelů, pořádané KPÚ. Dále učitelé připravovali přednášky na schůze SRPŠ, zúčastnili se zájezdu na výstavu učebních pomůcek (Brno), exkurze do ZGK ve Znojmě.
 
Pionýr, jiskry
Vedoucím PO byl opět Fr. Urban, vedoucí Jisker R. Sklářová. Ze začátku byla jejich činnost dobrá, později upadala, takže vedoucí nepřipravili pionýry ke slibu. V únoru 1976 uspořádali pionýři karneval v klubovně v Oleksovičkách.
 
SRPŠ
Spolupráce se SRPŠ byla dobrá. Většina rodičů má zájem o práci svých dětí. SRPŠ přispělo žákům na vstupné do divadla a na školní výlet.
 
Spolupráce s MŠ
Byl vypracován plán spolupráce s mateřskou školou a prováděny vzájemné hospitace, výměna zkušeností apod. MŠ využívá také ke cvičení naší školní tělocvičny. Různé společenské problémy obou škol jsou řešeny na společných schůzích odborného úseku.
 
Školnice
Školnicí je i nadále s. A. Burdelová. Navštěvovala školení pro provozní zaměstnance při ZO ROH ZDŠ  Jaroslavice.
 
Školení mladých zdravotníků
Ve spolupráci s organizací ČČK bylo uspořádáno školení žáků.  Žáci plnili podmínky pro mladé zdravotníky a 12 z nich získalo odznak BPZO I. stupně.
 
Stravování
Učitelé ZDŠ jednali s ONV a p ředitelstvím ČSSS o získání síly do kuchyně na půl úvazku, aby se mohli stravovat všichni žáci z naší školy, kteří o to mají zájem. ČSSS přislíbil pomoc a od 2. Září nastoupila do kuchyně p. Pavelková a od 1. ledna 1976 p. Jánská z Jaroslavic. Tím bylo možno zajistit stravování pro 27 žáků z naší školy (kromě MŠ).
 
Výlet
Ke konci školního roku byl uspořádán výlet pro žáky k poznání okresu. Ve Znojmě jsme navštívili Keramické závody, muzeum, hrad, síň tradic, dále jsme byli u loutkářů v Únanově, pak na hradě Bítově, lodí po přehradě ve Vranově. Na výlet přispělo SRPŠ.
 
Prospěch a chování
Na konci školního roku prospěli všichni žáci, z chování měli všichni žáci známku 1. stupně. Samé jedničky měly 3 žákyně. Za příspěvku SRPŠ byly zakoupeny všem žákům 1. ročníku knihy, jako upomínka na 1. ročník školní docházky. 
 
Počet žáků na konci škol. roku
Začátkem ledna 1976 přibyla do 1. ročníku 1 žákyně – Renata Cnostová, která přišla ze ZDŠ při DD ve Smolině, okres Gottwaldov. Na konci školního roku bylo celkem 34 žáků.
 
Úpravy ve škole
Byla dokončena přípojka vodoinstalace k ÚT a provedeny izolatérské práce. Celá budova školy byla pak nově vymalována.
 
Závěr šk. roku
Slavnostní zakončení školního roku bylo provedeno dne 30. června 1976. Žákům byla vydána vysvědčení a odměny a byli poučeni o chování o prázdninách.
 
Zapsal  Hiess, Srpen 1976
 

1976 – 1977

Zahájení školního roku
Školní rok byl slavnostně zahájen dne 1. září v budově školy, z přítomnosti rodičů, zástupců společenských organizací a vedení statku. Novým žákům 1. ročníku byly předány pamětní listy.
 
Učitelé, organizace školy
Učitelský sbor zůstal nezměněn. Škola zůstává i nadále dvojtřídní.
 
Práce školy
Výchovná práce školy byla zaměřena k předvolební kampani a k dalším významným výročím. V rámci předvolební kampaně byla provedena beseda o práci MNV, žáci byli seznámeni s kandidáty na poslance, provedena byla návštěva agitačního střediska v obci, připraveny byly i poznámky na předvolební schůzi i na dny voleb. Dále to bylo také kulturní vystoupení žáků na předvolební schůzi a úprava okolí kulturního domu k volbám. Kromě toho byla v průběhu roku provedena celá řada besed (k 28.10., k 80. výročí narození Kl. Gottwalda, 81. výročí nar. L. Svobody, k Únoru, s příslušníky VB k bezpečnosti na silnici, k požární prevenci, ke květnovým dnům, o práci KSČ a 4 besedy o knihách). Zapojili jsme se také do vytváření nových tradic-připravili jsme kulturní program na setkání s důchodci, které pořádal MNV ve spolupráci s ČSŽ. Kulturní pořady byly také připraveny na další oslavy v obci (VŘSR, 9. 5., MDŽ) a k 9. 5. byl také uspořádán lampiónový průvod, zakončený na hřišti táborákem. V podzimním i jarním období jsme se zúčastnili brigád při úpravě okolí školy a veřejných prostranství v obci. Pro zvýšení efektivnosti vyučování byly pořádány různé výstavky přírodnin, knih, obrázků, sovětské literatury a prací žáků. V březnu jsme se žáky navštívili divadelní představení, které sehráli žáci ZDŠ v Jaroslavicích: Vyměněná princezna. V červnu promítli členové myslivec. sdružení ve škole pásmo přírodovědných filmů.
 
Nová koncepce
Od 1. září 1976 začíná se prakticky zavádět do všech škol vyučování podle nové koncepce, a to v 1. ročníku. Se záměry nové koncepce byli rodiče seznámeni při zahájení školního roku a potom na schůzi SRPŠ.
 
Plavání, sport
Nově bylo organizováno plavání žáků pro celý okres. Žáci dojížděli do Znojma do lázní zvláštním autobusem, který zajišťoval ONV. Autobus přijel vždy ke škole a po skončení nás zase ke škole přivezl. Celkem žáci absolvovali 6 dvouhodinových cyklů vždy po 14 dnech, přispívali na celý cyklus částkou 36 Kčs. Výcviku se zúčastňovali všichni žáci. V závěru pak obdrželi úspěšní plavci „Mokré vysvědčení“. Dále byly v průběhu roku sledovány sportovní výkony žáků v běhu na 50, 200 a 300 m, hodu kriketovým míčkem.
 
Péče o zdraví
Péče o zdraví žáků byla stejná jako v uplynulém školním roce. Ve větší míře se začátkem března mezi žáky projevilo chřipkové onemocnění.
 
Práce učitelů
Učitelé vyli zapojeni hlavně do agitační práce v rámci předvolební kampaně. Bylo to organizování besed s voliči, s mladými členy SSM, výzdoba na předvolební schůzi, výzdoba agitačního střediska, příprava volební místnosti, přímá účast při volebních dnech apod. dále to byla příprava besed, kulturních programů se žáky, přípravy oslav, relací, přednášek na schůzi SRPŠ, lampionovém průvodu, besedy o knihách aj. S. Hiess byl kandidátem na poslance MNV, po zvolení poslancem byl zvolen tajemníkem MNV a členem rady MNV. Kromě toho zastával ještě další funkce v KSČ, ROH, OB apod. S. Hiessová navštěvovala další ročník IPVU při ZDŠ v Jaroslavicích. Za vedení MLK v obci jí bylo uděleno krajské uznání, které jí bylo předáno v Gottwaldově.
 
Pionýr, Jiskry
Pionýrská práce se tomto roce rozvíjela úspěšně pod vedením svazaček Radky Sklářové a Elišky Langové. V únoru složilo slib 9 pionýrů a 8 Jisker. Pionýři se podíleli na kulturním programu k MDŽ, na rozhlasových relacích, na letní období připravili táboření v přírodě.
 
SRPŠ
SRPŠ  při škole provádělo pod vedení předsedkyně s. Prokůpkové pravidelně schůzovou činnost. V lednu uspořádalo ples, z jehož výtěžku přispělo žákům na školní výlet.
 
Školní výlet
V závěru školního roku byl uspořádán školní výlet do Jindřichova Hradce. V Dačicích jsme byli na exkurzi v závodě na výrobu plnících per, v J. Hradci jsme navštívili muzeum a zámek, dále zámek Červený Hrádek, náměstí v Telči. Výlet byl jednodenní.
 
Prospěch a chování
Na konci školního roku prospělo z 37 žáků celkem 35. Neprospěli 2 žáci. Z chování obdrželi všichni žáci známku 1. stupně. Důtka tříd. učitele byla udělena 1 žákovi, důtka řed. školy také 1 žákovy. Pochvala tříd. učitele byla udělena 3 žákům za svědomitou práci.  Pochvala ředitele školy a knižní odměna byla udělena 1 žákyni za vzorné chování a svědomitou práci ve škole. Knihu obdrželi také všichni žáci 1. ročníku a nejlepší žáci jednotlivých ročníků. 
 
Zakončení škol. roku
Školní rok byl slavnostně ukončen dne 30. června 1977 v budově školy
 
Zapsal Hiess

1977 – 1978

Zahájení škol. roku
Školní rok byl slavnostně zahájen dne 1. září 1977 v budově školy společně s mateřskou školou, z přítomnosti rodičů, předsedy MNV, předsedkyně SPOZ a zástupců společenských organizací. Slavnostně byli uvítání zvláště žáci 1. ročníku, kteří obdrželi od SPOZ drobné dárky.
 
Učitelé a organizace školy
Učitelský sbor zůstal nezměněn. Škola je nadále dvojtřídní.
 
Práce školy
Výchovná práce školy byla ovlivněna v tomto školním roce dvěma významnými výročími, a to 60. výročí VŘSR a 30. výročí Únorového vítězství. Do organizování oslav se zapojila i celá naše škola. Byla provedena výzdoba budovy i tříd, provedeny dvě besedy, spojené s promítáním diapozitivů ze SSSR, navštíven sovětský film v kině v Jaroslavicích, připravena a provedena Štafeta přátelství a míru. Kromě školní oslavy VŘSR proběhla i oslava v kulturním domě, na kterou naše škola připravila kulturní vložku, referát a výzdobu. Sledovali jsme také část televizního přenosu z oslav tohoto výročí z Moskvy (7. 11. 1977). Žáci byli na besedě o SSSR seznámeni i s osobními dojmy a zážitky učitelů, kteří byli v srpnu na zájezdu v SSSR. V průběhu Měsíce čs-sovětského přátelství byla uspořádána také výstavka sovětské literatury pro mládež. K oslavám Února byla také připravena kulturní vložka na veřejnou oslavu v kulturním domě, připraveny pozvánky pro rodiče, provedena výzdoba KD, referát. Obou těchto výročí bylo využito výchovně ve vyučování. 
Kromě toho byly v průběhu školního roku organizovány různé besedy se žáky (Den armády, Den znárodnění, narození K. Gottwalda, L. Svobody, k 65. naroz. s. G. Husáka, k Únoru, Lidových milicích, besedy o knihách v Měsíci knihy, beseda ke snům osvobození apod.). kulturní vložky byly připraveny také na besedu s důchodci 5. 2. a na veřejnou schůzi KSČ v květnu. Tradicí se stává pořádání lampiónového průvodu a táboráku v předvečer 9. května.
V průběhu školního roku byly v rámci vyučování prováděny různé vycházky, exkurze (do polí, na nejvyšší bod v okolí obce, na rybolov k rybníku), pořádány výstavky materiálů a přírodnin apod. V prosinci jsme se žáky navštívili divadelní představení „Stříbrná studánka“, které sehráli žáci ZDŠ v Jaroslavicích. Významným zážitkem pro všechny žáky a čs. Občany vůbec byl let prvního čs. Kosmonauta Vlad. Remka do vesmíru společně s Alexejem Gubarevem a dalšími sovětskými kosmonauty (březen 1978).
 
Plavání, sport
Ve všech ročnících byly organizovány sportovní soutěže k získání DOZ (dětského odznaku zdatnosti). Žáci plnili tyto disciplíny: běh 50 m, skok daleký, šplh na tyči, hod kriketovým míčkem, turistická vycházka 2-5 km. Jednotlivé disciplíny byly bodovány. Podmínky k získání odznaku splnilo celkem 28 žáků. Plavání v lázních ve Znojmě se zúčastňovalo celkem 31 žáků. Z nich na konci výcviku splnili podmínky k získání „Mokrého vysvědčení“ (uplavat aspoň 10 m) 23 žáci, z toho jeden uplaval 200 m a jeden 100 m.
 
Péče o zdraví
O zdraví žáků pečují lékaři ze zdravotního střediska v Jaroslavicích. Dětská lékařka s. Chloupková prováděla pravidelné prohlídky a očkování žáků, zubní lékařka s. Nekvasilová pečovala o jejich chrup. Od 1. ledna byl po 2 měsíce v ozdravovně žák Petr Háp, který trpí onemocněním horních cest dýchacích.
 
Práce učitelů
Ke všem oslavám a významným akcím v obci připravovali se žáky kulturní vložky, výzdobu místnostní, referáty apod. Zapojení ve funkcích v obci bylo stejné jako v minulém roce. Oba učitelé se zúčastňují také politického vzdělávání a školení k zavádění nové koncepce.
 
PO – Jiskry
Práce Pionýra se zpočátku rozvíjela slibně, ale ke konci roku byla horší. Pionýři skládali slib při příležitosti 30. výročí Února, podíleli se na přípravách kult. programů k oslavám.
 
Spolupráce s MŠ
Spolupráce s mateřskou školou byla dobrá. Podle plánu se prováděly vzájemné hospitace a výměna zkušeností. Po odchodu s. Zálešákové-Lajzové do důchodu je od 1. 7. 1978 jmenována ředitelkou s. Marie Jelečková.
 
Školní výlet
Ke konci školního roku byl proveden školní výlet do Lednice. Žáci si tam prohlídli zámek, myslivecké muzeum, skleník, park, minaret, dále zámek ve Valticích a vlastivědné muzeum na zámku v Mikulově.
 
Prospěch a chování
Na konci školního roku obdrželi nedostatečnou známku dva žáci. Do ZŠI byli navrženi 2 žáci. Z chování dostali 2. stupeň 2 žáci. Z nichž jeden, který byl pro nevhodné rodinné prostředí a rozhodnutím soudu zařazen do dětského domova. Ostatní žáci obdrželi z chování známku 1. stupně.
 
Závěr školního roku
Školní rok byl zakončen dne 30. června, žákům byla vydána vysvědčení. Pro žáky z 1. roč. byla předána jak upomínka na 1. roč. školní docházky kniha.
 
Úpravy a opravy ve škole
V září 1977 byla provedena oprava střešní krytiny na celé budově. Nebyly však provedeny klempířské práce. Opraven byl strop na dívčích záchodech a na chodbě školy. V prosinci pak byla provedena výměna podlahy v kabinetě školy a v rámci možného finančního limitu provedeno přepažení této místnosti. Tím byla získána místnost pro promítání filmů, případně diafilmů. Do tříd byly instalovány nové školní tabule. O hlavních prázdninách byla budova školy znovu vymalována.
 
Zapsal Hiess
Srpen 1978

1978 – 1979

Zahájení
Školní rok byl slavnostně zahájen dne 4. září 1978 v budově školy za přítomnosti rodičů a zástupců organizací a SPOZ. Slavnostně byli uvítání žáci 1. ročníku, předsedkyně SPOZ jim předala drobné dárky.
 
Změna školnice
Od 1. Září 1978 odešla na vlastní žádost s. Anna Burdelová pracovat do ZGK Znojmo a místo ní byla přijata jako školnice Jaroslava Rybnikářová.
 
Organizace školy
Škola je opět dvojtřídní a učitelský sbor zůstal nezměněn.
 
Práce školy
Významnými výročími v tomto školním roce byla: 60 let od vzniku ČSR, 10. výročí čs. federace, 30. výročí založení Pionýrské organizace a Mezinárodní rok dítěte 1979. Tato výročí byla zařazena do plánu školy a k nim zaměřeny různé akce. K 60 letům ČSR a 10. výr. federace byla provedena školní oslava, k výročí PO bylo provedeno slavnostní pionýrské shromáždění se slibem pionýrů. V rámci oslav Mezinárodního dne dětí a Mezinárodního doku dítěte byl uspořádán v únoru dětský karneval a v červnu Den dětí spojený s různými soutěžemi dětí. Dva žáci se zúčastnili oslav dětského dne ve Znojmě s delegací žáků ZDŠ v Jaroslavicích (Sobotka Mir., Chalupová I.). V rámci učiva byly konány různé vycházky a exkurze do okolí naší obce, ke sledování stop zvířat, poznávání stromů a keřů, určování světových stran apod. mimo to byly pořádány různé besedy: ke Dni armády s vojáky z útvaru v Jaroslavicích, o K. Gottwaldovi a L. Svobodovi, k 35. výročí uzavření Smlouvy o přátelství se SSSR, k Únoru, k 1. výročí letu prvního čs. kosmonauta Vl. Remka, k 1. máji a osvobození naší vlasti aj. V měsíci březnu byla uspořádána v každé  třídě výstavka knih a provedeny besedy o knihách.
Na veřejnou předvolební schůzi k doplňovacím volbám do KNV byla připravena kulturní vložka se žáky, provedena oslava VŘSR, na besedu s důchodci, která je již tradičně v obci každoročně pořádána, byl připraven kulturní program. 1. Máje jsme se společně zúčastnili oslav v Jaroslavicích a k výročí osvobození byla připravena rozhlasová relace, lampionový průvod a táborák s vystoupením pionýrů.
 
Péče o zdraví
O zdraví žáků pečovaly lékařky ze zdrav. střed. v Jaroslavicích. Dětská lékařka MUDr. Chloupková provedla prohlídku žáků, jejich očkování, zubní lékařka provedla 2x ve škol. roce kontrolu a opravu chrupu žáků. V zimních měsících se u žáků ve větší míře projevili plané neštovice. Na léčení do lázní byl odeslán žák Otto Štěpaník od 9. 1. – 28. 4. 1979.
 
Zimní prázdniny
V důsledku zimní kalamity a nedostatku topiva byly na školách vyhlášeny mimořádné zimní prázdniny, které byly od 8. ledna do 26. ledna 1979. Zrušeny byly jarní prázdniny. Provoz v mateřské škole pokračoval bez přerušení. Byla změněna v různých závodech pracovní doba a zaveden zimní a letní čas. Provoz v mat. škole byl upraven – od 6 hod. do 17 hod. Pololetní vysvědčení byla vydána 16. února 1979.
 
Plavání a sport
V důsledku prováděných úsporných opatření na úseku paliv a energie byl omezen i provoz lázní ve Znojmě. Proto byl i kurs plavání zkrácen v tomto období na polovinu – tj. 3 lekce. Při hodnocení uplavalo 10 žáků 10 m, 5 žáků 25 m a 1 žák 200m. účast na výcviku v té době byla též ovlivněna zvýšenou nemocností žáků. V jarním období probíhaly na škole již tradičně sportovní soutěže. Do těchto soutěží se zapojili všichni žáci.
 
PO – Jiskry
Vedoucí PO byla Radka Sklářová, jejími pomocníky byli Jiří Hiess a Eliška Langová. Celkem bylo na škole 13 pionýrů a 9 Jisker.
 
Soutěže
V rámci dopravní výchovy jsme se se žáky zapojili do rozhlasové soutěže „Zlatá zebra“. Žáci po 14 dní sledovali ráno před vyučováním rozhlasové relace a úkoly prováděli do zvláštních pracovních sešitů. Kromě toho se žáci zúčastnili výtvarné soutěže: „Děti, pozor, červená“, kde žák Petr Háp získal v okresním kole 3. místo ve své kategorii.
 
Náboženství
Do výuky řím.-kat. náboženství byli přihlášeni dva žáci, vyučovalo se 1x za měsíc.
 
Sběr
Sběr odpadových surovin byl ve školním roce proveden dvakrát. Celkem bylo nasbíráno 888 kg papíru a 464 kg textilu, celkem tedy 1352 kg materiálu, průměr na žáka = 33,8 kg.
 
Stravování
Ve školní jídelně se stravovalo celkem 29 žáků.
 
Práce učitelů
Učitelé navštěvovali v průběhu školního roku školení k zavádění nové koncepce v jednotlivých ročnících. Dále se zúčastňovali politického vzdělávání a školení CO na ZDŠ v Jaroslavicích. Byli také zapojeni do práce metodického sdružení, zúčastnili se hospitací v Jaroslavicích a ve Strachoticích. Spolu se žáky připravují relace a kulturní pořady k oslavám a veřejným schůzím v obci. Mimo to jsou zapojeni do řady funkcí: s. Hiess je poslancem MNV – tajemníkem MNV, členem aktivu péče o rodinu, důvěrníkem péče o mládež, člen SPOZ, kronikář obce, členem rady MNV a náčelníkem štábu CO obce, místopředseda ZO KSČ, propagandista a vedoucí stranického vzdělávání, člen řady OB, úsekový důvěrník ROH, člen OVOSu, instruktor OVOS, člen IVKP při OVOS, člen dopisovatelské komise při OVOS, předseda politicko-organizační komise OVOS a člen OOR.
S. Hiessová – vede místní lidovou knihovnu, je členkou rady OB, členkou stravovací komise MNV, předsedkyní revizní komise ČSŽ, členka komise péče o pracující při ZVROH, ved. logopedické poradny při z.s. v Jaroslavicích.
 
Údržba a opravy
V průběhu školního roku byla provedena oprava tělovýchovného nářadí zaměstnanci podniku Brnosport. Dále byla provedena oprava vodovodního čerpadla, které je ve špatném stavu. Do přepážky v kabinetě byly zabudovány dveře. Opravy většinou prováděl topič- důchodce s. Ant. Dobrovolný. V rámci provádění úspory energie a paliv bylo toto projednáno se všemi zaměstnanci školy.
Na rok 1979 byla u OSP objednána oprava fasády budovy školy, od ONV školský odbor přislíbena částka 150.000 Kčs, ale později tuto objednávku i příslib ONV zrušil a oprava fasády byla odsunuta na příští rok.
 
Prověrky bezpečnosti
V měsících listopadu a břenu byly opět na škole provedeny prověrky hygieny a bezpečnosti zdraví, protokol o zjištěných závadách byl projednán v radě MNV.
 
SRPŠ
Předsedkyní SRPŠ byla s. Blanka Doležalová. SRPŠ uspořádalo v lednu ples a výtěžek byl věnován na akce v obci k Mezinár. roku dítěte, na úhradu školního výletu pro všechny žáky a na knihy pro 1. ročník v závěru školního roku.
 
Prospěch a chování
Na konci školního roku nepropadl žádný žák. Pochvalu tříd. uč. dostali: 4 žáci za svědomité plnění školních povinností. Důtku třídního učitele dostali 2 žáci za poškození pomníků na hřbitově.
 
Změny ve stavu žactva
V průběhu školního roku odešel 1 žák do Dětského domova v Boskovicích.
 
Výlet
Školní výlet byl uspořádán se zaměřením k učivu, a to do Brna do Hvězdárny a planetária na Kraví hoře, na Špilberk, do zoologické zahrady a na letiště.
 
Návštěva v divadle
V měsíci červnu žáci navštívili divadelní představení, které sehráli žáci ZDŠ Jaroslavice.
 
Závěr školního roku
Školní rok byl slavnostně zakončen 29. června 1979 v budově školy.

1979 - 1980

Zahájení škol. roku
Školní rok byl slavnostně zahájen dne 3. září 1979 v budově školy. Zahájení se zúčastnil předseda MNV, předseda MVNF, zástupce SPOZ, žáci a učitelky mat. šk. a 22 rodičů. Byla provedena kulturní vložka k 35. výročí Slovenského národního povstání, pionýři přivítali nové prvňáčky, zástupkyně SPOZ předala novým žákům drobné upomínkové dárky. Po projevu předsedy MNV a provedení informací k novému školnímu roku se žáci rozešli do tříd, kde jim byly vydány školní potřeby a učebnice. Ve třídách pak také vyslechli projev ministra školství s. Vondrušky.
Škola je opět dvoutřídní.
 
Práce školy
Výchovná práce školy byla ovlivněna významnými politickými výročími. Byly to hlavně oslavy 35. výročí osvobození naší vlasti Sovětskou armádou. Již na začátku školního roku byla provedena školní oslava 35. výročí Slovenského národního povstání. V květnu pak byly organizovány další akce – beseda nad kronikou obce, připravena a provedena Štafeta přátelství, výzdoba tříd, školy a obce. Žáci připravili pro výzdobu domů holubičky, byla provedena školní oslava, beseda k Pražskému povstání, provedeny rozhlasové relace, lampionový průvod a táborák na hřišti TJ.
Ve výchovné práci byly prováděny opět osvědčené výchovné akce. Byly to besedy ke všem významným politickým akcím, sledování televizního přenosu z pohřbu s. Ludvíka Svobody, beseda k VŘSR, beseda o SSSR s promítáním diapozitivů, beseda s vojáky ke Dni armády aj.
Se žáky byly připraveny kulturní vložky na veřejné schůze KSČ v obci a také na besedu s důchodci, kterou tradičně pořádá v únoru SPOZ.
 
Péče o zdraví
O zdraví žáků se opět staraly lékařky ze střediska v Jaroslavicích. V průběhu školního roku byl žákům zkontrolován a 2x opraven chrup. Protože se v Jaroslavicích objevila žloutenka (a to i u některých starších žáků z naší obce) bylo provedeno očkování všech žáků i zaměstnanců naší školy, dále byla důsledně pravidelně prováděna desinfekce školních prostor a kontrolována hygiena žáků. Do konce školního roku se onemocnění žloutenkou neobjevilo u žádného žáka z naší obce. Začátkem ledna bylo provedeno pracovnicí ČČK školení žáků naší školy v poskytování umělého dýchání. K tomu byla zapůjčena figurína z OV ČČK.
 
Plavání a sport
V měsíci dubnu a květnu jezdili všichni žáci naší školy na výcvik plavání do lázní ve Znojmě, celkem 6x. Na závěr výcviku obdrželo 15 žáků „Mokré vysvědčení“.
V jarních měsících byly v rámci spartakiádních soutěží uspořádány sportovní soutěže v běhu na 50 m a hodu míčkem. Závěrem roku bylo provedeno branné cvičení, na němž byl proveden branný závod hlídek.
K vytváření prvků internacionální výchovy bylo využíváno akcí při přípravě olympiády v Moskvě i akcí k celostátní spartakiádě.
 
PO – Jiskry
Vedoucím PO a Jisker byli opět studenti El. Langová, R. Sklářová a J. Hiess. Jejich činnost byla řízena skupinovým vedoucím PO v Jaroslavicích. Při své činnosti využívali svazáckou klubovnu v Oleksovičkách.
 
Soutěže
V průběhu školního roku jsme se zúčastnili dvou soutěží – do okresního kola soutěže „Děti, mír a umění“ bylo zasláno 5 výtvarných prací  - mezi prvními se neumístil nikdo, do soutěže „V našem JZD“ byly zaslány 3 výtvarné práce a 1 povídka. 1 žákyně se se svou povídkou umístila na 1. místě ve své kategorii a byla odměněna knihami.
 
Náboženství
Do výuky náboženství se přihlásil pouze 1 žák, proto se náboženství nevyučovalo.
 
Sběr
V říjnu byl v obci proveden výkup odpadových surovin. Celkem žáci naší školy nasbírali 367 kg starého papíru a 60 kg starého textilu = 427 kg. Část výtěžku za sběr byla odeslána na učebnice vietnamským dětem.
 
Brigády
Učitelé se zúčastnili se žáky brigád v měsíci dubnu a říjnu, kdy byla prováděna úprava okolí školy, úklid prostranství, dále pak proveden úklid okolí MNV. Ředitel školy při jarních směnách pomáhal při budování základů pro novou mateřskou školu.
 
Práce učitelů
Podobně jako v minulém školním roce se učitelé angažovali v kulturně politickém životě obce.
 
Prověrky bezpečnosti
V měsíci listopadu a březnu proběhly prověrky hygieny a bezpečnosti práce na naší škole. O odstranění zjištěných závad byl požádán MNV. Školení zaměstnanců k dodržování bezpečnostních předpisů o protipožární prevenci bylo provedeno v září.
 
Školení CO
V průběhu jarních prázdnin v březnu se ředitel školy zúčastnil školení CO pro ředitele škol v Podhradí n. Dyjí.
 
Nová agenda
V prosinci byli všichni ředitelé škol seznámeni se zaváděním automatizovaného zpracování personální a mzdové agendy, která je prováděna od 1. ledna 1980. Všem zaměstnancům škol byla přidělena osobní čísla, zavedeny nové tiskopisy k evidenci přesčasové práce, skládce uhlí atd.
 
Návštěva divadla
Koncem školního roku jsme se žáky navštívili divadelní představení „Princezna a šašek“, které sehráli žáci z divadelního kroužku při ZDŠ v Jaroslavicích.
 
Inspekce
V měsíci říjnu provedl inspekci na zdejší škole okresní školní inspektor s. Jan Keselica.
 
Školní výlet
Na závěr školního roku byl připraven školní výlet do Gottwaldova, ale ČEDOK nám pár dní před odjezdem odřekl autobus. Byl uspořádán vlastivědný zájezd do Znojma.
 
SRPŠ
Činnost SRPŠ byla v tomto roce slabší. Ve spolupráci se ČSŽ uspořádali dětský karneval v kulturním domě.
 
Prospěch a chování
Na konci školního roku nepropadl žádný žák a nikdo neobdržel sníženou známku z chování.
 
Závěr školního roku
Školní rok byl slavnostně zakončen dne 27. června 1980 a žákům byla vydána vysvědčení.
 
Srpen 1980
Zapsal Al. Hiess

1980 – 1981

Zahájení škol. roku
Slavnostní zahájení školního roku bylo dne 1. září 1980 společně s mateřkou školou ve školní budově za účasti rodičů a zástupců organizací. Slavnostně byli přivítání žáci 1. ročníku, jimž předala zástupkyně SPOZ drobné dárky.
 
Organizace školy
Škola zůstává i nadále jako dvojtřídní tak jako v minulém školním roce učitelé i školnice zůstávají.
 
V průběhu prázdnin se odstěhoval žák Karel Mičulka do Prostějova, přistěhovala se z Mostu Soňa Havlíková. 
 
Práce školy
Výchovná práce v tomto školním roce byla zaměřena k významným politickým událostem, a to k XXVI. sjezdu KSSS, XVI. sjezdu KSČ, 60. výročí založení KSČ a k volbám do zastupitelských orgánů. K těmto významným událostem byla uskutečněna beseda s členem KSČ, sledovány televizní přenosy a jednání sjezdů, promítány diafilmy s besedou („S komunisty v čele“). K 60. Výročí KSČ byla provedena školní oslava, rozhlasová relace do obecního rozhlasu. K zajištění voleb do zastupitelských orgánů byla zajištěna a provedena výzdoba agitačního střediska v kulturním domě, zpracován plán AS, provedena beseda s funkcionářem MNV o práci NV v naší obci, provedeny rozhlasové relace v předvolebním období, připravena kulturní vložka na předvolební schůzi, se žáky jsme navštívili volební místnost a seznámili je s průběhem voleb; pionýři pak vítali první voliče a nejstarší voliče z naší obce. Dále se učitelé podíleli na dobrém průběhu obou volebních dnů (5. a 6. 6.) a na administrativních pracech po skončení voleb. Kromě těchto politických událostí jsme se podíleli i na zajišťování oslav dalších významných výročí.
 
Soutěže
Zapojili jsme se do výtvarné soutěže „Děti, mír a umění“ dále do dopravní soutěže „Zlatá zebra“. Podmínky soutěže „Zlatá zebra“ splnilo celkem 40 žáků (nesplnili 2), kteří po skončení soutěže obdrželi odznaky.
 
Sport, plavání
Se všemi žáky jsme se zúčastňovali výcviku v plavání v lázních ve Znojmě. V závěru bylo dosaženo poměrně dobrých výsledků. V jarních soutěžích byly organizovány sportovní soutěže „Dětského odznaku zdatnosti“ ve všech ročnících. Soutěžilo se v běhu na 50m, skoku do dálky, hodu kriketovým míčkem a ve šplhu na tyči. Celkem splnilo 30 žáků, nesplnilo 13 žáků.
 
Návštěva divadla
V jarním období jsme navštívili divadelní představení v Jaroslavicích.
 
Brigády, sběr
Se žáky jsme se zúčastnili brigád na úpravě okolí školy a MNV. Na podzim a na jaře se žáci zúčastnili i sběru odpadových surovin (papír, starý textil) – celkem bylo dosaženo 17,5 kg na 1 žáka, tj. tedy 752,5 kg.
 
Náboženství
Do výuky náboženství na škole byli přihlášeni 2 žáci, vyučoval farář z Jaroslavic jednu hodinu měsíčně.
 
Branné cvičení
V průběhu roku byla organizována dvě branná cvičení – zimní, zaměřené na pohyb na sněhu, pochod žáků, letní – zaměřené na plnění branných prvků a provádění střeleb ze vzduchovky.
 
Péče o zdraví
V průběhu roku se staraly o zdraví žáků lékařky z OÚNZ – střediska v Jaroslavicích jako v minulém roce. Na začátku školního roku onemocnělo několik dětí spálou, jinak v zimním období to bylo zvýšené množství chřipkového nemocnění.
 
Prověrky bezpečnosti
V listopadu a březnu proběhly opět prověrky bezpečnosti na škole. Menší závady byly odstraněny, stálým problémem zůstává zatékání, fasáda. Školení zaměstnanců z bezpečnostních předpisů proběhlo v září.
 
Práce učitelů
Učitelé se zúčastňovali všech akcí se žáky – kulturní vložky, relace, besedy, soutěže, plavání, organizování DOZ, sběr, brigád atd. Kromě toho navštěvovali politické školení při ZDŠ v Jaroslavicích, podíleli se na práci metodického sdružení, připravovali přednášky pro rodiče na schůze SRPŠ aj. S. Hiess byl tajemníkem MNV, členem KMTv, důvěrníkem OPM, kronikář, místopředsedou ZoKSČ, propagandistou a lektorem stranického vzdělání, členem OVOS ŠaV (ROH) Znojmo, předsedou POK OVOS, instruktorem pro ZO, úsek. Důvěrník ROH aj., S. Hiessová vede v obci Místní lidovou knihovnu, je vedoucí logopedické poradny v Jaroslavicích, členkou komise POP, členkou rady OB, členkou stravovací komise, vede recitační kroužek.
 
PO, Jiskry
Vedoucí PO a Jisker byli: Radka Sklářová, Eliška Langová, Jiří Hiess. Zpočátku se práce PO rozvíjela dobře – k dispozici je klubovna SSM v Oleksovičkách, poskytnuta jim byla i tělocvična ve škole. V průběhu roku se vedoucí vdala, další se připravovali k maturitě, čímž klesla kvalita práce PO.
 
SRPŠ
Ve Sdružení rodičů a přátel školy proběhly nové volby výboru – předsedou byl zvolen ing. Jaroslav Čermák, zootechnik státního statku. SRPŠ uspořádalo v únoru ples a z výtěžku pak přispělo na školní výlet pro žáky a na odměny (knihy pro 1.roč. a pro nejlepší žáky) na závěr školního roku.
 
Školní výlet
V závěru školního roku byl uspořádán jednodenní autokarový výlet do Dědic, Rájce n. Svit, Punkevní, Kateřinské jeskyně a Balcarky, na Macochu a do zoo v Brně.
 
Počet žáků na konci šk.r.
Na konci školního roku bylo o 1 žáka v 1. ročníku více – v lednu se přistěhoval žák Martin Kukla z Mladé Boleslavi. Tím zrostl počet žáků naší školy na 43.
 
Prospěch a chování
Na konci školního roku obdrželi všichni žáci z chování známku 1. stupně. Nepropadl nikdo, prospěli všichni. Bylo uděleno 8 pochval třídního učitele. Kromě toho byla udělena 1 důtka žákyni 2. roč. za špatné plnění školních povinností.  
 
Opravy ve škole
V průběhu prázdnin byla provedena oprava vodovod. zařízení a odpadů, nově vymalována celá školní budova.
 
Závěr škol. roku
Školní rok byl slavnostně ukončen dne 30. června 1981, žákům byla vydána vysvědčení s tímto datem.

1981 – 1982

Zahájení škol. roku
Slavnostní zahájení školního roku bylo provedeno dne 1. září 1981 v budově školy za účasti žáků i učitelů naší i mateřské školy, rodičů, zástupců SPOZ a společenských organizací. Po krátké kulturní vložce byli přivítání noví žáci učiteli a pionýry naší školy a zástupci SPOZ předali novým prvňáčkům drobné dárky. Byl také vyslechnut projev ministra školství a v další části dne byly vydány všem žákům učebnice a školní potřeby.
 
Organizace školy
Škola zůstává opět dvojtřídní.
 
Učitelé, zaměstnanci školy
Ke změně v učitelském sboru nedošlo. S. Hiess vyučuje I. třídu, s. Hiessová II. třídu. Také školnice, Jar. Rybnikářová, zůstává. Pro topné období byl opět získán jako topič důchodce Antonín Dobrovolný. Školnice Jaroslava Rybnikářová vykonávala také funkci vedoucí školní jídelny při MŠ.
 
Práce školy
I v tomto školním roce byly plněny úkoly, které pro oblast školství vyplynuly z jednání XVI. sjezdu KSČ. Bylo to pokračování v rozvoji nové vzdělávací soustavy. Úkoly byly rozpracovány do Plánu práce školy a průběžně plněny. Ve výchovné práci jsme zařazovali různé besedy, např. o K. Gottwaldovi, Lud. Svobodovi, k 75. narozeninám L. I. Brežněva, ke Dni armády, k Pražskému povstání, beseda o SSSR, o práci MNV v naší obci, beseda s příslušníkem VB o dopravní kázni a o chování o prázdninách. V Měsíci knihy to byly besedy o knihách pro mládež, které se konaly ve spolupráci s MLK. K probíranému učivu byly prováděny vycházky – do polí – rozpoznávání změn v přírodě i práce lidí, poznávání okolí obce, orientace podle světových stran apod. Pořádány byly různé výstavky – ovoce, zelenina, listy stromů, k MČSP knihy sovětských spisovatelů, obrázky k vlastivědě apod. Škola se opět zapojovala i do kulturně- politické práce v obci. Se žáky jsme připravovali rozhlasové relace k význačným výročím – Únor, VŘSR, 28. 10., Den osvobození, MDD, MDŽ. Na veřejné schůze a oslavy v obci byly připravovány kulturní vložky. Žáci i učitelé se podíleli i na kulturních pořadech při akcích SPOZ – vítání občánků, zlatá svatba manž. Ezechýlových, beseda s důchodci. Zapojili jsme se i do oslav májových dnů – kromě výzdoby školy jsme zhotovili holubičky pro všechny domy, které jsou u silnice do Jaroslavic, na průvod 1. máje jsme si zhotovili mávátka, ke Dni osvobození jsme ve spolupráci s SSM provedli lampionový průvod obcí na hřiště, kde byl táborák.  Rodiče se spolu s ČSŽ postarali o uspořádání karnevalu v kult. domě a spolu s TJ pak uspořádali Sportovní den k MDD.
 
Spolupráce s MŠ
Spolupráce s MŠ je na dobré úrovni. Po zavedení nových osnov na mateř. školách se zlepšila i příprava dětí do školy. Problémem však zůstávají ty děti, které mat. školu navštěvují velmi málo, a nebo nepravidelně. K poznání práce žáků jsou konány vzájemné hospitace učitelů, mat. škola využívá k těles. výchově tělocvičnu školy, žáci ZŠ se zase stravují ve školní jídelně mateř. školy.
 
Soutěže
Žáci naší školy se zúčastnili různých soutěží. Byly to výtvarné soutěže: „Děti, mír a umění“, „V našem JZD“. Dále to byly rozhlasové soutěže k dopravní výchově „Zlatá zebra“, zdravotnická „Abeceda mladých doktorů“.
 
Sport, plavání
Další soutěží, do níž se zapojili všichni žáci, byla soutěž k získání Dětského odznaku zdatnosti. Soutěž probíhala v jarních měsících. Výcviku plavání v lázních ve Znojmě (8 lekcí) se zúčastňovalo 30 žáků (další neměli povolený výcvik ze zdravotních důvodů).  V závěru výcviku získalo 22  žáků „Mokré vysvědčení“ nebo „Plavecký průkaz“. Zúčastnili jsem se také soutěže v plavání „O nejlepší školu okresu“, kde jsme ze 30 škol, které se zúčastnily, obsadili 14 místo se ziskem 34 bodů.
 
Návštěva div. představení
 V průběhu roku jsme navštívili divadelní představení „Strašidýlko“ a „Čertovy námluvy“ v Jaroslavicích, tato představení sehrál divadelní kroužek žáků školy a kroužek SKP.
 
Brigády, sběr
Všichni žáci i zaměstnanci školy se zapojili do brigád k úpravě okolí školy. Brigády byly organizovány v rámci směn NF. Dospělí se též zúčastnili při výstavbě MŠ a sběru hroznů na stát. statku. Sběr odpadových surovin je organizován v podzimním a jarním období, kdy do naší obce přijíždí auto Sběrných surovin. Celkem bylo nasbíráno 1223 kg starého papíru a textilu, což je průměr na žáka 27,4 kg.
 
Náboženství
Do výuky náboženství se nepřihlásil žádný žák. Proto se náboženství nevyučovalo.
 
Péče o zdraví
O zdraví žáků se opět staraly dětská lékařka a zubní lékařka ze zdravotního střediska v Jaroslavicích. Prováděly prohlídky, vyšetřování, očkování, ošetření chrupu. V tomto roce se větší míře vyskytly mezi žáky příušnice, jimiž postupně onemocněla do konce školního roku téměř polovina žáků. Komplikace se vyskytly u dvou žáků. K žádným úrazům ve škole nedošlo.
 
Prověrky HBP
V listopadu a březnu jsou konány prověrky hygieny a bezpečnosti práce. Závady většího rázu se většinou opakují, menší závady odstraňujeme sami. Zpráva je projednávána i v radě MNV, opis zasílán ONV – OŠ. V měsíci září bylo provedeno proškolení všech zaměstnanců – probírány byly předpisy k dodržování bezpečnosti práce.
 
Práce učitelů
Oba učitelé jsou zapojeni do kulturně-politické činnosti v obci, kde se žáky připravují různé relace, kulturní vložky aj. funkce v různých organizacích jsou nezměněny – stejné jako v minulém roce. Ředitel školy se podílí i na organizování činnosti MNV a ZO KSČ v obci.
 
Školení
Učitelé se zúčastňovali ideově- politického vzdělání na ZDŠ  v Jaroslavicích. Kromě toho navštěvovali další průběžné vzdělávání učitelů I. stupně při OPS ve Znojmě. Všichni zaměstnanci se zúčastňovali i školení CO při ZDŠ Jaroslavice, s. Rybnikářová navštěvovala Školu socialistické práce při Zo ROH. Učitelé se zapojovali do práce met. sdružení v Jaroslavicích.
 
Zájezd
K učivu přírodovědy o sluneční soustavě byl společně se školou ve Strachoticích uspořádán zájezd do Planetária v Brně.
 
Pionýr, Jiskry
Práce Pionýra se rozbíhala dost pomalu. Po projednání činnosti s organizací SSM a na ZDŠ  v Jaroslavicích (kde je skupinová vedoucí) se práce zlepšila. Vedoucím PO a Jisker byly: Jana Havlíčková a Jana Štěpaníková.
 
SRPŠ
Předsedou SRPŠ je i dále ing. Čermák. SRPŠ přispělo finanční částkou dětem na zájezd do Planetária, na školní výlet a na knihy pro 1. roč. na závěr školního roku.  Na organizaci děts. karnevalu a MDD se rodiče podíleli společně s dalšími společenskými organizacemi.
 
Školní výlet
V závěru školního roku byl organizován školní výlet do Buchlovic, na hrad Buchlov, do Gottwaldova, zoologická zahrada a zámeček v Lešné.
 
Opravy ve škole
V průběhu roku byly zajišťovány nutné údržbářské práce (opravy vodovodu, odpadů, kanalizace, údržba septiků), které byly prováděny svépomocně nebo za pomoci místních občanů. Větší opravy (fasáda, okapy) se nepodařilo zajistit.
 
Prospěch a chování
Z chování obdrželi všichni žáci v pololetí i na konci školního roku známku 1. stupně. Pochvala třídního učitele za svědomitou práci nebo chování byla udělena v pololetí 3 žákům, na konci školního roku také 3 žákům. Důtka ředitele školy byla udělena jedné žákyni, která plnila školní úkoly velmi nesvědomitě. Na konci školního roku propadly dvě žákyně.
 
Závěr škol. roku
Slavnostní zakončení školního roku bylo dne 30. června v budově školy, žákům byla vydána vysvědčení a poučeni o řádném chování o prázdninách.
 

1982 – 1983

Zahájení škol. roku
Slavnostní zahájení školního roku bylo uskutečněno dne 1. září 1982 v budově školy za přítomnosti předsedy MNV s. Srnce, předsedy SRPŠ, rodičů a zástupců společenských organizací. Slavnostní zahájení se zúčastnili i děti a učitelky mateřské školy. Žákům 1. Ročníku předali zástupci SPOZ drobné upomínkové dárky a Pamětní listy. Byl vyslechnut projev ministerstva školství a poté vydány žákům učebnice a školní potřeby.
 
Organizace školy
Škola zůstává i nadále dvojtřídní. Změny v učitelském sboru nebyly. Školnice také zůstává. Od 1. září už nevykonává funkci vedoucí stravování a tak přes zimní období prováděla funkci topiče na škole. 
 
Práce školy
Hlavním úkolem tohoto školního roku bylo další zkvalitnění úkolů ideově – výchovného působení, výchovy světonázorové, morální a pracovní, vlastenecké a internacionální. Prováděn byl rozbor mravní výchovy na škole, ve třídách.  Výchovně bylo využito všech významných výročí v tomto školním roce. K VŘSR byla také zorganizována a zajištěna školou Štafeta přátelství, která proběhla obcí 4. listopadu. Provedena byla i beseda o životě a práci s. L. I. Brežněva, který zemřel 10. 11. Ve vyučovací práci byly plněny úkoly osnov podle nového pojetí, úkoly byly opět do konce roku splněny. V průběhu roku byly opět pořádány různé výstavky. Dále byly opět prováděny besedy k dopravní výchově a k různým výročím. V průběhu roku se škola zapojovala do kulturně-politické práce v obci – připravili jsme se žáky kulturní vystoupení na slavnostní otevření mlýna v obci (20. 11.) kulturní vložky na školní oslavy, veřejné schůze v obci, relace do místního rozhlasu, lampionový průvod k výročí osvobození, kulturní vystoupení na besedu s důchodci v kult. domě a podíleli jsme se i na pěkném průběhu akcí SPOZ v obci (vítání občánků).
 
Spolupráce s MŠ
Spolupráce s MŠ je opět na dobr  úrovni, žáci byli celkem dobře připraveni pro 1. ročník. V tomto roce se tam však dost střídali učitelky.
 
Soutěže
Všichni žáci naší školy se i v tomto školním roce zapojili do výtvarné soutěže „Děti, mír a umění“, „Červená, stát“, do rozhlasové dopravní soutěže „Zlatá zebra“.
 
Sport, plavání
Do soutěže o získání Dětského odznaku zdatnosti byli také zapojeni všichni žáci. Podmínky tohoto odznaku splnilo 29 žáků. V letošním školním roce se zúčastňovali výcviku plavání v lázních ve Znojmě opět všichni žáci. Výcvik byl zahájen 10. března a ukončen 26. května (12 lekcí). Celkem umí plavat 28 žáků.  Dne 17. května se deset žáků naší školy zúčastnilo okresní soutěže v plavání a umístila se celkově na 14.-15. místě (s. Vel. Karlovem) se ziskem 12 bodů.
 
Brigády, sběr
V průběhu podzimních a jarních směn NF jsme se zúčastnili se žáky brigády na úpravě okolí školy a kulturního domu. Proveden byl též sběr odpadových surovin, kde bylo nasbíráno 924 kg starého papíru a 182 kg textilu, celkem 1106 kg. Proveden byl i sběr léčivých bylin – květ černého bezu, kde bylo odevzdáno 10,5 kg.
 
Náboženství
V tomto školním roce nebylo vyučováno náboženství, protože se nepřihlásil žádný žák. V měsíci květnu navštěvovali čtyři žáci přípravu na první přijímání v kostele, která byla organizována farářem asi po 3 týdny.
 
Péče o zdraví
V průběhu roku se staraly o zdraví žáků lékařky ze střediska v Jaroslavicích (pravidelné prohlídky, očkování). V průběhu roku se vyskytly u dětí běžné nemoci – angíny, chřipky. Negativní jev – výskyt vší.
 
Školení zdravotníků
V jarních měsících provedly členky místní organizace ČsČK proškolení žáků ve zdravotnické přípravě. Toto školení navštěvovalo 26 žáků, kteří také v závěru obdrželi odznak Mladý zdravotník I. stupně.
 
Prověrky bezpečnosti
V měsících březnu a listopadu proběhly prověrky bezpečnosti na škole. Většina závad se opakuje, odstraněny byly některé menší závady svépomocí – do kotelny byla zabudována nehořlavá přepážka.
 
Práce učitelů
Mimoškolní zapojení učitelů bylo stejné jako v minulém roce. Provozní porady byly konány společně s učiteli ZDŠ v Jaroslavicích.
 
PO, Jiskry
V činnosti PO a Jisker nastalo v tomto roce zlepšení. Vedoucími byly Jana Havlíčková a Jana Štěpaníková. Na schůzky chodilo 22 žáků. Slib PO a Jisker skládali v měsíci květnu.
 
SRPŠ
Ve spolupráci s vedením školy svolávalo SRPŠ členské schůze, na něž učitelé připravovali přednášky s výchovnými tématy. SRPŠ přispělo finanční částkou na školní výlet, podílelo se spolu s dalšími organizacemi na dětském karnevalu a Sportovním dni k MDD.
 
Školní výlet
Školní výlet se uskutečnil dne 9. června. Navštívili jsme muzeum v Dolních Věstonicích, myslivecké muzeum v Lednici, zámek a minaret v Lednici a zámek ve Valticích.
 
Prospěch a chování
Na konci školního roku prospěli všichni žáci. Z chování obdržela 1 žákyně známku 2. stupně pro soustavné špatné plnění školních povinností. Ostatní žáci měli z chování známku prvního stupně. Pochvaly ani důtky na konci školního roku nebyly uděleny.
 
Změna ve stavu žactva
V průběhu školního roku se odstěhoval žák Martin Kukla do Znojma. Dále se ze Studence přistěhovala žákyně Jana Cendelínová, která se ale v průběhu roku opět odstěhovala do Studence.
 
Opravy na škole
V měsíci říjnu provedli sportovci z TJ Slup opravu fasády budovy školy (asi do výšky 150 cm – otlučení a znovu omítnutí). Práce byly provedeny brigádnicky. Za to používali sportovci školní tělocvičnu k zimní přípravě. V jarním období nám zhotovil Elektrokov plechovou přepážku do kotelny, zabudována byla svépomocí.
 
Zakončení školního roku
Školní rok byl slavnostně zakončen dne 30. června v budově školy. Žákům byla vydána vysvědčení a byli poučeni o řádném chování o prázdninách.

1983 – 1984

Zahájení škol. roku
Slavnostní zahájení školního roku bylo provedeno dne 1. září 1983 v budově školy za účasti zástupců MNV, SRPŠ, SPOZ a rodičů (i rodiče z Jaroslavic), kteří si se zájmem prohlídli zařízení školy a školní jídelny.
 
Organizace školy
Škola je opět organizována jako dvojtřídní. Kooperujeme se školou v Jaroslavicích.
 
Učitelé, školnice
Učitelský sbor zůstává nezměněn, od 1. září však nastupuje na místo školnice Marie Krajíčková (s. Rybnikářová přechází na místo školnice do mat. školy).
 
Práce školy
Hlavní úkoly práce školy jsou stejné jako minulém roce. Kromě ostatních úkolů byla pozornost opět věnována dalším úkolům mravní výchovy. Rozvíjeny byly opět osvědčené metody práce jako besedy k významným výročím, ke knihám apod. Sledovány byly i některé aktuelní televizní pořady  - z oslav VŘSR k vlastivědnému učivu atd. využíváno bylo opět audiovizuální techniky (promítání filmů a diafilmů k učivu, rozhlasových pořadů apod. Úkoly osnov byly ve všech ročnících splněny. Se žáky jsme se zapojovali i do kulturně politické práce v obci – kulturní vložky na veřejné schůze v obci i oslavy, besedu s důchodci, zapojení při obřadech v SPOZ, organizace májových oslav v obci, zapojili jsem se i do směn NF – úklid okolí školy a autobusové čekárny, sběr kamení v okolí nové mateřské školy.
 
Hospitace
Dne 7. prosince byla provedena na škole hospitace učitelů z obvodu ZŠ Jaroslavic.
 
Spolupráce s MŠ i ŠD
Spolupráce s mateřskou školou je na dobré úrovni – vzájemná hospitace, spolupráce.
 
Soutěže
Žáci naší školy se zapojili opět do několika soutěží: výtvarné „Děti, mír a umění“, „Partyzánský samopal“, „Zlatá zebra“ – dopravní soutěž rozhlasová, zdravotnická soutěž, recitační soutěž, soutěž ve zpěvu. V přespolním běhu k VŘSR v Jaroslavicích (7. 12.) byla 1 žákyně první ve své kategorii. Turisticko – branného závodu se zúčastnila z naší školy dvě družstva.
 
Plavání
Výcviku a plavání se zúčastňovalo 19 dětí, celkem ve 20 lekcích.
 
DOZ
Do plnění podmínek Dětského odznaku zdatnosti byli zapojeni všichni žáci. Podmínky splnilo a odznak získalo 30 žáků.
 
Brigády, sběr
V průběhu roku odpracovali žáci na brigádách 254 hodin, učitelé 57 hodin a to na úpravě okolí školy, autobusové čekárny, okolí nové mateřské školy apod. Sebráno bylo 1531 kg odpadových surovin, což je v průměru 29 kg na žáka a pak také 16 kg léčivých bylin.
 
Náboženství
Do výuky náboženství na škole nechodil žádný žák, náboženství se nevyučovalo.
 
Péče o zdraví
Jako každoročně byli žáci v péči zdravotního střediska v Jaroslavicích.
 
Prověrky bezpečnosti
Začátkem školního roku byli opět proškoleni všichni zaměstnanci školy v bezpečnostních předpisech. Prověrka hygieny a bezpečnosti práce proběhla opět v březnu, mnohé závady však zůstávají neodstraněny pro nedostatek dodavatelských kapacit podniků.
 
Práce učitelů
Učitelé byli opět zapojeni do mimoškolní práce v obci jako v minulém roce. Se žáky připravovali kulturní vložky na veřejné schůze a oslavy či besedy v obci. Kromě toho se zúčastňovali školení CO, dalšího průběžného vzdělávání, organizovaného OPS ve Znojmě. Zapojovali se také do práce metodického sdružení obvodu ZŠ Jaroslavice.
 
PO, Jiskry
Vedoucí pionýra byla Ivana Stašková, vedoucí Jisker a mladších pionýrů pak Jarmila Tomaštíková. Jejich práci metodicky řídila skupinová vedoucí ze ZŠ v Jaroslavicích Hana Kollerová. Pionýři se scházeli v klubovně v Oleksovičkách, zúčastňovali se různých soutěží. K 35. Výročí založení PO SSM měli na skupině v Jarolsavicích slavnostní skupinové shromáždění. K 9. Květnu složili noví pionýři a Jiskry slib. Slib Jisker složilo 13 žáků, slib PO 7 žáků.
 
SRPŠ
Předseda SRPŠ je i nadále ing. Jaroslav Čermák. SRPŠ však ve své účasti polevilo. Přispěli finanční částkou na školní výlet.
 
Kulturní akce
V průběhu školního roku jsme s žáky navštívili jedno školní filmové představení a jedno divadelní představení – obě v Jaroslavicích.
 
Výlet
Školní výlet byl organizován k návštěvě Planetária v Brně, kde byla provedena přednáška k doplnění učiva. Potom byla navštívena zoo a město.
 
Prospěch a chování
Na konci školního roku byli všichni žáci hodnoceni 1. stupněm z chování. Bylo však uděleno 5 důtek třídního učitele. Za vzorné plnění školních povinností bylo uděleno 6 pochval třídního učitele a 1 pochvala ředitele školy.
 
Změny ve stavu žactva
V průběhu roku se odstěhovala Elena Táborská do Brna, Kristina Večeřová do Domažlic, přistěhoval se Martin Mikulka z Prostějova do Jaroslavic.
 
Materiální zlepšení ve škole, opravy
Ke zlepšení materiálního vybavení školy byl získán z materiálního střediska ve Znojmě televizor a magnetofon. Přislíbené opravy na budově školy (klempířské práce) do konce roku 1983 provedeny nebyly.
 
Zakončení škol. roku
Školní rok byl slavnostně zakončen dne  29. června 1984 v budově školy. Žákům byla vydána vysvědčení a poučeni o chování o prázdninách.

1984 – 1985

Zahájení šk. roku
Školní rok byl slavnostně zahájen dne 3. Září 1984 v budově školy. Slavnostně byli přivítání zejména žáci 1. ročníku, jimž zástupci SPOZ předali drobné dárky. Zahájení se zúčastnili i zástupci MNV a rodiče. Vyslechnut byl projev ministra školství a pak rozdány žákům učebnice a školní potřeby.
 
Organizace školy
Škola byla organizována opět jako dvojtřídní. Pokračovala kooperace s Jaroslavicemi – dojížděli sem opět žáci.
 
Učitelé i školnice zůstávají na škole beze změny.
 
Školské zákony
Od 1. září vstoupil v platnost nový školský zákon, jímž byla uzákoněna povinná 10-tiletá školní docházka. K tomu byla vydána i další prováděcí nařízení. V platnost také vstoupil nový „Klasifikační řád“ pro hodnocení prospěchu a chování žáků.
 
Práce školy
Práce školy se řídila učebními osnovami a dále plánem práce školy na školní rok. Obsahoval úkoly, vyplývající ze stranických dokumentů, zasedání ÚV KSČ a ze závěrů jednání Celostátní konference učitelů 1984. Výchovná práce byla zaměřena na rozvíjení socialistického vlastenectví, proletářského internacionalismu, upevňování branných prvků, lepšího vztahu k práci, k posilování komunistické výchovy. K tomu bylo využito všech významných výročí – zejména 40. výročí Slovenského národního povstání a hlavně 40. výročí osvobození naší vlasti Sovětskou armádou. Byly organizovány různé besedy. Se žáky jsme se podíleli na oslavách osvobození v obci. Kromě toho jsme připravovali kulturní programy na tradiční akce v obci: veřejné schůze KSČ, beseda s důchodci, relace do rozhlasu, kulturní pořady pro SPOZ, zapojili jsme se i do směn NF a sběr odpad. surovin a léčivých bylin. I ve vyučování bylo využíváno v dostatečně míře audiovizuálních pomůcek a dalších osvědčených i nových forem práce.
 
Spolupráce s MŠ a ŠD
Spolupráce s mateřskou školou se prohlubovala, podobně jako v minulém roce. Provedeny byly vzájemné hospitace, řešena návaznost osnov apod.
 
Soutěže
Škola se zapojila do různých soutěží. Byla to výtvarná soutěž „Děti, mír a umění“, „Děti, pozor, červená“, sportovní soutěže „Partyzánský samopal“, „Dětský odznak zdatnosti“, Běh Mladé fronty“, „O nejlepší školu okresu v plavání“, výtvarné „Naše JZD“.
 
Plavání
Výcviku plavání se v tomto roce se zúčastnili žáci v měsíci září a říjnu. V květnu se konala okresní soutěž v plavání, kde se naše škola umístila na 11. – 12. místě. Při hodnocení mimoznojemských škol jsme obsadili 6. místo.
 
DOZ
V předspartakiádním období jsme se všichni zapojili do plnění „Dětského odznaku zdatnosti“. Podmínky tohoto odznaku splnilo 39 žáků.
 
Brigády, sběr
Všichni zaměstnanci školy i žáci se zapojili do brigád při směnách Národní fronty v obci. Prováděl se hlavně úklid veřejných prostor i MNV a u školy. Celkem bylo odpracováno 604 brigádnických hodin a nasbíráno 1738 kg odpadových surovin a 9,80 kg léčivých bylin. Další brigádnické hodiny byly odpracovány učiteli a školnicí v rámci závazku, který uzavřeli ke 40. výročí osvobození a vyhodnocuje ho ROH.    
 
Náboženství
Do výuky náboženství se nepřihlásil žádný žák, proto se náboženství nevyučovalo.
 
Péče o zdraví
O zdraví žáků se staraly lékaři ze zdravotnického střediska v Jaroslavicích, kteří prováděli pravidelné prohlídky i ošetření chrupu žáků. V průběhu roku se vyskytla u 3 žáků spála (z Jaroslavic), dva žáci byli dva měsíce v dětské ozdravovně.
 
HBP
Ke zlepšení hygieny a bezpečnosti práce byla opět v měsíci březnu provedena na škole prověrka a v listopadu kontrola přijatých opatření. Většina závad však zůstává neodstraněna, menší závady odstraňujeme sami. V měsíci září bylo provedeno školení zaměstnanců k bezpečnosti práce.
 
Práce učitelů
Učitelé byli opět zapojeni do kulturně-politické práce v obci. Kromě kulturních programů se žáky, brigád v obci byli zapojeni v SPOZ, MNV, v OB, MLK, navštěvovali politické vzdělání při ZŠ Jaroslavice, met. sdružení, další průběžné vzdělání při OPS, na pracovních poradách apod.
 
Úprava platu učitelů
Od 1. ledna 1985 byla provedena úprava platu učitelů s vysokoškolským vzděláním a učitelů s platovým zařazením ve skupině A.
 
PO, Jiskry
Žáci z Jaroslavic navštěvují schůzky PO ve své obci, vede je s. Mühlbergerová. V naší obci je vedoucí Jarmila Tomaštíková (nyní Pesaová). Práce Pionýra se dobře rozvíjela, o čemž svědčí i značný počet žáků, kteří navštěvovali schůzky. Po odchodu s. Pesaové na mateř. dovolenou vedla oddíl s. Koňulková z Jaroslavic.
 
SRPŠ
Předsedou SRPŠ byl zvolen s. Josef Haranza. Spolupráce se školou byla hlavně při organizování schůzí, dále se podíleli rodiče na organizování „Sportovního dne“ a dětského karnevalu. Přispěli i dětem na školní výlet. Někteří rodiče se podíleli i na menších opravách ve škole.
 
Divadlo
Se žáky jsme se zúčastnili divadelního představení v Jaroslavicích.
 
Školní výlet
V měsíci květnu byl uspořádán školní výlet do Dědic, Rájce n. Svitavou, Punkevní jeskyně a na Macochu. SRPŠ přispělo žákům finanční částkou.
 
Zastupování
Ředitel školy se zúčastnil školení ve dnech 26. listopadu až 7. prosince 1984 v Ústřední škole ROH Ant. Zápotockého v Praze, pobočka Neratovice. V době jeho nepřítomnosti vyučovala na škole učitelka- důchodkyně s. Božena Hamerská.
 
Vichřice
Dne 23. 11. byla v naší obci silná větrná vichřice, která poškodila část střechy na budově školy (i na mlýně a dalších budovách v obci). Do konce školního roku však OSP nezabezpečil provedení opravy.
 
Prospěch a chování
Na konci školního roku obdrželi všichni žáci 1. stupeň z chování. Za špatné plnění školních povinností byla udělena důtka tříd. učitele 7 žákům. Za vzorné chování a svědomité plnění školních povinností byla udělena 1 pochvala ředitele školy a 6 pochval třídního učitele. Propadá 1 žákyně, samé jedničky má 5 žákyň.
 
Změny ve stavu žactva
V průběhu roku odešla žákyně Martina Valová ze zdravotních důvodů do školy v Jaroslavicích, v lednu se přistěhoval z Břeclavi žák Zdeněk Táborksý.
 
Opravy
V průběhu zimního období bylo opraveno topení v přízemí budovy školy. V jarním období provedli sportovci brigádnicky nástřik fasády budovy (do 1. poschodí). Zlepšil se tím celkový vzhled budovy školy.  
 
Zakončení šk. roku
Slavnostní zakončení školního roku bylo provedeno dne 28. června 1985 v budově školy. Žákům byla vydána vysvědčení a poučeni o chování o prázdninách.
 

1985 – 1986

Zahájení šk. roku
Slavnostní zahájení školního roku bylo dne 2. září 1985 v budově školy za účasti rodičů a zástupců SPOZ, kteří předali prvňáčkům drobné dárky. Přítomni byli i zástupci MNV Jaroslavice.
 
Organizace školy
Škola je i dále dvojtřídní.
Učitelský sbor zůstává na škole nezměněn. Školnice Marie Krajíčková odešla dne 31. 8. 1985 na vlastní žádost na státní statek a místo ní nastoupila Milena Hrbáčková od 1. 9. 1985.
 
Práce školy
Práce školy se řídila akcemi, které byly zpracovány v Plánu práce školy. Výchovná práce byla zaměřena k významným politickým akcím: k XVII. sjezdu KSČ, k volbám do zastupitelských orgánů a k 65. výročí založení KSČ. Kromě toho byly zpracovány doplňující plány k provádění estetické výchovy, dále k Mezinárodnímu roku míru 1986, stanoveny další zásady mravní výchovy.  Ve vyučování bylo používáno osvědčených metod, zařazováno využití didaktické techniky (promítání filmů, diafilmů k učivu), sledování televizních pořadů k tématům učiva i k politickým událostem. Výchovná a vyučovací práce byla pravidelně hodnocena na padag. poradách.
 
Se žáky jsme jako v minulých letech připravovali kulturní vložky na veřejné schůze a oslavy v obci, žáci přednášeli i při akcích SPOZ.
 
Spolupráce s MŠ s ŠD
Spolupráce s Mateřskou školou ve Slupi byla i v tomto roce na dobré úrovni. Také vychovatelka ze školní družiny z Jaroslavic hospitovala ve ZŠ Slup.
 
Soutěže
Všichni žáci se zapojili do výtvarné soutěže „Děti, mír a umění“, na škole proběhla i soutěž v recitaci, vítězové se zúčastnili „Jaroslavické pampelišky“, kde naše žákyně získaly 1. a 2. Místo. Vybraní žáci se zúčastnili ve Znojmě „Malé matematické olympiády“ – 3 žákyně byli vybrány do připravované matematické třídy (experimentální). Všichni žáci se zúčastnili i dopravní soutěže „Zlatá zebra“, podmínky nesplnili jen 4 žáci ze 47.
 
Plavání
V tomto školním roce nejezdili žáci na výcvik plavání, proto jsme se nezúčastnili ani soutěže.
 
DOZ
Do plnění „Dětského odznaku zdatnosti“ jsme zapojili všechny žáky. Podmínky tohoto odznaku splnilo 38 žáků.
 
Brigády
Při brigádách na úpravě okolí školy a úklidu veřejných prostranství odpracovali žáci 370 hodin, učitelé 51 hodin.
 
Sběr
Sběr odpadových surovin odváděly děti do sběrny v Jaroslavicích. Celkem bylo nasbíráno 1757 kg papíru, 308 kg starého textilu a 3237 kg železa, celkem tedy 5302 kg.
 
Náboženství
Do výuky náboženství se nepřihlásil nikdo, proto se nevyučovalo.
 
Péče o zdraví
O zdraví žáků pečoval nový dětský lékař MUDr. Josef Pokorný ze střediska v Jaroslavicích. Pravidelně proběhly prohlídky žáků, kontrola a ošetření chrupu a pravidelné očkování.
 
HBP
Na škole bylo provedeno školení pracovníků k bezpečnosti práce, prověrka hygieny – záznam odeslán na ONV i MNV, ale k žádnému zlepšení nedošlo.
 
Práce učitelů
Učitelé byli opět zapojeni do stejných funkcí jako v minulém roce, pomáhali při zabezpečování voleb, provádění besed, přednášek pro rodiče apod.
 
PO, Jiskry
Práci PO řídí skupinová vedoucí při ZŠ v Jaroslavicích. Děti z Jaroslavic chodí do oddílu v Jaroslavicích, ve Slupi vede oddíl Jarmila Pesaová s instruktorkou Ivonou Tomaštíkovou. Pionýři příležitostně využívali tělocvičny ve škole, uspořádali besídku, vzorně připravili pionýrský slib v kulturním domě, kulturní vložkou na předvolební schůzi.
 
SRPŠ
Předsedou SRPŠ byl Josef Haranza, schůze se konaly podle plánu. Na chůze SRPŠ chodila většina rodičů. Projednány byly úkoly školy, organizování volného času dětí, plnění úkolů estetické výchovy apod.
 
Výlet
Školní výlet v červnu jsme uspořádali do Jaroměřic, dále do Babic, dále do Jindřichova Hradce přes Telč.
 
Hospitace
Na jaře byla na škole uspořádána hospitace ředitelů málotřídních škol obvodu o.š.i. Shánělové, spojené s cvičením ředitelů. Hospitaci řídila s. o.š.i. Polická, přítomna byla i o.š.i. Shánělová a psycholožka z OPPP s. Kepperová.
 
Integrace MNV
K 1. lednu 1986 integroval MNV Slup do Jaroslavic. Od tohoto dne máme společný národní výbor, poslanci zůstávají – jsou zařazeni do funkcí v MNV.
 
Volby
Volby do zastupitelských orgánů proběhly ve dnech 23. a 24. 5. 1986. Se žáky jsme navštívili volební místnost v kulturním domě, pobesedovali jsme s volební komisí, prohlédli si okresní i další kandidátky a prohlídli si obecní kroniku.
 
Prospěch a chování
Na konci školního roku neprospěl 1 žák. Z chování obdržel 2. stupeň 1 žák. Samé jedničky měli 4 žákyně, které dostaly i pochvalu třídní učitelky a od SRPŠ knihu.
 
Opravy ve škole
Téměř po celý školní rok byla v celém sklepě stále voda, pomohli nám ji aspoň krátkodobě odčerpat požárníci, vodovod opravili pracovníci služeb MNV Jaroslavice. Opravu střechy dosud OSP neprovedl.
 
MDD
oslava MDD byla dne 1. června na hřišti TJ Slup. Pro děti připravili sportovci i požárníci a rodiče celou řadu sportovních i zábavných soutěží, vojáci i ukázky z výcviku služebních psů. Připraveny byly i sladké odměny pro vítěze.
 
Zakončení školního roku
Slavnostní zakončení školního roku bylo dne 27. června 1986 v budově školy, žákům byla předány vysvědčení a seznámeni s organizací příštího školního roku i s řádným chováním o prázdninách.
 
Zrušení školy
Pro nedostatečný počet žáků v naší obci (23) v příštím školním roce i v dalších letech, rozhodla rada ONV o zrušení školy k 1. 9. 1986. Učitelé i žáci budou dojíždět do Jaroslavic.